VAGUERIA DE CERVERA.

VAGUERIA DE CERVERA.

FOCHS REYALS.

Primo Vila de Cervera. 485.
La Vila des Prats de Sagarra. 93. (Segarra)
Copons. 54.
Veciana. 9.
Sadao e Riber. 26.
Guardia Paloasa. 7.
Munt Maneu. 19.
Sent Marti de Sgleyoles: 10. (Iglesuelas)
Vergos de la ribera de Cervera. 13.
La Paladella. 6.

FOCHS DE CIUTADANS.

Castell de Muntcortes: den Lombartde Cervera. 3.
Munt Leho: den G. Carboners ciutada de Barchelona. 15. (Mont Leo, Montlleó, Monleó, Montleon, etc. )
Loch de Saranyo: den Muntsuar de Leyda. 3.
Quadre de Saguer: den Francesch des Camps. 5.
Brienço: den G. de Carboners de Barchelona. 7. (Briansó, Briansò)
La Cardosa: den R. P. de Çervera. 11.
Palamos: den G. Riquer. 3. (Palamòs, Palamòs)
Loch de Riquer: qui es den R. de Riquer. 2.
Loch de La Mora: den Jacme Ferrer. 4.
Castell den Sent P. Daguilo: den Francesch Sagrera de Golada. 6.
Mont Paho: en qui na I den Bertran desVall e III del paborbre de Sent P. de les Arquells. 4.
Castell de Rabinat: den Berenguer de Castellet. 15.
Puig Torner: dentBort de Gravalosa de Manresa. 6.
Escars: den Pons de Vilalonga. 8.
Loch de Pomar: den G. de Carboners ciutada de Barchelona. 8.
Tudola: qui es den P. de Oldomar de Barchelona. 24.
Loch de Ça Cruillada: den Jacme des Vall. 5.

FOCHS DESGLEYA E DE CAVALLERS.

Primo Guaver: den Guerau de Queralt. 9.
Palarolls: del dit Guerau. 21.
Biura. 1.
Robiola e SaCalsada. 1.
Sent Antoli: den Guerau de Queralt. 18.
Timor: del dit Guerau. 5.
Muntfa: den Berenguer de Conchabella. 4.
Tordera: den Bernat Sa Cirera. 1.
Taylada e Vilalta: den R. de Caldes donzell. 10.
Castell Dargensola: den Berenguer Dargensola donzell. 36. (Argensola)
Castell de Santa Maria: dels hereus den Guerau Duluge. 2.
Segur de Vila Major: den Matheu de Caldes donzell. 22.
Loch de La Rabassa: qui es dels hereus den R. Duluga. 8.
Ulujasubirana: den R. Duluge donzell. 11. (de Uluja, de Uluge)
Castell de Tora: del comta de Cardona. 50.
Castell de Ceguda: del dit compte. 9.
Castell de Bitfret: del dit comte. 9.
Lo Lor: den Berenguer de Copons.7.
Bellvehi de Meya: den Verges donzell. 18.
Frexenet: desgleya e de cavallers. 8. (Freixenet, como las burbujas, les bombolles)
Bellvehi: qui es den G. Sa Cirera donzell. 14.
La Manresana: qui es den Bernat de Massinajanaros. 16. (generoso, bon jan, janaròs, janarós).
Loch de Puig de Maguer: qui es den Muntfalco donzell 4. (Montfalcó).
Castell Nou Duluja: den P. Dulujadonzell. 10.
Castell de Pinos: den Ramon de Pinos. 13. (Pinós).
Fluvia e Tapioles: den Berenguer Ça Costa donzell. 22.
Talaverae Pavia: den Johan de So. 25.
Guardiola: den Ramon Talamancha. 4.
Quaraltil: den Galceran de Vergos donzell. 3.
Sent G. prop la Rabassa: qui es den G. Sa Cirera. 4.
Santa Fe: den Barthomeu de Fanchs. 10.
Tudela e Carras: den Galceran Duluge donzell. 10.
ÇaGoda: den Maymo ÇaCirera. 4.
Clariana: del dit Maymo. 17.
Munt Argull: den Dalmau de Queralt. 10.
Raurich: del dit Dalmau de Queralt. 13.
Sistero: qui es den Arnau de Verdu. 4.
Sent P. SaLevinera: den R. de Boxadors. 23.
Rubio: den Bernat de Boxados. 37.
Fonolleres: dels hereus den Guerau ÇaTorra. 5.
Canos: den Gueraulich ÇaTorra donzell. 4.
Vila Major.
Senta Coloma de Queralt: del noble En Dalmau de Queralt. 161.
Castell de Queralt: del dit noble. 37.
Castell de Aguilo ab la Quadra de Muntfret: del dit noble. 39.
Munt Palau: den R. Duluge. 10.
Loch del Stor: den G. de Aguilar. 10.
Sent G. des Lor: den G. Sa Cirera. 11.
Loch de Bordell. 5.
Valmanya: qui es den Berenguer de Rajadell. 13.
Uluge jusana: den P. Duluge donzell ab III fochs de SantasCreus. 12.
Munt Squiu: qui es de P. de Gaver. 2. (Montesquieu ?)
Quadra de La Rocha: den Dalmau de Queralt (nos troba).
Castell de Boxadors: den R. de Boxadors donzell. 18.
Vergos Guerrajat: den R. Doluge donzell. 9.
Salent: den Guerau de Sanahuge donzell 5. (Sanahuja)
Lundars: de pabordre de Sent P. des Arquelles. 3.
Vila Grasseta: del monestir de Sanctes Creus. 18. (Vilagrassa diminutivo)
Muntoliu: del dit abat de Santas Creus. 28. (Montoliu)
Loch de Sent P. SaCruilada: del comanador de Rodes. 3.
Porta Espana.
Rocha Mora: del prior de Munt Serrat. 13. (Monserrate, Montserrat, etc).
Belmunt: del dit Prior. 8. (Bellmunt, Belmonte).
Savit de Bordell: del prior de Munt Serrat e den P. Ferrer e daltres. 13.
Loch de Carbesi: del dit Prior. 10.
Solanelles: de la abadessa de Valdaura. 7.
SesConamines: del abat del Stany del terme de Castella (nostroba). 3.
Los Albarells: del prior de Munt Serrat (nostroba). 11.
Sent P. dels Arquells: del pabordre dels Arquells. 6.
Riudovelles: qui es de la abadessa del Padregal. 4. (Riu de ovelles, Río de ovejas).
Rubio e Altadil: de Sent Anthoni. 3.
Loch de Sent Sapulcra: de Abad de SantasCreus. 2.
Loch Dalta Riba: del dit abat. 4. (Altarriba)
Malgrat e Pruinosa: del pabordre de Solsona. 16.
LoFar: del dit pabordre. 2.
Comabella: del dit pabordra. 3.
Mas de La Portella (nos troba). 1. (Com a La Portellada, lo mas de dal y lo mas de baix).
Loch de Granyanella: del abat de Poblet. 9.
Sent Domi: qui es de la abadessa de Valldaura. 8.
Lo Vespi: desgleya e de cavallers. 6.
Portell: del pabordre de Solsona. 7.
Viver: del dit pabordre. 3.
Torra Feyta: del bisbe Durgell. 14.
Nial: del capitol Durgell. 2.
Sent Merti de la Plana: del capitol Durgell. 5.
Guissona: del bisbe Durgell. 70.
Sanahuja: del dit bisba e la batlia de Sanahuja ab Paloll. 104.
La Torra den Bort: desgleya (nostroba). 3.
Sent P. des Vim: del prior de Santana des Prat. 6.
Agramuntell: qui es del abat de Santas Creus. 12.
Castell de Miralles: desgleya. 13.
Sent Galart e Figuerola: del abat de Santas Creus. 12.
Loch de Contrast: desgleya. 4.
Pujalt: del comte de Cardona. 35.
Ondara: qui es den Pons de Correga. 8.
La Torra den Portella: den Johan ÇaPortella. 3.
Castell de Jorba de Jorba: den R. de Castell Ouli donzell. 56.
Ça Rocha del terme Daguilo: den Galceran de Miralles donzell. 6.
Castell de Filoll: del comte de Cardona. 17.
Quadra den Ramon de Massons donzell. 1.
Calaf: del comte de Cardona. 63.
LoVilar de perroquia de Veciana: den Matheu de Caldes. 1.
Castell de Calonge: del comte de Cardona. 18.
Castell de Mirambell: del dit comte. 7.
Castell de La Molçosa: del dit comte. 25.
La Seu Durgell. 230.
Tost: del capitol Durgell. 25.
Lato: del dit capitol. 7.
La Coma Deuabives. 8.
Arcedo. 6.
Nabiners. 8.
Loges. 7.
Munt Ferrer. 10.
Trixen. 33.
Hostaran. 30.
Gavarra. 6.
Perroquia de Laorto. 15.
Alars. 14.
Adaral. 9.
Lavança. 25.
La Mora Comdal. 6.
Fornols. 15. (Como Fórnoles, Fórnols, Fornos, en el Matarraña)
Cornalana. 5.
Asfa. 5.
La Losa, Ternes, Arcevol, Agunrri, Pla de Sentis, La Vall Dorques: del bisbe Durgell. 64.
Issona. 50. (Isona).
Munt Cla. 28.
Mas Sa Clasio de perroquia dels Prats de Sagarra: den Galceran de Caldes. 1.
Grenyena: del Orda del Hospital de Sent Johan. 52.
Muntornes: del dit Hospital. 29. (Montornes, Montornés, etc.)
Mas de Bondia: del dit Hospital. 19.
Lamenla: del dit Hospital. 64.
Segura: del dit Spital. 21.
Lalbio e la Torra Dalbio: del dit Spital. 10. (Albio, Albió)
Capestan: del dit Spital. 6.
La Guardia Lada: del dit Spital. 32.
Porqueriçes: del dit Spital. 12. (porquerizas, puerco; porc, porcus, gorrino, marrano, verro, guarro).
Castell Nou de Porchariçes: del prior de Montserrat. 7.
Guardia Palosa: del dit prior. 2.
Quadra anomanada dins la perroquia de Sent MertiDesglayoles. 2.
Loch de Amoros: qui es del camarerde Solsona. 4.
La Morana: den R. Ça Cirera. 3.
Ribelles e lo terme: den Gispert de Ribelles. 1.
Guardiola: del dit Ribelles. 3.
Vilalta: del dit Ribelles. 4.
La Oltzina: del dit Ribelles. 4.
Ribelles. 4.
Falchonera. 1. (Falconera, falco, falcó, halcón)
Pujol. 2.
Vila Nova de Valdoria: den Berenguer de Cardona. 19.
Ponts e son terme: del comte Durgell. 65.
Torra Blancha: den Galceran de Toraya. 4. (Torreblanca, Torre blanca)
Bertran Busco: den P. de Falcons. 1.
Biosca: den Bernat de Camporrells. 36.
Carram: den Galceran Duluya donzell. 5.
Grassa: den Garau Doluge. 13.
Concha Bella: del dit Guerau. 10.
Espaylargues: den Johan de Concha Bella. 14. (Espallargas, Espallargues)
Paylagalls: del dit Johan. 10.
Vila de Cardona e la batlia daquella: del comte de Cardona. 249.
Castell de Matha Margo del dit comdat: es de mossen Paguera. 14.
Castell Salen: de mossen R. de Vilalta. 5.
Castell de Maya: que es del dit mossen R. 8.
Quadre den Jacme Suria donzell. 2.
Perroquia de Gargala e Frigols. 8.
Castell e perroquia des Pujol de Planers: es den Johan des Pujol donzell. 6.
Castell de Querol: den Johan des Brull donzell. 3.
Castell de Clariana: del dit Johan. 6.
Castell e perroquia de Capollat e la batlia daquell. 40.
Castell e perroquia de Castello: del comte de Cardona. 35.
Perroquia de Corna: del dit comte. 24.
Batlia e perroquia de Vall de Lort sobira: del dit comte. 33.
Castell de la Pedra: del dit comte. 21.
Castell de Castell Tort e perroquia de Tort: del dit comte. 20.
Castell de Siquer perroquia de Linars: del dit comte. 28.
Castell de Ladurs: del dit comte. 10.
Castell e perroquia de Jovals: del dit comte. 5.
Castell de Montpolt: qui es den G. Guerau. 4.
Castell de Terrassola: qui es den Francesch Sa Torra donzell. 5.
Castell de Clara: lo qual es den Albert de Pinos. 6.
Castell de Lobera: del dit senyor. 20.
Castell de Dodeny: den R. Sola de Solsona. 13.
Vila de Solsona: del dit comte. 212.
Castell des Torrents: den Arnau Dalta Riba. 5. (de Alta Riba).
Castell de Castellar. 6.
Castell de Rayner: qui es del dit comte. 28.
Castell de Sen Climens: del dit comte. 4.
Castell de Solsona: del dit comte. 13.
Cambrils de Aljuya: del dit comte. 23.
Quadre de Peracamps: den Font Stardel dit comdat. 4.
Castell de Canalda: qui es den Prestadirde Solsona. 10.
Castell de Miravet: del dit comte de Cardona. 5.
Castell de Linera: del dit comte. 12.
Castell de Lobarola: den Jacme Ça Cirera. 30.
Castell de Valforosa: den R. Brull. 24.
Castell Follitden Riubragos: del dit comte. 47.
Castell Derdevol: del dit comte. 26.
Castell de Fontanet: del dit comte. 4.
Castell Ferran: del dit comte. 11.
Castell Divorra: del dit comte. 25.
Castell de Claret: del dit comte. 8.
Castell de Sellos: dels hereus de Pinos. 6.
Quadra de Matha de Porros: den G. Corrego. 2.
Castell de Munt Falcho: del dit comte de Cardona. 10. (Montfalcó, Mont Falco, Monte Halcón).
Castell de Torroja: del dit comte. 32. (Como Ana Torroja, de Mecano).
La Clusa: del bisbe Durgell. 2.
Aguilar. 2.
LoMas de Socarrats: de Sent Ponç. 1.
Guardasmens: del dit bisba. 3.
Vila Major: del capitol Durgell. 2.
Ratera Ratera: del rector de Tauladells. 1.
La Figuerosa: del pabordre de Solsona. 5.
Talarn: del dit pabordre. 4.
Claret: de capella. 2.
Osso: del dit bisbe. 15.
Rochaberta: qui es de I capella Dagramunt. 2.
Gerp: del dit pabordre de Solsona. 28.
Gauter: del prior de Gauter. 4.
Paupa: del dit pabordre. 3.
En Ribera del castell de Jovals: es de Santa Maria de Solsona. 1.
Ballia de Lona e de Terrassola: del pabordre de Solsona. 4.
Ballia de Muntpolt: del dit pabordre. 2.
Castell de Naves: del dit pabordre. 27.
Perroquia de Timoneda: del dit pabordre. 6.
Castell de Basora: del dit pabordre. 7.
Quadre del dit castell: del dit pabordre. 3.
Castell Dolius: del dit pabordre. 18.
Castell de Osta Franch: del capitol Durgell. 13.
Castell de la Guardia: del Spital de Sent Johan. 9.
Castell de Cornabous: del abat de Poblet. 9.
Castell de Barbens: del Spital de Sent Johan. 15.
Castell Divars: del capitol Durgell. 4.
Castell de Tarros: de la abadessa de Santa Cilia. 3.
Castell de La Fuliola: del monestir de Poblet. 5.
Castell de Buldu: del dit monestir. 6.
Castell de Clara: del abat de Ripoll. 18.
Castell de Les Planelles: del Spital de Sent Johan. 8.
La Torra den Arau: del prior de Gauter. 1.
Castell dels Archs: del abat de Bellpuig. 3.
Castell de Bellcayre: del abat de Poblet. 4.
Castell de Belvis: del capitol de la Seu de Leyda. 18.
Castell de Termens: del Spital de Sent Johan. 13.
Loch de Portella: de la abadessa del Cayre. 13.
Loch de Camporells: del abat de Bellpuig. 1. (Camporrells)
Castell de Les Avellanes: del abat de Bellpuig. 18.
Vilanova: del dit abat 13.
Aleny de perroquia de Sent P. Calarç: del abat de Cardona. 3.
Loch de Sent P. Calars: del dit abat. 2.
Castell de Conil: del dit abat. 7.
Castell de Durfor: del dit abat. 3.
Castell de Taltaul. 26.
Castell de Puig de Maguer: de la abadessa de Berga. 4.
Castell nou de Baslla: del bisbe Durgell. 6.
Castell de Tous. 33.