VEGUERIA DE MANRESA DE BERGA E BERGADA

VEGUERIA DE MANRESA DE BERGA E BERGADA

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Castell de Cohaner: desgleya. 2.
Castell de Caserres: de diverses persones. 13.
Perroquia Davia: desgleya. 13.
Perroquia de Ferrerons: desgleya. 6.
Castell bell: den Jacme desFar. 38. (Castellvell)
Castell de Gaya: de cavaler.14.
Castell de Guardiola: den Thomas des Far. 28.
Castell e terme de Granera: qui es den P. de Planella donzell. 13.
Castell de Murea: qui es den P. de Planella. 24.
Castell de Vaqueriçes: den Johan des Far donzell. 48.
Castell de Rocha Fort: del monestir de Sent Banet de Bages. 23. (Sant Benet)
Perroquia de Monistrol de Rejadell: del pebordre de Manresa. 2. (Rajadell)
Perroquia de Valhonesta: del pabordre de Manresa. 11.
Quadra de Sent Genis des Mujals: de mossen Paguera. 5.
Perroquia de Manresa: qui son de diverses senyos e son desgleya. 14 mig.
Perroquia de Valformosa: desgleya. 4
Castell de Rejadell e Quadra de Sa Cirera: de cavaller. 48.
Perroquia de Sent Johan de Vila Torrada a de Sent Daniel de Palou: desgleya. 4.
Perroquia de Belcebre e de Sent Julia. 4 mig.
Perroquia de Castellar: de cavaller. 3.
Castell de Vinyo: dels hereus del noble En Berenguer de Cardona. 16.
Castell Dartes e de Salent e de Castell nou: desgleya (bisbe de Vich). 143.
Castell Deguilar: del pabordre de Manresa. 24.
Castell Adral: den Vilalta de Cardona. 31.
Castellet de Tornet: den Galceran de Castellet donzell. 17.
Castell Folit des Boix: den R. Dodana donzell. 28. (Castell Follit)
Castell de Taules: den Bernat Talamancha donzell. 48.
Castell de Gravalosa: de la Almoyna de Barchelona. 17.
Castell Gali: den Dalmau Ses Torres donzell. 22.
Castell e terme de Luça: de mossen R. de Paguera (ha pagat a Vich). 105.
Castell de Maçana sobirana: qui es den Asbert des Prat donzell. 8.
Castell de Manyas: desgleya. 10.
Castell e terme del Castell Dollo: del abat del Estany (a Vich II reyals). 42.
Castell de Sent Matheu de Bages: den R. de Boxados. 37.
Castell de Talamancha: den R. de Talamancha. 29.
Val de Marganell: den Johan de Ganer donzell. 6.
Perroquia de Sent Sadorni de Salells: de pabordre de Manresa ab I foch del monestir de Monserrat. 9.
Perroquia de Santa Maria de Macadas: del abat de Santa Cilia. 2.
Perroquia de naVateles: del abat de Sent Banet. 15.
Perroquia de Sent P. de Serrahima (Nos troba sia scrit Noy esta ningu).
Perroquia de Sent Fritos: de Sent Banet de Bages. 14.
Perroquia de la Vilella: de Sent Banet de Bages. 17.
Perroquia de Sent Jacme Dolzinelles: del abat del Estany. 4.
Perroquia de Sent Genis de la Val dels Orts: desgleya. 1. (Vall dels Horts)
Perroquia de Sent Marti de Torroella: de diverses senyors desgleya. 12.
Perroquia de Joncadella: desgleya. 3.
Perroquia de Santa Maria de Viladordas: den R. Ses Comes e del abat de Sent Banet 3.
Quadra de Sent Marti de Serrahima: del monestir de Sa Portella e del camerer de Sent Banet. 6.
Quadra de Saval de Gaya: de cavaller. 4.
Vila de Monistrol de Monserrat: del prior de Monserrat. 98.
Castell de Munt Major: den Ferrer de Castellet. 4.
Castell de Viner: den Rajadell cavaller. 20.
Castell de Guardiola: del abat de Sent Lorenç. 10.
Perroquia de Merola: desgleya. 1.
Castell de Serratex: del abat de Serratex. 17.
Castell de Geronella: del noble En P. Galceran de Pinos. 19.
Perroquia e ballia de Sagars: del dit noble. 34.
Castell de La Quar: del dit noble. 11.
Castell de Palmerola: del dit noble. 28.
Castell e terme de Roset: del noble En P. Galceran. 25.
Vila de Baga: del dit noble ab III fochs de la Quadra de Guaraxer. 99.
Castell de Saldes: del dit noble. 36.
La poble de Lilet: del dit noble. 46.
Castell de Gosoll: del dit noble. 42.
Castell de Josa: del dit noble (fal tota la baronia). 13.
Castell de Toses: del dit noble. 22.
Perroquia Dorua: del dit noble. 15.
Perroquia Deua Va: del dit noble. 9.
Perroquia de Planers: del dit noble. 3.
Perroquia de Castellar: del dit noble. 18.
Perroquia Darus (o Daras): del dit noble. 7.
Perroquia de Santa Cilia: de la Val de Lilet. 8.
Castell de Gaverret: de la dita Vall. 11.
Perroquia de Broca: de la dita Vall. 11.
Perroquia del Puig: del dit noble. 4.
Perroquia del Mulnell: del dit noble. 4.
Castell de Gasclaren: del dit noble. 6.
Perroquia de Lavaneres: del dit noble. 3.
Perroquia del Vay: del dit noble. 17.
Perroquia de Mundarn e Quadra de Sent Mertide Mundarn: desgleya e de cavallers. 8.
Perroquia Despinalbet: desgleya e de cavallers. 3.
Perroquia de Borreda del terme de Castell de la Palmerola: de Ripoll. 10.
Perroquia de La Nou: del abat de Ripol. 14.
Perroquia de Velcebre de Sent Julia e de Sent Climent: desgleya. 22.
Perroquia de Sent Salvador de la Verdura: desgleya. 12.
Perroquia de Clara: desgleya. 3.
Perroquia de Cerdayola: del abat de Sent Lorenç. 10.
Perroquia de Sent Serni de Malayen: del abat de Ripoll. 9.
Perroquia de Rogens (nos troba que sia scrit).
Perroquia de Guarzilans: desgleya (nos troba).
Perroquia de Berga: desgleya. 1.
Perroquia Delbiols: del pabordre de Berga. 5.
Perroquia de Sent P. de Madrona: desgleya e de cavallers. 6.
Perroquia de Sent Merti de Muntalar: desgleya (nos troba que sia comptat).
Castell de Rendos: qui es den R. de Talamancha. 5.
Castell Terçol: del abat del Estany. 27.
Castell Sir: qui es den Belloch. 11.
Perroquia de Marfa: desgleya ab I foch de la perroquia de Santa Coloma. 6.
Castell e terme de Balçeren: de mossen R. de Paguera ab VI fochs Dargençola. 26.
Castell e terme Dolost: del dit mossen R. de Paguera. 20.
Castell e terme de Tornamira: del dit mossen Ramon. 33.
Castell de Paguera: del dit mossen R. e perroquia de Fumanya e perroquia Ferrens de Belcebre de Cerchs. 33.
Castell de La Spunyola: del dit mossen R. 15.
Perroquia de Santa lsla de Bages. 4.
Quadra de Serrasans: del camerer de Ripoll. 4.
Perroquia de Santa Maria de Claret: del abat de Sent Banet de Bages. 1.
Castell de Soria: del comte de Cardona. 34.
Castell de Falchs: del dit comte. 29.
Perroquia des Cans o Camps: del dit comdat. 16.
Castell Taylat: del dit comte. 26. (Tallat)
Perroquia de Fonoyosa: desgleya. 12. (Fonollosa, Fenollosa, fonoll, fenoll)
Santa Cilia de Montserrat ab Castell Marro. 6.
Castell de Puig Reig: del Spital de Sent Johan. 27.
Perroquia de Pedret: desgleya. 5.
(Aquests nos troben en la nomina com ja nia…. reyals).
Perroquia Darayonet: del abat de Sent Johan. 14.
Quadra del Priorat: del abat de Sent Jachme de Frontinya. 13.

FOCHS REYALS.

Primo ciutat de Manresa. 463.
Vila de Sent P. Dor. 130. (Sentpedor)
Masos de la perroquia de Sent P. Dor. 8.
Vila de Berga. 344.
Vila de Moya ab I foch de Fererons. 69. (Ferrerons)
Castell de Cohaner. 8.
Castell de Torroella: 7.
Castell de Fromir. 14.
Castell de Casserres. 17.
Castell de Muntclar. 5.
Perroquia Davia. 7.
Quadra de la Melna. 1.
Perroquia de Berga. 4.
Perroquia de Castellar. 4.
Perroquia de Merola. 3.
Perroquia de Padret. 5.
(En aquests na IIII reyals e I desgleya.)
Perroquia de Belcebre e de Sent Julia. 4.
Perroquia Despinabet. 2.
Perroquia de Madrona. 2.
Lo Mas de Vila Gaya del Castell de Gaya. 1.

FOCHS DE CIUTADANS.

Castell de Fromir Bolner e Mirapol: qui es den A. Carbesi de Berga. 4.
Castell de Castellar e perroquia de Massana jusana: den Gravelosa de Manresa. 17.
Castell de Callus: den Eymerich Salent de Manresa. 14.
Perroquia de Monistrol de Rejadell: qui son den Bernat Eymerich V fochs e den Jacme des Prat I foch. 6.
Perroquia de Manresa çoes R. *Devesa e la meytat del Mas den Simon Sa Torra e En Bernat Major. 2 mig.
Perroquia de Val formosa: de ciutada. 1. (Vallformosa, Valle hermosa, fermosura, hermosura, “frumoasa” en rumano).
P. de Palau de Aguilar. 1.
Castell de Castellet: den Johan de Seguelers. 14.
Perroquia de Sent Joan de Vilatorrada e de Sent Daniel de Palou. 1.
Castell de Blanchafort ab V fochs de la perroquia de Labells e terme del dit castell: qui es den P. Fresch de Berga. 19.
Castell de Figols: den Johan Salou de Berga. 8.
Perroquia de Castellar: de ciutada.2.
Cercuns de perroquia de Mundan. 1
En Biu de perroquia Despinalbet. 1.
En Cort de perroquia de Berga. 1.
Quadra de Fogorp: de Madona den Vola de Berga. 4.
Castell de Muntclar: den Francesch de Muntclar. 4.
Perroquia de Cerdeyola. 4.
P. Solaras, P. S. Franquesa: de Castellbell. 2.
G. Ferrer: de Castellet de Bages. 1.
Lo Mas de Splugues, En Conomines: del Castell de Mura. 2. (Lo poble del meu colega Ferran, de Amazon Bad Hersfeld 2011; Coromines).
Ramon Ses Conamines de perroquia de vila Dordis. 1.
Bernat de Joncadella, G. Sa Sala, Thomas Ses Torres: de perroquia de Joncadella. 3
Bonanat Morera del Castell de Rejadell. 1.
Jacme Domingo de Sa Cirera. 1
G. Saval del castell de Castellar. 1.
Lo Mas den Vila de Massana de Jussana. 1.
Cathala des Caus de Castell de Guilar. 1.
P. Lobet de perroquia de Monistrol de Rejadell. 1.
Jacme Paner, Anthoni Rovis: de perroquia de Santa Maria de la Claret. 2.
Lo mas de la Serra ha pagat ab la ciutat e lo mas des Pla: de perroquia de Manresa. 2.
Ramon Calafell de Castell Gali. 1.
Galceran de Casa Nova de perroquia de Sent Jacme Dolzinelles. 1.

FOCHS ALOERS DE BERGA.

Lo Mas Dalta Riba de la perroquia de Labells. 1.
En Caselles aloer de perroquia de Muntdarm. 1.