VEGUERIA DE LEYDA.

VEGUERIA DE LEYDA.

FOCHS REYALS.

Primo ciutat de Leyda. 1213.
Bell-loch. 53.
Alamus. 16.
Lesborges. 72. (Les Borges)
La Cugulada. 4. (Cogullada)
Castellot. 10.
Fochs poblats dins lo territori de Leyda qui tenen torres. 5.
Rufia de la perroquia de Sent Lorenc de la ciutat de Leyda. 22.
Sanahuy de la perroquia de Sent Marti de la dita ciutat. 26. (Sanahuja)
Timinells. 42.
Almateylles de la perroquia de Sent Lorenç. 51.
Vilanova del Picat de la perroquia de Sent Gilide la dita ciutat. 37.
Lochde Vilanova. 18.
Lo Palau de la Orta. 8.
Loch Dorrit: reyal. 9.
Limiana: del merquesat. 51.
Vilanova de Maya: del dit merquesat. 99.
Loch de Castello de Maya. 10.
Font Longa. 22.
Loch Darriot. 7.
Loch de Alos del merquesat ab La Nou e Matana. 57.
Loch de Baldemar: del dit merquesat. 16.
Camarasa ab lo seu batliu.73.
Lorenc: en lo merquesat. 10.
Loch de Muntgay. 27.
Loch de Priva. 13.
Loch de Santa Linia: en lo dit merquesat. 29.
Loch de Cubelles: en lo dit merquesat. 89.

FOCHS DE CIUTADANS.

Primo Loch de Grealo: qui es den Bernat Grayla ciutada de Leyda. 8.
Puigvert: del hereu den P. Despens de Leyda. 13.
Pradell: qui es den Johan Cabreçer (o Cabrecer) ciutada de Leyda. 9.
La Torra den Broch: qui es den Jofre de Brassarola de Leyda. 5.
Mayals: qui es del honrat En Johan Mercer ciutada de Ceragoça(ab Tortosa). 83.
Loch de Flix: qui es den Bernat Bosch ciutada de Leyda (ab Tortosa). 35.
Mas de Flix: qui es del dit En Bosch (ab Tortosa). 5.
La Palma: del dit En Bosch (ab Tortosa). 27.
Loch de Peal: den Bertran des Vall ciutada de Leyda. 7.
Loch Daltano: qui es dels hereus den Johan de Barriach quondam ciutada de Leyda. 12.
Loch de Sunyer: qui es dels dits hereus. 18.
Loch de Alfeç: dels dits hereus. 23.
Loch de Tabach: dels dits hereus. 3.
Loch de Reymat: qui es den P. de Muntanyana ciutada de Leyda. 10. (Raimat)
Loch de Suchs: del dit P. de Muntanyana. 17.
Loch de Bertran: den Francesch de Naves. 5.
Mollaruça: qui es den Berenguer Moliner ciutada de Leyda. 30. (Mollerussa, Mollerusa)
Loch de Farandella: qui es del dit Moliner. 16.
Bellfort: qui es den Thomas Calbet ciutada de Leyda. 3.
Loch de Soes: qui es den Francesch de Sent Merti ciutada de Leyda. 44.
Loch de Vimpelech: qui es den Berthomeu de Sent Marti de la dita ciutat. 17.
Muntoliu: qui es den Bertran Navarra de la dita ciutat. 22.
Loch de Vinfaren: qui es den MuntserratRomeu ciutada de Leyda.12.
Loch de Lomatra: qui es den Nicholau sabater de Leyda. 15.
Loch de la Torra Grossa: den Domingo de Muntsuar ciutada de Leyda. 24.
Matxarra: qui es de la muller den A. Cortit quondam ciutada de Leyda. 6.
Trigel: de la dita dona. 4.
Muntroig: qui es den Anthoni Massanet. 16.
Miravall: qui es de la muller den Arnau de Riusech ciutada de Leyda. 7.
Puig-gros: qui es de la dita dona. 20.
Loch de Molons: qui es den P. Janer ciutada de Leyda. 4
Almanar: den P. de Carcassona de Leyda. 113.
Lomas qui es den G. de Nogeres: qui es den Johan Merces(Mercer más arriba) ciutada de Ceragoça (Zaragoza, Saragossa) (ab Tortosa). 3.
Vilaplana: den P. Arlovi ciutada de Leyda. 8.
Benavent: qui es den G. de Muntchada de Leyda. 9.
Blanchafort: qui es den Juifre de la Bracerola savi. 15.
Loch de Sent Adria: den P. Cadella. 9.
Pradell: den Simon de Torres de Leyda. 11.
La Torra de Santa Maria. 9.

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Primo Loch Daspa: qui es del bisbe de Leyda. 15.
Vallmanya: del dit bisbe. 5.
Cugull: del monastir de Poblet. 16.
La Manresana: del dit monastir. 3.
Sisquela: del dit monastir. 10.
Loch dels Torms: del dit monastir. 11.
Lo Solarac: del dit monastir. 9.
Loch de la Grange: del abat Descarp. 12.
Loch Dalbatarra: del monastir de Bonrepos. 12. (Albatàrrec)
La Joncosa: del abat de Poblet. 35.
Loch de les Beçes: del dit monastir. 12.
Loch Dalbages: qui es del monastir de Poblet. 12.
Loch Dalfarras: de la abadessa de Sent Ilari. 12. (Alfarrás, Alfarràs)
Loch de Malcoreig: del abad Descarp. 19.
Juneda : qui es del vescomte de Vilamur. 45.
Ceros: qui es del noble En Notich de Muntchada. 52. (Seròs, Serós)
Itona: qui es del dit noble. 71.
Vilasecha: del dit noble. 6.
Loch de Gorfa: del dit noble. 5.
Loch de Cologe: desgleya e de cavallers. 28.
Castelldasens: qui es del noble En Jacme de Pallars. 43.
Castellot: qui es del dit noble. 11.
Castell Darbecha: del dit noble En Jacme de Pallars. 68.
Benavent: de la Seu de Leyda. 1.
Alcarras: qui es de Mossen En Francesch Sent Climent. 114.
Granyenela: del dit Mossen Francesch. 5.
Montagut: del dit Mossen Francesch. 30.
Lardecans: qui es del dit Mossen Francesch. 22.
La Rocha: qui es del dit Mossen Francesch. 22.
Granadella: qui es de Mossen P. Moliner. 79.
Torres Beces: del dit Mossen P. 19.
Granyana: qui es del dit Mossen P. 14.
Bovera: qui es del dit Mossen P. 10.
Loch de la Pobla de la Bella Guarda: qui es del dit mossen P. 6.
Padros: qui es del dit mossen P. Moliner. 16.
Margalef: qui es de mossen R. Sa Costa. 12.
Loch de Vinferre: den Gerau de Requesens canonge de Leyda. 6.
Loch de Alendir: de Mossen G. Berenger Dolzinelles. 8.
Artea: dels hereus de Micer Francesch Roma. 19.
Loch de Muntçomis e de la Foradada: dels dits hereus. 29.
Loch de Muntclar: dels dits hereus. 11.
Loch del Estor: dels hereus den A. Ces Comes de Borriach quondam. 5.
Torra Serona: den G. BerengerDolzinelles cavaller. 8.
Castello de Farfanya: de la Comtessa Durgell. 152.
Loch de Endani: qui es den P. de Nogueres donzell. 2.
La Torra dels Homens: qui es den P. de Puigvert donzell. 1.
Vila del Algerri: de la dita Comtessa. 72.
Loch del Boix: del Comte Durgell. 9.
Vila Dager: del dit Comte. 88. (Ager)
Loch de Font de Pou. 12.
Loch de Vilanova: del dit Comte. 3.
Loch de Oreners: den Berenguer Josa donzell. 6.
Loch de Sent Just: del dit Berenguer de Josa. 7.
Loch de Milla: del Comte Durgell. 15.
Loch de Claramunt: del dit Comte. 7.
Loch de Muntassor: qui es del dit Comte. 3.
Loch Dalberola: qui es den Fluvia. 5. (Alberola)
Loch de Os: qui es del dit Comte. 54.
Loch de la Figuera: den Puigvert donzell. 3.
Loch de Peraxons ab Manyanell: den Johan de Muncadadonzell. 12.
Loch Vilues: del Comte Durgell. 10.
Grealo: del dit Comte. 4.
Castell de Muntmagastre: del dit Comte. 26. (Montmagastre)
Loch Domers: den P. Claramunt donzell. 1.
Agramunt: del Comte Durgell. 67. (Acrimonte)
Claret. 2.
Puigvert: del dit Comte. 15.
Florejachs: den Berenguer de Josa. 4.
Ciyes: del dit Berenguer. 4.
Oliola e lo terme: del dir Comte. 12.
Cabana bona: den Canet. 5.
Guardiola. 3.
Cocto: dels hereus den P. Duluja. 4.
Sero: den P. Ramon de Camporelles. 9 ?
Lo donzell: del dit P. Ramon. 11.
La Sentiu: den Jacme de Meya. 12.
Malfeyt: den Ramon Mecha. 6.
Ciutat de Balaguer. 344.
Ramoneda: den Bernat Torra. 3.
Tiurana: del Comte Durgell. 10.
Vilaplana: del dit Comte. 2.
Miralpex: den Gispert de Ribelles. 3.
Rialp e la batlia: del dit Ribelles. 11.
Perampla ab la batlia: qui es den Bernat de Peramola. 22.
Taranau: den Ferrer Dabeya. 5.
Paracolls: den Jacme de Meya. 5. (Paracuellos)
Lochs de Luças e de Levanta: del dit Jacme de Meya. 12.
Castellnou: qui es de mossen Berenguer Daier. 3.
Loch de Bavall. VIII.
Loch de Cardet VII.
Loch Disirch. VI.
Buant Serni. V.
Lochs de La Guardia de Xus Ventola Vilva Rens Sent Johan de Geronella XVIII.
Loch de Macivert Dorta de Castella e del Pont de Suvent.XII.
Tots aquests son del abat de Laox: son en summa. 56.
Loch de Mercenau: den P. de Torra donzell. 3.
Loch Descallar: del Merques de Bilena. 4.
Vilanova de Castell Pages: del Spital de Sent Johan de Jherusalem. 10. (La orden militar y religiosa del Hospital de San Juan de Jerusalén)
Loch Dartesa: del dit Spital. (Artesa). 29.
Loch de Madrona: del dit Spital. 6.
Loch de Umetllo: del dit Spital. 18.
Castell de Torres: del dit Spital 50.
Loch de Urxea: del dit Spital. 5.
Loch de Gudenell: del dit Spital. 26.
Calaterra: del dit Spital. 11.
Loch de Gebut: del dit Spital. 24.
Loch de Corbins: del dit Spital. 19.
Loch de la Torrade Maho: del dit Spital. 19.
Loch de Les Cases de Corbins: del dit Spital. 17.
Loch de La Torra Ferrera de Sagria: del dit Spital. 11.
Loch del Canic: del dit Spital. 2.
Loch de Rossello: del dit Spital. 9.
Loch del Guayre: de la prioressa Dalguayre. 109.
Loch de Ratera: de la dita prioressa. 15.
Loch de Vilanova de Sagria: de la dita prioressa. 21.
Castellnou: den P. de Sent Merti. 5.
Les Cases de Aguilo: del abat Dager. 2.
Loch de La Menla: del dit abat. 7.
Loch de La Regula: del dit abat. 11.
Loch de Cas: del dit abat. 5.
Loch de Couta: del dit abat. 4.
Loch de Sent Lorenc: del dit abat. 4.
Loch des Comu: del pabordre de Mur. 3.
Loch de Bellmunt: del monestir de Poblet. 7.
Burcenich: del dit monestir. 14.
Loch de Les Ventoses: del Orde del Spital de Sent Johan. 4.
Val-llobera: del abat de Bellpuig. 8.
Bellfort: del Orde del Spital de Sent Johan. 5.
Loch de Gaten: den Guillem de Muntchada. 4.
Sauro: qui son den Ramon de Josa. 6.
Item en lo dit loch de Sauro qui son del pabordre de Solsona. 7.
Augem: den Ramon de Josa. 2.
Altes: den Ramon de Josa. 2.
Mirambell: den Berenguer Ça Costa donzell. 2.
La Portella: del dit Berenguer. 2.
Castell de Salavert: den Salavert donzell. 2.
Castell Dalmenara: de Mossen P. Ramon Ça Costa. 2.
Castell de Muntale: den Tudella donzell. 1.
Castell de Tarrasso: de mossen P. Ramon Ça Costa. 3.
Castell del Mesor: den Berenguer de Ribelles. 6.
Castell de Bellstar: del dit Ribelles. 11.
Castell de La Rapita: de madona den Cervera. 4. (Rápita)
Castell de Timonal: den P. Cortit donzell de la dita vegueria. 9.
Castell de la Saydia: den P. Cortit donzell. 7.
Castell de Filela: den Francesch Morell donzell. 11.
Castell de Vallfogona: den P. Cortit. 12.
Castell de Lineola: del Comte Durgell. 30.
Loch de Planelles: de Vegueria Dagren. 3.
Castell del Planal den Fexes: del dit Comdat Durgell. 4.
Puigvert: den Luis de Mur. 2.
Loch de Menargues: del Vescomte Durgell. 42.
Loch Dalbesa: del Comte Durgell. 97. (Albesa)
Castell de Tartareu: del dit Comte. 18.
Summa major dels fochs de la dita Vagueria de Leyda. 5622.