JORNADA SEXTA. NOVELA PRIMERA.

JORNADA SEXTA. NOVELA PRIMERA.

Un caballé li diu a doña Oretta que la portará a caball y li contará una história, y contánla desordenadamen, ella li rogue que la apeo del caball.

Joves siñores, com a les nits clares són les estrelles o los estelsornamén del sel y a la primavera les flos de los verts prats, y de los montes los abrets revestits, aixina de les corteses costums y de los bells discursos u són les frases ingenioses; éstes, com són curtes, milló convenen a les dones que als hómens, perque a les dones mes que als hómens lo mol parlá les afee. Es verdat que, sigue quina sigue la raó, o la mitat del nostre ingenio o la singular enemistat que als nostres siglos tingue lo sel, avui poques o cap dona queden que ne sápien di algunes als moméns oportúns, o, si se diuen, enténdreles com convé: vergoña general de totes les dones. Pero com ya sobre esta materia prou va parlá Pampínea, no vull seguí abán; pero per a fétos vore lo majo que es díles en lo momén just, tos contaré una cortés impossisió de silénsio feta per una gentil Siñora a un caballé.

Moltes de vatres podréu sabé (o per habéu vist o sentit), no fa mol tems va ñabé a la nostra siudat una gentil, cortés y elocuén Siñora, de la que encara no se ha olvidat lo nom. Se díe doña Oretta, y va sé la dona de micer Geri Spina. Ella, están per casualidat al campo, com ara estem natros, y caminán per allí per a entretíndres en unes atres siñores y caballés, que habíe tingut a casa a amorsá, y sén lo camí llarg desde allí aon eixíen hasta aon esperaben arribá tots a peu, va di un dels caballés de la compañía:
– Doña Oretta, si voléu, yo tos portaré a caball la mayoría del camí que teníu que caminá, y tos contaré una de les millós históries del món.

La Siñora li va contestá:

– Siñó, mol tos u agraíxco.

Lo caballé, a qui potsé no li paráe milló la espasa al sinto que lo novelá a la llengua, sentit aixó, va escomensá una história que en verdat ere de per sí mol maja, pero repetín ell tres o cuatre vegades una mateixa paraula, y a vegades tornán cap atrás, y dién:
«No es aixina com u hay dit», y en frecuénsia equivocánse en los noms, diénne un en ves de un atre, espentoláe la narrassió; sense contá en que péssimamen faie la expossisió de les persones y de los actes que passáen. Doña Oretta, al sentíl, li entráen unes suós y un mal de cor com si, mol dolenta, estiguere a pun de morí. Cuan ya no podíe patíu mes, veén que lo caballé habíe entrat a un embolic y no sabía cóm eixíssen, li va di:
– Siñó, estecaball vostre té un trote mol du, per lo que tos rogo que me dixéu baixá.
Lo caballé, que ere mol milló entenedó que narradó, entesa la alusió, y prenénla a broma en bon humor, va pendre ma de atres noveles, y la que habíe escomensat y mal seguit, la va dixá sense acabá.