VAGUERIA DE SERDANYA.

VAGUERIA DE SERDANYA.

FOCHS REYALS.

Primo Puig Cerda. 654. (Puigcerdà)
Vilalobent e la perroquia. 12.
Caylaster. 4.
Salagosa. 13.
Enveig. 18.
Vadrinyas. 4.
Querol. 3.
Jiravalls. 6.
Savainaster. 8.
Perroquia de Ventola (Val de Ribes). 6.
Perroquia de Mossoll. 6.
Soriguera de perroquia des Coll. 4.
Soriguerola. 2.
Tartara.2.
Adas. 8.
Alp. 17.
Prats. 9.
Planoles e la perroquia. 21.
Caldeges e Ontes. 8.
Livia e la perroquia. 21.
Palmanil. 3.
Tayltorta. 5.
Ordeu e Taltendre. 4.
Sent Marti des Castells. 4.
Ger e la perroquia. 10.
Saga co es Johan Torrent. 1.
Sent Merti Darano. 5.
Santa Eularia. 3.
Gurgunya. 9.
Val Johan. 3.
Ariscot. 13.
Loch del Lo. 19.
Perroquia de Hurhani: de senyor Deuveg e III reyals. 9.
Perroquia de En Goscrina. 18.
Vilanova de Les Caldes e la perroquia. 12.
Perroquia de Derros. 11.
Perroquia Dayl. 11.
Maranges e la perroquia. 19.
Cler. 6.
Bellver. 53.
Sobirer. 4.
Oceya e la perroqoia. 32.
Santa Locaye e la perroquia. 19.
Perroquia de Hix. 4.
Arre: del enfermerde Sent Michel Fuxa (acustumen de pagar ab losreyals). 10.
Nabina (o Nahina) e la perroquia. 6.
Ribes. 41.
Astas. 2.
Perroquia de Fustenya. 3.
Queralps e la perroquia. 41.
Campeyles e la perroquia. 20.
Perroquia de Perdines. 37.
P. de Riab (no es destacomissio que no si troba). 1.
Perroquia de Bruguera. 12.
Cerenya. 1.
Sedret. 3.
La Tor. 8.
Rialtos. 5.
Agnes. 4.
Corvesil. 5.
Les Huoles. 4.
Padronet: 3.
Porta: 8.
Portea. 12.
Anes. 5.
Lerenç de Pedre. 1.
Pruylans. 4.
Bor de la bellia de Belver. 6.
Item del Spital de Jherusalem. 3.
Pi de la dita batlia. 12.
Baders e Baltarge de la dita batlia. 6.
Caborriu de la dita batlia. 7.
Santa Euginia de la dita batlia. 9.
Tello e Vibella. 3.
Bexech. 3.
Astana. 14.
Bertoli texidor de perroquia de Vilar de Fetges: es del abbat de Ripoll mascontribuex ab reyals. 1.
P. Alegre, P. Morts, G. Bardalosa: son de la perroquia de Tergasona. 3.
Perich Ferrera del loch de Cava. 1.

FOCHS DE CIUTADANS.

Primo Alf: den Giro de Puig Cerda. 3.
Cassanet: den Pujol de Puig Cerda. 3.
Fochs Dalp qui son den Maranges de Puig Cerda. 3.
Fochs Dorden e de Talcendre: qui son den Simon Riba de Puig Cerda. 3.
Fochs del Tello e de Vilella. 2.
En Lora, En Sabater: den P. Bosser de Puig Cerda son del loch de Bexech. 2.
Lo Mas de la Guerra: den Bernat Manresa de Puig Cerda. 1.
Guardiola: den Thomas Calvet de Leyda (de la comissio de Leyda). 4.

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Primo lochs Age e la perroquia: del abat de Ripoll (paga com a reyals). 10.
Crosel: den Tragura cavaller (aquests IIII nos troben en la comissio de Puig-cerda). 4.
Saltagell: den Johan de Lucano. 28.
Censor: del Prior de Cornella (paga com reyals). 3.
Pampanell: den Josa (de la comissio de Leyda). 4.
Mucer e Alp: del vescomte de Castellbo. 4.
Bar: del dit vescomte. 22.
Beset: del prior de Cornella (han pagat ab los reyals). 4. (Casi como Beceite, Beseit, Beceit, Teruel.)
Eguils: del abat de Santes Creus. 29.
Fochs des Vilas de Ferges: den Bernardi Dolms. 3.
Isogoll: del abat de Ripoll (paga com los reyals). 5.
Conceylabra: del abat de la Portella (paga com los reyals). 6.
Arceguell: den Jacme Cadell. 23.
Soveig. 3.
Aranser: den Ramon de Juya cavaller. 10.
Toloriu: den Sicart de Lordat cavaller. 16.
Cava e Sant Christofol: den Dalmau de Sent Merti donzell. 14.
Nansonell: del vescomte Devoll. 16. (de Evoll ?)
Lo Quer: del dit vescomte. 13.
Les Vallieles e Treverseres: den Cadell. 17.
Pruylans e La Bastida: den Jacme Cadell. 9.
Vilanova: den Jacme Cadell. 9.
Urg, Perroquia de Caxans: del vescomte de Castellbo. 26.
En Veig e les perroquies: de la dona Deuveig. 15.
Clopda: qui es den Ramon de Peguera. 9.
Scoyll: den Picey de Merça. 4.
Escauar e Bayanda: del vescomte Devol. 14.
Avia: den Jacme Comes de Puigcerda e del abat de Sent Merti de La Pertxa per indivis. 15.
Bolquera e la perroquia: del vescomte de Castellbo. 18.
Er e la perroquia: del dit vescomte. 27.
Cortas: den Bort Daragay. 3.
Sent P. de Forcats e Riufret: del abat de Sent Michel. 5.
(Michel se pronunciaba como Miquel; San Miguel, San Miquial enValjunquera, Teruel).
Loch Descars: qui son de la almoyna de Puigcerda III den Gavella IIII qui son per tots. 7.
Tergassona: del abat de Sent Merti. 12.
Vilalta: del dit abat. 4.
Palau: de Santes Creus. 10.
Orus e la batlia: qui son del abat de Cuxa. 9.
Riu de Pera: del dit abat. 4.
Aragosilla: del abat de Sent Michel. 3.
Bolvir e la perroquia: del dit abat. 16.
Odelle: del abat de Sent Merti. 10.
Heguet: del dit abat. 8.
Sellens (nos troba): de P. de Bolvir.
Serrat. 7.
Erden e Taltendre: del vescomte de Castellbo. 3.
La Ribera de Baders: del dit vescomte. 2.
Hur: del senyor Deuveig. 6.
Castell Nou de Cardolze: den Sicart de Lordach. 16.
Calvin va ab sabatlia: qui es del dit Dalmau de Sent Merti. 7.
Cemunt: qui es del dit Dalmau. 5.
Perroquia de Fustenya: qui aon den Tort. 7.
Fochs de Saga: qui son den Berenguer Dolms. 2.
Perroquia de La Perera. 4.
Cruells: del abat de Sent Johan. 2.
Heyna: del prior de Cornella. 15.
Planes: del monestir de Ripoll. 5.
Vilar de Fetges: del prior de Cornella. 2.
Oliana: del comte Durgell. 30.
La Vall Dan: del dit comte. 5.
Madrona: den Josa. 15.
Bordell: den Ramon de Josa. 9.
Pinell: den Ramon de Pinell. 14.
Altes: del comte Durgell. 5.
Assaranya: den Josa. 3. (Acaba como el río y comarca: Matarranya, Matarraña).