N. 13. Legajo de cartas reales y autógrafos.

N. 13. 

Legajo de cartas reales y autógrafos.

S. R. M.

Yoimprimis bes peus e mans a V. gran Senyoria. De la contentatio monstra tenir de la mia resposta sobre la sinistra informatio contra mi a aquella feta de negligent e verbos car yo S. molt excellentde mon Rey e Senyor no merexia tanbenigne e amorosa letra com hir rebisobre dita contentacio encara que en mi no sien tals defectes per los quals lo servey de V. Ser.tvengues a menys. No vull S. en aço altre testimoni sino nostre S. Deu Jesu Christ e les obres mies les quals si V. M. totes les sabia so cert yo seria a aquella molt pus accepte e no permettria yo passastanta fretura e stigues en tanta congoxa com stich per lo casar que he fer de tres fillese no tinch manera de dotarles. Tota la mia sperançaes en Deu e en vostra Altesa qui es plena de justicia charitate pietat e ha acustumat de subvenir al servidor e vassal posat en tanta necessitat com so yo que may me pusch cansar en servir de continuoa tanta Magestat a la qual he ja tremes transumptdel concambi de Torroella segons aquella ha manat e encara altra cosa faent per dit castell. Ilmo. S. yomay fas altra cosa sino cercar si res mes netrobare per ferne mes servey e contentatio a V. Mt. la qual nostre S. Deu vulla mantenir per anys dilatats ab augmentatio de la Real Corona e exterminatioe victoria de tots los moros de Granada breument tornant hi vostra Altesa que man a mi sempre lo que plasent li sia. De Barcelona a XXIIII de janer any MCCCCLXXXVIII. (1488).
D. V. R. M.
Vostre humil e obedient vassalle servidor que besant los peus e mans daquellaes promptissimo a tots los Reals manaments.
P. Miquel Carbonell.

Nunque fas minutes de respostes face al S. Rey sino daquelles quimtoquen a la costera on porie esser repres.

Documento 14