VEGUERIA DE TARRAGA.

VEGUERIA DE TARRAGA.

FOCHS REYALS.

Primo Vila de Tarrega.195. (Arriba pone Tarraga, aquí Tarrega)

Villa Grassa. 60. (De aquí el apellido Villagrasa, Vilagrassa, Vilagrasa; Vila + grossa, grassa; como por ejemplo el marido de mi prima hermana Mercedes, Mérse, Mercè o Merche, oriunda de Tamarite de Litera. Él es de Cretas, Queretes, en el Matarraña, José María; y sus suegros, José Gil Llovet y MaríaJesús Guimerá Caballé, quondam, mi tía).

FOCHS DE CIUTADANS.

Palau Danglola: qui es de Miçer P. Sa Calm. 22.
Loch. de Cidamunt qui es del dit Miçer P. 32.
Loch de Fogat: den Macia Massager ciutada de Barchelona. 3.

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Primo Quars: del Comte Durgell. 49.
Cunil: den Paschal Lorenç. 4.
Loch de Figuerosa: del pabordra de Solsona. 5.
Prexana: de la abadessa de Valbona. 57.
Axades: de la dita abadessa. 13.
Engleola: del noble En BerenguerDangleola. 111 (Anglesola, Angleola, Angles, Angels, de donde viene Angel+land, England, English, etc.)
Munt Argull: den Riusech donzell. 3.
Belver Uxa Fava e losAlberchs: dels hereus den Dalmau de Mur. 21.
MuntRoig: dels dits hereus. 16.
Castell de Bolidor: den Monsenis donzell. 5.
Castell de Clares Valls: den P. Mola donzell. 5.
Miralcamp: del noble En Berenguer Dangleola. 14.
Corbella: qui es den G. Sa Corbella donzell. (falta número)
Guimera: de mossen Bernat de Pinos. 174.
Loch des Tajadell: de la Orda del Espital de Sent Johan. 2.
Loch de Belpuig: del noble En Ramon Dangleola. 36.
Loch de Mor: del dit noble. 4.
Loch de Soana: del dit noble. 4.
Castell nou de Ceana: del dit noble En R. Dangleola. 25.
Loch de Golmes: qui es del noble En Ramon Dangleola. 24.
Vilanova: qui es del dit noble. 35.
Loch de Muntperler: del dit noble. 3.
Loch de Molleruça. 30. (Mollerussa)
Loch Dalfadarella. 16. (de Alfadarella)
Bellfort. 3.

Suma major dels fochsde la dita Vagueria de Tarrega. 968.