VEGUERIA DE VILAFRANCHA.

VEGUERIA DE VILAFRANCHA.

FOCHS REYALS.

Vilafrancha de Penades. 453.
Vila de Cerbos. 137.
Piera. 118.
Gualada. 179.
Cubelles. 106.
Castell de Fontrubia e son terme. 85.

FOCHS DE CIUTADANS.

Quadra de Canyelles: den R. Merquet ciutada de Barchelona. 15.
Pujades de Les Cucales ab lo Mas denTorra del terme de Piera. (no hay número)
La Cort Comdal: qui es den R. Pellicer de Vilafrancha. 1.
Castell de Gillida: den Francoy Bertran. 95. (Gelida ?)
Castell de Calafell: de Micer Gerau de Palou. 16.
Quadra de Rocha Crespa: qui es den G. Ledo ciutada de Barchelona. 11.
Quadra de Salicrup del terme del Castell de Sa Guialtrun (la Geltrú ?): qui es den Bernat Merquet ciutada de Barchelona. 5.

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Altafulla e Sanou: den Luysde Requesens. 36.
Castell de Ça Guialtrun: qui es den Guerau de Sanehuja donzell 62.
Castell Desperaguera: qui es del prior de Muntserrat.51. (de Esparraguera)
Castell de Masquefa: qui es del pebordre del Penedes. 14.
Monistrol de Noya: qui es del prior de Muntserrat. 8.
Quadre de La Fortesa: de la Almoyna de Barchelona. 5.
Sent Jacme Ces Oliveres e Santa Creu de Crexa: qui son del rector del dit loch dels quals ni ha VI den Pont Ces Torres e IIII reyals. 24.
Castell de Frexa: del pabordre de Solsona. 15.
Sent P. de Riudebirles: del Cardinal de Sent P. 59.
Castell de Terrasola: qui es del dit Cardinal. 32.
Loch de Malcavaller e Quadra de Banas: del prior de Muntserrat. 9.
Loch o quadra del Gorner: del pebordre de Solsona. 5.
Santa Fe: del archabisbe de Terragona. 16.
Castell de La Granada: qui es del bisbe de Barchelona. 27.
Perroquia de Sent Cugat Ses Garrigues: qui son del rector del dit loch e daltres persones ecclesiastiques. 35.
Loch de Sent Sabastia: qui es del Cardinal Dagrafulla. 14.
Castell de Avinyo: den March de Avinyo. 24.
Quadra de Cantalops: del prior de Sent Pol. 15.
Quadra Dordal: del Espital de Cervello. 7.
Castell de Franer de Sent P. de Melanta: qui son del abbat de Santes Creus. 12.
Quadra Dalbereda: qui es del dit abbat. 8.
Castell de Pontons: del dit abbat 45.
Castell de La Roqueta: del dit abbat. 5.
Quadra de Vilaubi: de la Almoyna de Barchelona. 11.
Gayans: del abbat de Santes Creus. 17.
Castell de Muntmell: qui es del bisbe de Barchelona ab V fochs de la Quadra den
G. Dayguavivadonzell. 43.
Vila Rodona: del bisbe de Barchelona. 5.
Castell de Muntornes: de Santes Creus. 30.
Castell de Crexell Barae Roda: del Prior de Caserres. 33. (Roda de Bará o Barà, Creixell)
Sent Vicens des Calder: del abat de Sent Cugat de Vallés. 28.
Castell de Bonastre: del dit abat. 43.
Castell Dabinyana: del dit abat. 34.
Loch del Venrell: del dit abat. 66. (Vendrell)
Santa Oliva: del dit abat. 33.
Albornar: del dit abat. 6.
Castell de Banyeres: del bisbe de Barchelona. 45.
La Lacuna del terme del Castell de Castellet: del abat de Santes Creus. 15.
Moja: qui es del pebordre de Penades. 13.
Sent Steve del Castellot: qui son del dit pebordre e den Mas-dovelles donzell. 8.
Castell de Ribes de cavaller ab I foch de la Quadra des Cortey. 35.
Quadra del Clot del terme de Ribes. 4.
Castell de Ciges: de la Almoyna de Barchelona. 109. (Sitges)
Castell de Campdasens: desgleya. 15.
Castell de Garraf: del prior de Garraf. 2.
Castell Delmella: desgleya. 16.
Perroquia de Santa Margalida: de diverses senyors ecclesiastichs ab XIII de cavallers. 38.
Quadra de La Serra de Santa Maria des Pla: qui es de cavaller. 4.
Perroquia de La Bleda: de Sgleya. 5.
Castell de Colbato: de Sgleya. 32.
Castell de La Guardia des Bruch: desgleya. 43.
Castell de Pierola e Quadra des Vilar: de cavallers ab II fochs de la Quadra de Castellet. 84.
Castell de Sobirats: del noble En Ramon Alamany de Cervello. 159. (Subirats)
Castell de Sanit: de cavaller ab IIII fochs de la Quadra de Puig Alber qui es de Micer Guerau de Palou. 41.
Castell de Cabrera: de cavaller e Quadra de Vallbona. 26.
Castell de Pachs: den Ramon de Barbera ab III fochs qui son del monastir de Santes Creus e IIII fochs qui son del Spital de Sent Johan e II de la Almoyna e II fochs den Vilafrancha. 21.
Castell de Sent Marti: qui es del infant En Marti ab la Quadra de Vernet qui es den Arnau de Vernet. 95.
Castell de Foix: de cavaller. 43.
Mas de Pontons: den Jacme Davinyo donzell. 4.
Castell de Vila de Mager: den Guerau de Cervello. 93.
Castell de Miralles: den Guerau de Cervello. 39.
Castell e terme de Querol: de Mossen En Ramon Alamany de Cervello. 89.
Castell e terme de Muntagut: del dit noble. 60.
Castell de Salba: den Bertran de Gallifa ab II fochs de Vilardida qui es den Tamerit. 22.
Castell e terme de Seguer: qui es den P. de Muntagut donzell. 3.
Quadra de Puig Loret: den Johan de Muntagut donzell. 6.
Santa Perpetua. 25.
Castell de Marmellar: den A. de Vernet. 13.
Quadra de Cimitrells: den Bertran de Galifa: 15.
Ardenya del terme de Muntoliu: qui es den Bertran de Galifa. 8.
Quadra de Virgili: den Berenguer de Boxados. 9.
Castell de Secabechs: de cavaller. 1.
Torra den Barra: den Berenguer Dolzinelles. 28. (Torredembarra)
Mas den Armengol (nos troba comptat). 2.
Castell de Vespella e terme: den Dalmau de Queralt. 33.
Roda e Bara: del Prior de Caserres. 18.
Quadra de Bellvey: den Eymerich de Bellvey. 18.
Castell Nou e Esquornal: den Francesch de Montbuy. 13.
Lorenc e Lotger: den Bernat de Tous donzell. 22.
Castell e terme de Castellet: den Blascho de Castellet. 69.
Castell de Conit qui es den Berenguer de Conit e la Quadra de Segur qui es den
Jacme de Miralpex e la Quadra de Vilasecha. 25. (Cunit, Segur de Calafell)
Quadra de Sent P.: qui es del prior de Cubelles. 3.
Quadra de Galifa: qui es den Jacme de Miralpex donzell. 10.
Castell de Miralpex: den Jacme de Miralpex donzell. 14.
Quadra de Ses Gunyoles: desgleya e de cavallers. 19.
Quadra den Veia e de Adarro: den Bernat de Castell Bisbal donzell. 6.
Casa de Jafer. 1.
Clariana: qui es den Riera. 2.
Olerdola: desgleya e de cavallers. 12.
Quadra de Vila de Lops: del comanedor de Vilafrancha. 16.
Castell de Çelma: del Spital de Sent Johan. 32.
Castell de Claramunt: del Comte de Cardona. 53.
Castell Dorpi: den Berenguer Sallent. 15.
Homensde Santes Creus poblats en terme del dit castell. 6.
Homens den Bernat de Tous castla de Clarmunt 3.
Homens de Vilanova del Cami: de Mossen Johan de Muntbuy. 7.
Quadra de Vilanova Despeya: son den Spitles donzell. 5.
Quadra de Capellades: del pabordre de Sent Cugat. 22.
Quadra de La Torra de Clarmunt: qui es den R. de Clarmunt. 20.
Castell de Mediona ab XII fochs de la quadra den Gispert de Barbera e ab III de la quadra den R. Sa Noguera e ab V fochs de Santa Margalida de Clarmunt e ab II fochs de Sent P. de Riu de Birles. 88. (Sant Pere de Riudebitlles)
Castell Dodena. 52.
Castelleuli: del Comte de Cardona. 27.
Castell de Muntbuy. 41.

FOCHS ALOERS E FRANQUERS.

Ramon des Ortis, Ramon Venrell, Bertran Vallés: del terme de Terraçola. 3.
P. Fabre, Bernat Fabre: Bertran Feliu: del terme de Çanit. 3.
Galceran Bertran, Berenguer Jofre: de perroquia de Sent Cugat Ces Garrigues. 2.
P. Soler de Durban, Jacme Rossell, March Alabutz, P. Font, Francesch F., Bonanat Ruvire de Cases, Martines, P. Massana, P. Tergell., G. Palau, R. Bertran Gilabert, Berenguer Gilabert, P. Soler de Cases blanques, G. Balart : de perroquia de Santa Margalida. 14.
Clara (nos troba que sia comptat).
Berenguer Cuniy, R. Triter, R. Brugal, G. Soler, Berenguer de Caldoy: de Olerdola. 5.
Mas de Palams: del terme de Piera. 1.
La muller den Bernat Pellicer quondam (fallecido): de la quadra de Ces Gunyoles. 1.
P. Miro de Sent P.: de Sent P. de Molanta. 1.
Francesch Jorda: de Adarro. 1.
Jacme Gual, Francesch Mas, P. Busquet: de la perroquia de Santa Maria de la Bleda. 3.
Romeu Sans hom espars: dd terme de Ribes. 1. (Sant Pere de Ribes, junto a Sitges?)
P. Rossell des Viver hom espars: del terme de Cubelles. 1.
P. Guerau aloer del mas desCortal, Jacme des Frexes, G. Paschal des Mas de Canaletes: aloers del terme de Cabrera. 3.
G. Garriga, Berenguer Clariana, R. Johan alias Jorda, R. Johan: aloers de Castell Nou e Desgornal. 4.
Castell Viy de Panades. 109. (Castellvell de Penedés?)
Lo Mas de Narbones. 4.
Los homens de Sant Lorenç e de Salamo. 26.
Puig Tinyos. 25.
Los homens de la Figuerola e del Mas Lorenç. 17.
RochaMora. 5.
Lespital de Sant Johan del terme de Castell Viy. 5.
Item homens sparsos de Santes Creus del dit terme. 4.