N. 15. Legajo de cartas reales y autógrafos.

N. 15. 

Legajo de cartas reales y autógrafos.

Al dorso: Al molt magnifich y car pare mossenyerPere Miquel Carbonell Scriva de manament yArchiver del Rey nostro Senyor devant Sanct Jaumeen Barcelona.
Detur.
Recepta V junii 1482.

Jesus cum beato Hieronymo.

Molt magnifich mossenyery car pare. Avis vos com merce a Deu so arribat sa y alegre ya pler aci en Cordova merce a Deu yessent aci he agudes tantes letresvostres que no les pusch comptar qui de febrer març abril yara derrerament per un correu ab una de mossenyer Payrotanta es stada la alegria que ne aguda que nousho pensarieu he rebut una letra vostra ab lopoder que enviau a mossenyer Bar. Darinyo per reebrelos registres de Sicilia ya per mossenyerBerenguer vos he scrit ell deya queus hi daria recapte si nou ha fet avisaumen yyo fare quels hayau. Mes he rebuda una vostra letra ab lo senyal que voleu prenguequant sia notari Jesus Christus ab letres molt me ha plagut. Mes he rebuda una vostra ab una letra latina de aiço molt alegant yale mesa en mon registre. Mes he rebuda una vostra ab una de micer Hieronym Pau abuns metres que ha fets in laudem Rmi. Cardinalis Vicecancellarii. Mes he reebuda una vostra ab una aiustant y moltes pro salute anime et corporis ço es de audiendo missam de dejunio etc. feta lo dijous Sanct y per En Remon de la Senyora dona Isabel yper En Çacomella que parla molt be de lo quemdiu si es veritat del offici que diu yom parlare abGalceran Bertran y fare tot quant meaconsellara. Moltes ne reebudes de queus dichtench gran consolacio en legirles y mes per les bones amonestacions y dictats que diheu. Lo fill den Girgos es ya content prestar me lo seu stil tentost mi despondreen transladar lo ya li doni vostra letracomanas molt per satisfer al que demanau fas a tots vostres amichs una letra axim veureu si voleu legiules abans de la andant mia vos avis que no speram sino micer Alfonso caraltrament ara laus embiare. Açi noy ha sino doctors castellans e no volem agrests. Loprothonotari diu que vos teniu VIII lliures X s. yali doni vostra letra mirau ho be lo libretde Vita tirannica et privata may nol he vist lode Badia tot ho he reebut la olleta encara no lereebuda car no he vist lo reboster. Pres he plercom diheu que En Janer ha dat marit a safilla micer Oliba XXII millia solidos mes he hagut enuig com lo bo den Sallares es mort los IIII ducats nols he haguts yes esta la causa diu lo bonissim de mossenyer Galceranyo no tinch sino aquest que aport per que dema o laltre devem anar en camp es oradura portar res de bo per avant veurem que sera mentrem pore abaquest afluxar nous enujare et veure entretant sil poria guanyar y axiper ara nols prench den Pere ara fare que hayarecapte. Castella no es ten mala terra com la feyanab tot que amaria mes star aqui pa yaygua que açi ab gallines merce a Deu nosaltres stam tots be no penseu que hayam caminat sino cent y vint lleguas a vostron pler de les L liures diheu vos ha consignat lo Rey per lostreballs del marquesat yau he dit a Galceran. La letraque enviaveu a Peralta sobre la Scrivania de Monserratnoy era he la squexada pus es aqui datorde que la hayau y haveu mastermoltes manyes car lo Faver es un diable yes gran amich del Peralta. Feume tant de plerquem perdoneu com ten mala letra fac açicar stich molt cansat de scriure per a les altres mi mirare mes. Pres he pler com haveu agudesles letres de Casafranca y de micerGeraldino per avant vos scriure per amor miascriviume sovint de noves noy ha res sino que aquests senyors se aparellen per anar lo mes que ve a la guerrael Rey y Reyna nostres senyors ab lo Princep stan molt be Deus losne conserva la sanitat yvulla augmentar lo stat Reyal. A madona nostra amadastre y an En Pere Morerme comaneu molt a tots mes germans moltes saluts. De Cordova a XXX de Maig 1482.
Lo vostre humil fill que besant vos les mans molt se comana.
Francesch Carbonell.

Documento 16