N. 14. Legajo de cartas reales y autógrafos.

N. 14.
Legajo de cartas reales y autógrafos.

Al dorso: Al molt magnifich y car pare mossenyerPere Miquel Carbonell.
Recepta VIIII octobre 1484.

Mossenyer.
Apres de haver vos respost e fet lopresent plech reebi una vostra quem feudonar mossenyer Guillem Sanchez el qual me feuanar a sa posada y essent en ella li digui quem mane vostra Senyoria car yoso Carbonell lavors ell se alegra molt en conexer me car nom conexiaofferint se molt a mi y si havia menester diners et alia y yoli fiu gracies a costum de palacio yaxi som restats bonchs amichs. Siaus avis quant sera aqui hon deu esser molt prest en dita letramossenyer me avisau que per el galant Comajoncosa me scriviu largament de les quals letres ni Comajoncosa fins aci no he vist ell sevindra mes avisau en vostra letra com Bret esta en Monserrat per causa de les aygues yquant haureu les letres me respondreu yous nesuplich que en aquelles y en les altres me respongau mes me avisau en dita letra com locosin germa de la Senyora ma tia Na Çagrau tindria voluntat de fer matrimoni de una sua neboda abBaltesar haveu de creure mossenyer que nunquemejor dia a dit Baltesar vingue que anar alli yyous prech que non stigau ab anciade dit Baltesar car mon honcle es tal persona que ab ell no pot sino en totes maneres molt aprofitar y nous dolgue si nol haveu fet home de scienciacar be li valra tant haja lo saber que sab mon honcle y en apresdels bens y com diu dit mossenyer Lussanoteniu ho en vos y non façau carsgran es lo pler y molt gran com axi sta en gracia de dit mon honcle ytia y crech be que ma tia de mestre Ferrando per sa bona condicio noytroba pler y conech ho ab son fill quimsolia scriure de tant que li he scrit may neveig resposta Deu lo endreç com desija.
En apres mossenyer Jayme Ximenez me dona una altra vostra ja velleta a la qual ja he respost al quemscriviu sobre lo matrimoni de burles tinchgran pler com me avisau haveu comprat un saltirien vulgar per dita ma tia den Çagrau yque non voleu res molt be haveu fet mes avant tinchgrandissim pler y alegria del queus scriumossenyer G. dez Vall lochtinent de governadorde Menorques den Baltesar Çagrau com ha renunciat lo nom de Carbonell be mostre esser discret sim faria si altre tal boci trobas emperono dexaria per la vida lo de Carbonell yaxi mossenyer feu gracies a Deu com tant es volgut En Baltesar y com es arribat a tant bona part ydexaulo a Deu y a mon honcle que indubitadament dantli Deu vida nol podem veure sino honrat home yteniu totes coses dell queus scrivan secret ynon façau cars per les enveges que vuytenim y noves se reporten. Nosaltresforem ja partis per la cort sino que elsecretari ses purgat y se hadonat dos cedanys en les cames sta un pochenujat stant be molt prest partira ycreyeu que stam ab prou yprou treball y sens profit despenent temps y quant tenim emperoconfiam de la misericordia de Deu que nons desamparara. Ablo Jayme Ximenez parlare de nostres fets largamenty per no enojarvos mes fas fi comanant y saludant me a tots ysia nostre Senyor vostra custodia.
De Çaragoça a XXX de setembre 1484.
Lo mossenyer Guillemell mateix me dix que escrigues y li doni les letres.
Mossenyer lo vostre humil fill que besant vostres mans molt se comana.
Francesch Carbonell.