VEGUERIA DE PALARS.

VEGUERIA DE PALARS.

FOCHS REYALS.

Loch de la Guardia. 33:
Talarn. 37.

FOCHS DE CIUTADANS.

Frigols: qui es den Jacme Rossell. 6.
Sent Feliu: den Bernat de Mora mercader honor des Pills. 4.

FOCHS DE CAVALLERS E DESGLEYA.

Primo vila de Tremp: qui es del bisbe Durgell. 194
Puig Cercos XII, Moror XIII, Olzina IIII, Mur V: del pabrodre de Mur son entre tots. 34.
Galiners IIII, Vila Mijana XV, Munt Squiu VI, Puig del Anell IIII: del bisbe Durgell son entre tots. 28.
Isona XXVI, Lorda VII, Covit VII, Vasqueri VIIII: del capitol de la Seu Durgell son entre tots. 49.
Lochs de Casterneri e Starri: del abat de la O. 5.
Val de Barrues X, Loch de Cases III, Loch de Vilalar XI, Loch de Coll Vl, Loch Dalesp IIII, Loch de Castello IIII, Loch de CaRocha II, Loch de Viu III: del bisbe de Leyda son entre tots. 43.
Loch de Sa Clua: del abat de Lavax. 3.
Palau: de Espital de Sent Joan de Jherusalem. 27.
Sent Steve de Sarga: del rector del dit loch. 3 (o 9, no se ve bien).
Prulans: dels hereus den R. Paschal donzell. 4.
Gartuy: del abat de Roses. 6.
Loch de Mur: den Luys de Mur. 8.
Perroquis de Miralles e Camus: den R. de Mirayles donzell. 6.
Loch de Mahull: den Berenguer Dartus donzell. 3.
Loch de Careu e Roca Espana: den Bort de Talarn. 2.
Loch Daroles: den Simon Daroles donzell. 8. (Eroles, Aroles)
Loch de Muntlobar: del dit Simon. 3.
Castell Nou: del bisbe Durgell. 4.
Loch de Tolo e Muntlor: del vescomte Vilamur. 2.
Loch de la Torra Doulet: den G. Dalçamora. 3.
Castell de Sendell: del merquesat. 11.
Spluga Tresserra: den Ramon de Claramunt. 6.
Pertusa de Madona: den Ponç Ça Torra. 3.
Loch de Conchas LVII, Figuerola XXXl, Orchau XVII, Font Sagrada VIII, Benavent VIIII, Olient II, Torra Dolient III, Peralba IIII, Coll de Ven II, Arentis XVIIII: qui son del noble Narnau Dorcau e son per tot. 153.
Loch de Samus: del dit noble. 2.
Claret: qui es den Bernat de Claret. 7.
Loch Dalçamora: den Bramon Dalçamora donzell. 4.
Loch de la Nehia: del demunt dit noble. 2.
Malmercat: qui es del comte de Pallars. 5.
Castell Tallat: den A. Dorcau. 5.
Sotarrania: del dit noble A. Dorcan. 11.
Sent Lobi: del dit noble. 3 (quizás 8).
Sent Berthomeu: del dit noble. 5.
Loch Dortaneda: del dit noble. 5.
Loch Dorba Savina: del dit noble. 2.
Loch de Vilamur XXX, Saverneda III, Tornafort V, Soriguera IIII, Les LacunesV, Robio IIII, Lo Bruch III, Lo Tornado V, Lo Frexa lII, Mesons de Junyet III, La Torra III, Pobla de Sagu XII, Puig de Sagu VI, Bastuç (es de mossen Arnau Dorcau (Narnau más arriba) XII: qui son del vescomte de Vilamur. 98 ?.
Loch des Torm e de Vila Munera: qui son de mossen F. de Parues. 7. (Lo Tormo, com Valldeltormo, Matarraña, Matarranya)
Tendrim: qui es del abat Dareny. 5.
Castell Sent. 11.
Loch Daramunt: del vescomte de Castellbo. 17.
Sent Salvador de Tolo: del demunt dit vescomte de Vilamur. 16.
Loch de Rialp XXV, La Suy XVIII, Loch de la Torra XII, Sauri XVII, Barnuy VI, Loch del Torn VIIII, Surp XII, Vilamijanes VII, Loch den Suy VIIII, Arescuy VII, Rocha Balera VII, Vilela V, Salmanuy V, Santa Coloma de Belera III, Loch Dalerent III, Loch de la Bastida III, Loch Darden IIII, Tavill I, Loch Deutist III, Castell Asco II, Loch Doneig IIII, Loch de Daydiro VII, Lestella IIII, Castell de Rey XII, Loch de Tahull XVI, Loch de Dorro XII, Loch de Baruhera VIIII, Loch del Puy XIIII, Loch de Capdella XIIII, La vall de Sent Sarni VIII, Loch de Cervolles XIIII: tots aquetsson del noble En Johan de Belera que son en suma. 183.
Tots aquets son del noble Narnau Daril e son en summa. 194:
Loch de Boyra I, Loch de Serrahis VII, Mayanet X, Lo Batlliu de Cars VIII, Castell Germa III, Loch de Daviu III, Loch de Domps VI, Loch de Pinyana III, Loch de Ens VIIII, Loch de Parues VI, Loch de Torroella II, Loch de Mal Pas VI, Loch de Peranera III, Castell Darill IIII, Loch Despills VIIII, Loch de Sapera XII, Loch Desplugues e de les Spones II, Loch Verri I.

Carega: de mossen Ferrer de Perues: 10.
Loch des Cars: del dit mossen F. 4.

Tots aquets son del abat de Gerre e del Priorat de Valerge. 82.
Loch de Sent Roma VII, Vall Espir III, Gerre XXII, Loch de Guars X, Loch Daches X, Loch den Vall II, Loch de Cavals II, Sent Marti de Cavals VII, La Roqueta I, Sent Sabastia III.
Loch de Banbo V, Loch Dosen I, Loch de Ausen IIII, Loch de Cuberes V.

Loch de Sorre: qui es de mossen Ferrer de Perues. 6.
Sots Terres: del Spital de Sent Johan. 7.
Castello del Pusch: del dit Spital. 4.
Loch de Selles: del Spital. 1.
Figols: del dit Spital. 2.
Splugues: de la pobordria Damur. 2. (de Amur)
Loch de la Torra Santa Maria (es en la vagueria de Leyda): del camerer de Solsona. 9.
Loch de Arbull: del Spital de Sent Johan de Jherusalem. 3.
Loch de Trago: de la abadessa de Valvert. 18.
Salavert: de la dita abadesa. 3.
Loch de Canelles: de la dita abadessa. 4.
Loch de Torrayla VIII, Torrello IlII, Claverola III, Val de Banyu V, Arinya V, Rigart V: tots aquests son del comte de Paylars son en summa. 40.

Pobla de Beluchi. 9.
Fochs de Santa Maria de Liniana e del Spital en lo merquesat. 7.
Castello jusa e de Sent Merti e de Sent Cristofol: qui son del prior de Maya. 18.
Cavet: del Spital de Sent Johan de Jherusalem (de mossen Narnau Dorcau). 6.
Santa Maria de Maya: qui es del prior de Maya. 11.
Loch de Rubis de Cabrera de Curvia e de Figuerola. 13.
Loch de Mutroig de Sus: del dit prior. 3.
Lochs de Passanade e de Vilanova: qui es de Ramon de Pallars. 11.
Loch de Rodes: qui es de mossen Ramon de Perues. 4.
Loch de Peratals e lo loch de Sentella: de mossen F. de Perues. 7.
Fochs den Bort de Pallars: qui son en terme de Liniana. 8.
Loch de Castello sobira en lo marquesat: es de mossen F. de Perue. 6. (Perues)
Garzelles: den Jacme Bresco en lo merquesat. 4.
Loch Dargentera: qui es de mossen R. Despens. 4. (de Argentera)
Loch de La Cluha en lo merquesat: es den Berenguer Deugleola. 10. (Danglesola, De Anglesola, etc.)
Loch de Sentomia: qui es den Gispert Dalçamora. 24.
Loch de Robi: qui es den Luis de Mur en lo merquesat. 6.
Loch de Flix: qui es den A. de Muntsonis donzell en lo merquesat. 1.
Loch de Pugis: qui es den Bernat de Torra cavaller. 1.
Loch de Bença: qui es de mossen Francesch Morell cavaller. 2.
Loch de la Torra de Fluvia: qui es den Berenguer de Fluvia donzell en lo merquesat. 6.
Loch de Abeyla: qui es del noble en Berenguer de Beyla.31. (Abella)
La Torra Daroles: qui es del dit noble. 10.
Castell de Sent Roma: del dit noble. 12.
Loch de Boxols: del dit noble. 9.

Suma major dels fochs de la Sotsvegueria de Pallas. 1657.