Donacions enfranquiments esparces, senyor rey, Pere, Johan,

DONACIONS E ENFRANQUlMENTS ESPARCES FETS PER LO SENYOR REY EN P. E PER LO SENYOR REY EN JOHAN A DIVERSES PERSONES EN LOS COMTATS DE ROSSELLO E DE CERDANYA DE QUE LO PATRIMONI DEL SENYOR REY HA PRESA GRAN DIMINUCIO SEGONS QUES SEGUEIX.

Universitats de Clayra.
Primerament lo senyor Rey En Johan ha enfranquits en franch alou los homens de la universitat de Clayra del dret del pasquer dels lurs bestiars de que lo senyor Rey acustumava de haver uns anys ab altres de XX en XXV lliuras.

Diverses universitats de Rossello de Conflent e de Cerdanya.
Item lo dit senyor Rey En P. e encara lo dit senyor Rey En Johan han enfranquides diverses universitats e persones poblades en Rossello e en Conflent e en Cerdanya e encara en altres lochs de Cathalunya del dret de la leuda e passatge que devien pagar de que lo dit patrimoni se es diminuit uns anys anys ab altres entorn …. CCL lliuras.
Johan Fabre.
Item lo senyor Rey En Johan ara regnant ha venut an Johan Fabre burges de Perpinya les postatse drets senyories e dret de prelatura e fadiga de retenir quel senyor Rey havia en la forçade Montbran en Rossello qui es forçamolt notable.
Idem.
Item lo dit senyor Rey En Johan ha venudaal dit En Johan Fabre la senyoria de la Vall de Sent Marti dels castells de Rossello.
Idem.
Item hi ha venudes les postats e drets senyories e dret de prelatura e de fadiga de retenir quel dit senyor havia en lo castell de Areleu en Conflent.
Johan Fabre.
Item ha venuda lo dit senyor Rey En Johan al dit Johan Fabre la jurediccio civil e criminal drets senyories luismes e forescapis quel dit senyor havia en la saionia (Sajonia más arriba) de Serdanya en terra de Conflent.
Ramon Dabella. (de Abella)
Item lo senyor rey En Johan ha donat a mossen Ramon Dabella tot lo cens dretasenyoria forescapi e tot altre dret quel dit senyor Rey hagues en lostal den Perestortes dins la vila de Perpinya.
Berenguer Dortafa.
Item lo senyor Rey En Johan a venut a mossen Berenguer Dortafala jurediccio quel senyor Rey havia en la vila e termens de Brulla ensemps ab X solidos de cens quel abat de Sant Ginisfahia cascun any al senyor Rey e ab XV solidos de cens que fahia cascun any En Berenguer dezVivers.
P. de Berga.
Item lo senyor Rey En Johan ha datsan P. de Berga alguns censes menuts forescapis drets e senyories quel dit senyor Rey havia en lalberch quel dit en P. de Berga ha dins Perpinya e en alguns altres alberchs contiguusa aquells.
Berenguer Dortafa.
Item lo dit senyor Rey En Johan ha donat a mossen Berenguer Dortafa la jurediccio e recullitadels homens del loch de Vingran qui dabanseren de recullita del castell Dopol lo qual es del senyor Rey e ara hanse a recullir en lo castell de Tautaull lo qual es del dit mossen Berenguer axique en cas de necesitat lo senyor Rey ab sosdiners hauria a fornir lo dit castell Dopol de vitualles e de gents.
Johan Fabre.
Item ha lo dit senyor Rey En Johan venudes an Johan Fabre burges de Perpinya XXXIII lliuras de renda quel dit senyor acustumava de reebre sobrel dret del pasquer del loch de Vinçaen Conflent.
Vescomte Dilla.
Item lo senyor Rey en P. dona al vescomte Dilla lo feu e les postats del castell de Paracolls en Conflent.
Gispert de Tregura.
Item lo dit senyor Rey en P. dona a mossen Gispert de Tragura castella del castell de Perpenya dues somades de mena de ferre cascun dia les quals a raho de XII diners cascunavallen lany XXXVI lliuras.
Jacme Quinta.
Item lo dit senyor Rey En P. dona an Jacme Quinta scriva del senyor Rey un alberch lo qual era per habitacio del dit senyor en Vilafrancha de Conflent.
Idem.
Item lo senyor Rey En Johan ha donat al dit Jacme Quinta I.a somada de mena de ferre cascundia qui pot valer cascun any …. XVIII lliuras.
Berenguer Dolms.
Item lo senyor Rey En P. vene a mossen Berenguer Dolms la jurediccio quel senyor Rey havia en los lochs de Pi de Mancet de Toren e de Vuytesa en Conflent.
Idem.
Item vene lo senyor Rey En P. al dit mossen Berenguer Dolms tota la jurediccio quel dit senyor havia en los lochs de Caudens dins Conflent e de Crou dins Capçir.
Vescomte Devol.
Item lo dit senyor Rey En P. dona al vescomte Devol la jurediccio dels lochs de Ayga Tebesa dels Pujals de Jullols dins Conflent e en una bastida que ha dessus Serdanya.
Gispert de Tregura.
Item lo senyor Rey En Johan dona a mossen Gispert de Tregura la jurediccio del castell e vall de Peracollsen Conflent.
Bernat Dolms.
Item lo senyor Rey En P. vene an Bernat Dolms la jurediccio del loch e terme de Vilarach dins Conflent.
Gispert de Tregura.
Item lo senyor Rey En P. dona a mossen Gispert de Tregura la jurediccio del loch de Coma e de Scenils dins Conflent.
Ramon de Perellos.
Item lo senyor Rey En P. ha donada a mossen Ramon de Perellos la jurediccio regalies e altres drets quel dit senyor havia en los lochs e termes de Joch de Finestret e de Sahorla en Conflent.
Vescomte Dilla.
Item lo dit senyor Rey en P. dona al vescomte Dilla la conexençadels oficials e les aygues de tots los lochs queldit vescomte havia e possehia en Rossello e en Conflent en que lo dit vescomte no hagues jurediccio alta e en los lochs on havia la dita jurediccio li dona tots los drets e regalies quel dit senyor hi hagues.
Guillem Jorda.
Item lo dit senyor Rey En P. dona a micer Guillem Jorda la jurediccio el pasquer dels Cortals e cert terme prop los dits Cortals en Conflent.
Ponç de Perellos.
Item lo senyor Rey En Johan ha venut a mossen Ponç de Perellos lo loch de Rigarda ab tota jurediccio e ab la jurediccio dels lochs de Glorians e de Sesilla dins Conflent.
Consols de Puigcerda.
Item lo senyor Rey En Johan ha donat als Consols e vila de Puigcerda lo dret del mesuratge quis paguaen la dita vila del blat quis ven es mesura aqui e pot valer uns anys ab altres de XV en XX lliuras.

Item lo dit senyor Rey En Johan ha donat als dits Consols e Vila de Puigcerda los ports de Cerdanya los quals en proprietat eren del senyor Rey exceptat lo port de Sobiranes qui era propri de la dita universitat e podien valer uns anys ab altres los pasquers entorn C florins jassia quel procurador reyal qui vuy es nols vullamantenir en lur possessio.
Guillem Galceran de Rocaberti.
Item lo dit senyor Rey En P. vene al noble en G. Galceran de Rocaberti les jurediccions altes dels lochs de Palauda de Rayners de Montalba de Costria e de la honor de Cabrens en Rossello.
Vescomte Dilla.
Item lo dit senyor Rey En P. dona al vescomte Dilla la jurediccio alta del loch del Soler davall.
Vescomte de Roda.
Item lo senyor Rey En Johan dona al vescomte de Roda la conaxençae jurediccio civil e criminal de les universitats consolssindichs batles saigs e altres oficials e de camins publichs daygues e fluvis dels lochsque posseeix en Rossello e en Cerdanya.
Berenguer Dortafa.
Item lo senyor Rey En Johan ha transportada en mossen Berenguer Dortafa la jurediccio civil e criminal mer e mixt imperi quel dit senyor havia en los lochs Dortala e de Sent Johan de Plan de Corts.
Idem.
Item lo dit senyor Rey En Johan ha venut al dit mossen Berenguer Dortafa la jurediccio alta e baixa que havia per pariatge e la host e la cavalcada del lochde Vingran ab tota conexençade oficials e de camins e ab totas altres regalies queyhagues.
Consols Dargilers.
Item lo dit senyor Rey En Johan per CC florins ha atorgat als consols Dargilers quel batle del dit loch exercescha la jurediccio de consols oficials de camins les quals coses acustumava de usar lo veguer de Rossello.
Abbat de la Reyal.
Item ha venut lo senyor Rey En Johan al abbat de la Reyal de Perpinya la jurediccio civil e criminal mer e mixt imperi host e cavalcada e altres drets quel senyor Rey hagues en los lochs de Tura e de Espira exceptatque si ha retenguda la jurediccio alta de crims de quesdegues seguir mort o mutilacio de membres.
Alamanda muller den Julia Garrius. (Amanda)
Item lo dit senyor Rey En Johan ha transportada en la dona Na Alamanda muller den Julia Garrius tresorer seu la jurediccio quel dit senyor havia en los lochs de Sant Ipolit e de Garrius.
Vescomte de Roda.
Item lo dit senyor Rey En Johan ha venuda al vescomte de Roda la jurediccio alta del loch de Monner e de Perellos.
Berenguer Dolms.
Item es estada venuda per lo senyor Rey En Johan a mossen Berenguer Dolms la jurediccio alta del loch de la Clusa.