Trenta cinch libres XVII sous Y VI diners, la y griega als textos antics

Dirigitur dominis deputatis.

Molt reverends magnifichs e de gran saviesa
mossenyors. Dies ha que per una vostra responsiva vostres grans
reverencies foren certificades com executant lo manament de
aquelles yo havia donades e liurades de les peccunies
del General
al honorable En Pere Jorda diputat local
XXXIIII libres VII sous VI diners per despeses
que per vostra ordinacio ell havia fetes ço es en arestar
e detenir los navilis quis trobaven en los ports e
riu
de la present ciutat aço per medi de oficials
reals e per trametre correus e altres condicions de persones
per haver ajustaments sobre lo delliurament del Senyor
Primogenit e altres despeses. En apres que de la dita
quantitat pagada hagui scrit doni al dit diputat per
una partida se havia omesa ço es XXX sous qui foren
donats An Pere Velles guarda qui ere anat hun viatge ab
letres de vostres reverencies al Castella Damposta
comenador de Orta e a certes viles de la Castellania
axi que es tot lo que yo he donat al dit En Pere
Jorda diputat local per les rahons demunt dites trenta
cinch libres XVII sous y VI diners
segons consta per apocha quen ha fermada
en poder del discret En Johan Sunyol notari a XI de març prop
passat. Mes mossenyors he pagat de les dites pecunies del General
An Bernat Miralles de aci An Gueran (Guerau)
Ferrer de Barchinona e En Lorens Pugalt de Santa
Coloma de Queral
traginers per lo port de passadors
dues bombardes e altres coses portaren
de aqui en VIIII carregues per tot Xllll libres XVII sous les
quals coses trames per lo General lo honorable En Johan
Berenguer Tora
de la qual cantitat pagada consta per
apocha
que los dits treginers ne fermaren en
poder del dit En Johan Sunyol notari a XXVIII de febrer prop passat
les quals quantitats damunt contengudes que he pagades son posades en data al libre de exides del mes de març prop passat lo
qual es aqui en poder del vostre Racional.
Apres mossenyors he rebuda a XII de maig prop passat de vostres reverencies
una letra data en Barchinona a VII del mateix mes
contenent en efecte que En Pere Gil capita reste en la
guarda del castell de Amposta. E de les dites pecunies del
General
yo pague lo sou dels X homens
qui ultra lo dit Pere Gil son en guarda del dit castell
axi que son per tots XI homens hon mossenyors
axi com per vosaltres es a mi manat yo he pagat lo sou
dels dits deu homens ço es a raho de sis florins
corrents lo mes e aquesta paga he feta començant a comptar a
XXVIIII de març fins per tot maig prop passats. Apres de aço
he fet prestech als dits X homens per mig mes
qui comença comptar lo primer dia del present mes de juny e
axi sera continuat del temps que guardaran fer en aquells los
pagaments fins tant que per vostres reverencies en altra manera sera
delliberat e a mi scrit e manat. Ara es necessari
mossenyors que de vostres reverencies lo dit diputat local e
yo
sapiam quin sou ha comptar lo dit En Pere Gil
lo qual ja te de prestech vint florins dor los
quals yo bestregui e doni al dit diputat e
comença lo compte del dit Pere Gil a XIIII de abril
prop passat com los dos meses primitius que per vostres
reverencies fonch conduit ab sou de home de armes qui
hagueren terme e fi a XIII del dit mes de abril. Per queus sia
plasent mossenyors rescriure e declarar quin sou comptara lo
dit Pere Gil
lo qual ha bona disposicio en regir la guarda
del dit castell e sera fet segons manaran vostres reverencies e
magnificencies de les quals lo Sant Sperit ab augment
de felicitat sia continua proteccio e guarda. De Tortosa
a VII de juny any Mil CCCCLXI. – Mossenyors als manaments e servir de
vostres grans savieses tot prest qui umilment me
recoman Johan Montornes per lo General en Tortosa
receptor.

trenta cinch libres XVII sous y VI diners