LETRA TRAMESA AL SENYOR REY PER NARNAU PORTA REGENT LA PROCURACIO REAL DELS COMTATS DE ROSSELLO ET DE CERDANYA.

LETRA TRAMESA AL SENYOR REY PER NARNAU PORTA REGENT LA PROCURACIO REALDELS COMTATS DE ROSSELLO ET DE CERDANYA.

Molt alt e molt poderos princep e senyor.
A la vostra molt sacra reyalmaiestat humilment supplicant notifich que he regoneguts los vostros castells de Cerdanya çoes Livia Bellver castel de Querol e la Torra Cerdanae he fet inventari de les armes qui en aquells son e memorial de les obres necessaries que jatsia no sien grans son beurgents en gran culpa daquells quiu han regit com obra pocha jaquir aporta apres gran despesa e vergonya axi senyor com vos he scrit de la plaça de les cols de Perpenya que ab Deus he fetaobrar.
Item senyor apres he citat lo vescomte Devol En Sicart de Lordat e tots los altres feudataris vostres daquesta vegueria senyor de Cerdanya per losfeus que tenen per vos faent libre apartat de regonexences de tots los dits feus qui son dins la dita vegueria. E semblant senyor entench a fer dels feus de lasvegeries de Conflent de Rossello e Vallspir com trobarets senyor que en lofici de la vostra procuracio son axi los libres de vostres feus entremesclats que es confusio de cercar aquells.
Item senyor he trobat lovostre feu de la honor de Enveyg obligat a censalse benifets tot destroit et dissipat sobre loqual ab consell de savi he posada empara real. Si a la vostra senyoria sera recorregut per açoplaciaus manar veure lo proces per interes vostre.
Item senyor he regonegut tot lo vostre patrimoni daquesta vegeria hon he trobats losempenyoraments seguents:
Çoes primerament lo vostre castell de Allo qui foempenyorat per lo excellent Rey Johan daltarecordacio frare vostre a mossen lo vescomte de Roda segons he entes par mil liures. Diuse senyor que pot valer cent liures de renda.
Item senyor los prohomens de Puygcerda tenen lo vostre castell de Salteguel qui fon donat en feu per lo excellent e glorios senyor Rey En Pere de bona memoria pare vostre a mossen Jacme de Pallars per preu de XVIII.m solidos qui apres lovene an Johan de Luçanoquil revene a la universitat de Puygcerda. Diuse senyor que val de renda XXX liures pero yo trobsenyor que si a vostra senyoria hagues plagut tramettre letresde creençae provisions en açocovinents que los consols e promens de Puygcerdavostres venen acordats de fer aci bon peu de cobrar vostre patrimoni e en lo preu del dit castell fer tant per reverencia vostra que merexeran vostra gracia e merce. Si a la vostra senyoria senyor plaura fer les dites letres yo sonapparellat treballar hi de mon poder.
Item senyor la vall vostra de Villech e lo delma de Sogol e les rendes de Maranges e de la Sajonia e los censes grossos de Puygcerda ab lo castell de Arescot tot aço fou empenyorat segons trop an Ipolit Garrius per XXXVI.m solidos. Valen les rendes de les dites coses segons senyor he trobat per informacio daquells que les han administrades ço es los censes grossos de Puiygcerda LXXXI liura XVIIII solidos Maranges XXVIIII liures X solidos Villech XXII liures X solidos Arescot XVI liures X solidos Isogol IIII liures XI solidos la Sajonia XVII liures que munten totes les dites rendes …. CLXII lliures.
Es ver empero senyor que apres lodit Ipolit Garrius revene a micer Nicholau de Palou lo dit delme de Isogol e la dita Sajonia e lo castell Darescot lo qual castell Darescot fon apres atorgat segons senyor he entes an Bort Daragall ab salari de XXV liures. E trop senyor en los libres antichs vostres de la dita procuracio que no solia haver de salari sino cent solidos.
Item senyor les vostres rendes Dangostina e de Niula daquest comdat ensemps ab daltres vostres rendes de Conflent foren empenyorades per lo dit excellent Rey Johan an March Pujol de la sua cambra. Diuse que les dites rendes foren empenyorades per XII.m solidos quis diu li foren donats per exovar de una donzella de cort.
Item senyor les vostres rendes de Pratsdoçejae de Salagosa ab daltres son empenyorades an Francesch deçPuyg savi de Perpenya per XXII.m solidos de que ell cullII.m solidos censals qui es a rao de Xl.m per milenar. Com me paragues que vos senyor perdiets en mes de XXI liura tots anys fiu li letra requisitoria queutornas a preu just de que ses molt esquivat per que ho remet senyor a vostra senyoria. Mas per por de negu no estare de dir la veritat lla hon veyg vostre gran interes senyor.
Item senyor la leuda de Puygcerdapassatge e pes e lo masell e los taulersde la cort del veger e del batle e los molins ables rendes de Querol es empenyorat a mossen Francesch Bertran per preu de CXXXV.m solidos e mes par que aquest preu siajust com es per censal de VIIII.m DCXXXXIIII solidos X diners a rahode XIIII.m per milenar e si les rendes munten mes es vostre senyor.
Item senyor les rendes e drets vostres del taulerdels clams e reclams del batle e veguerde Puigcerda se solia tostemps cullir per I scriva quin havia XXV liures. E apres senyor lo dit excellent Rey Johan dona lo dit tauler an Guillem Gibilli scriva seu e sobre lo dit tauler donali mes XXV liures per que senyor vos perdets en açoles dites XXV liures de renda part açosenyor li dona los censes del vegueriu que lo veger de Cerdanya solia pendre per son ofici e apres foren ajustades a la procuracio reyal per pobresa del ofici. Valen de X en XII liures.
Item senyor lo castell e Vall de Ribes fo empenyorat a mossen Bernat de Pinos per XV.m florins. Diuse que los V.m florins de cauteles de son frare e apres li son estats enaditsaltres X.m florins e mes per deutes de la cort.
De totes les dites coses senyor yo he parlat a mossen Torrelles lo veger e ab lo jutge vostres daci per informar vostra senyoria qui en los dits afers li placia provehir specialment en trametre letres per la dita reempçoals consols et promens de Puygcerda. Nostre Senyor Deus vos do vida longa e victoria contra vostres enemichs. Escrite en Puygcerda a XXVI dagost.
Senyor.
Lo vostre humil vassall qui besant vostres mans et peus se comana en vostra gracia e merce.
ARNAU PORTA.

/ Aquí hay un índice de castillos, lugares, villas, con paginación, que no concuerda con este formato /

A.
Argilers.
Aljama de juheus de Perpinya.
Castell de Ariscot.
Loch de Angostrina.
Castell de Alt.
Castell de Allo.
B.
Castell de la Bastida.
Banyuls.
Castell de Belver. (Bellver)
Castell de Bolvir.
Castell de Bar.
Castell de Bellpuig.
C.
Castell de Cochliure.
Castell de Corçavi.
Castell de Castellnou.
Casa Fabre e de Lottes.
Castell de Clayra.
Loch del Camp.
Loch de Corbera.
Castell e Vall de Conat.
Cerdanya.
D.
Castell de Daraleu.
E.
Castell de Sant Esteve.
F.
Loch de Fulla.
Castell de Formiguera.
I.
Castell de Isogol.
I..
Castell de Lauro.
Leuda de Stagell. – Emoluments de la cort e molins del dit loch.
Castell de Sant Lorenç.
Castell de Livia.
M.
Castell e loch de Muntesquiu.
Castell de Maurelas.
Castell de Munbaulo.
Molins de Santa Cilia.
Vall de Morangues.
Castell de Musser.
N.
Loch de Nafiach.
Vilar de Niula.
O.
Castell de Opol.
P.
Vila de Perpinya.
Vall de Prats.
Portella.
Loch de Pollestres.
Castell de Puigbaladors.
Pesquer de Conflent.
Villa de Puigcerda.
Castell de Prats.
Q.
Castell de Querol.
R.
Castell de la Rocha.
Loch de Reglella.
Castell de Roders.
Vall de Ribes.
Castell de la Rocha de Villech.
S.
Loch de Stagell.
Castell e loch de Salvaterra.
Castell de Salses.
Loch de Sahorra.
Sajonia de Cerdanya.
Loch de Salagosa.
Loch de Santaguell.
T.
Castell de Tohir.
Loch de Toluges.
Castell de Tautahull.
Loch de Tresserra.
Loch de Torderes.
Treta de la mena de Conflent.
V.
Loch de Vernet.
Castell del Volo.
Castell de Vinça.
Loch de Vilamulacha.
Vila de Vilafrancha de Conflent.
Castell de Vinça.
Vallsebollera.