N. 4. Legajo de Cartas Reales y autógrafas.

N. 4. 

Legajo de Cartas Reales y autógrafas.

Al amat e feel Archiver nostre enla ciutat de Barcelona En P. M. Carbonell notari de Barchinona.
Lo Rey.
Amat nostre. Per la bona relacio que de vos nos ha fet e de vostra sufficienciae aptitud nostre Advocat fiscal micer Joan Ros voshavem provehit a supplicacio sua del officide Archiver de nostre Archiu en aqueixa ciutat com ho veureu per nostra certificacio que sera ab la present. Pregam e encarregam vos en lo us e administracio del offici vos haiau ab la cura e prudencia que requer lo offici y de vos nos ha confirmat lo dit micer Ros e confiam fareu la clau vos manam ia donar per la viuda muller quondam de vostre predecesor y perque havem mester los actes ques son fets per los maridatges de les Infantes Darago vos manam ne comuniqueu ab En Pere Baucells qui iaushen ha trames algunes coses que no basten e lo que trobareu e ell nou haia trames nos ho enviareu loque desijam saber es com paga en los dots de les Infantes cada un Regne e cada una ciutat e la forma del exigir per que aquella mateixa volem servar per la dot de la Serenissima Reyna de Napolsnostra carissima filla. Data en Çaragoçaa XVIIII de Deembre del any Mil CCCC LXXVI. (1476)
Rex Joannes.
Galcerandus Bertrandus.
Recepta die festo Sancti Stephani 1477.

Documento 5