N. 10. Legajo de cartas reales y autógrafos.

N. 10. 

Legajo de cartas reales y autógrafos.

Al amat e feelScriva nostre e tenint les claus de nostre real Archiu en la ciutat de Barchinona En Pere Miquel Carbonell.

Lo Rey.
Amat nostre: Vostra letrahavem reebut resposta de altra sobre lo que demanat vos havem que tocas Torroella de Mongri e dieu haveu trobat un concambi fet ab un Rocaberti e consultau nos si es axo lo que volem e sinsho trameteu. E dexat lo que satisfeu sobre la manera del scriure queus fem mostrant esser stadasinistra informacio a nos feta de vos sobre lo qual nosha plagut la satisfactio vostra e noy freturames replicar. Quant al dit concambi volguerem nos ho haguesseu trames e no hagues entrevengut aquesta dilatiode consultar nos e sperar nostra resposta perque responent a la dita vostra consulta vos diem e manam molt stretament que la present vista nos trametaulo dit concambi que dieu e si altra cosa haureu aprestrobat que toque alienacio o titol algu de Torroella de Mongri diem los translats e poreu ho dar a Monfort Regent la Tresoreria que ell nos ho trametra decontinent. E noy haiames consulta ni dilatio. Data en Çaragoça a XV de janer any mil CCCCLXXXVIII.
Yo elRey.
Galcerandus Bertrandus.

Documento 11