N. 9. Legajo de cartas reales y autógrafos.

N. 9. 

Legajo de cartas reales y autógrafos.

Al Archiverde nostre real archiu de Barchinona Pere Miquel Carbonell.

Lo Rey.
Archiver: scritvos havem e manat que ab una gran diligencia cercasseu en aqueix nostre real Archiu tots losactes contractes e provisions que facen per la baronia de Torroella de Mongri e de ço que trobarieu trametesseucopies autentiques a nos o a nostre tresorergeneral. Sabem aquesta letra nostra ha dies vosfou donada e que ni hajau scrit ni trames res stam granment maravellats e fora raho que havent vos ho axi encarregat e tractant se de coses nostres vos haguesseu ab altre collor e abaltre studi e no portanles ab tanta negligenciae tarditat y encara que tengamrelacio perdeu gran temps en parlar y en coses no molt necessaries tenint entre mans negocis nostres seria raho que tot ho dexasseu e metesseu tot lo temps en aquelles eaxius hi obliga vostre offici. E per que havem molt necessari lo que demanat vos havem e tota tarditat es deservey nostre vos tornam manar que abaltre cura que no haveu fins açi cerqueu les dites coses ens trametau en forma auctentica loque trobareu altrament vos certificam hi provehirem com cumplea nostre servey. Data en la ciutat de Çaragoçaa XXVII de deembre any mil CCCCLXXXVIII. (1488).
Yoel Rey.
L. Gonçales Secretarius.

Documento 10