Capitol XXXVII. Com lo missatger feu relacio de sa embaxada a deu lo pare

Capitol XXXVII. Com lo missatger feu relacio de sa embaxada a deu lo pare: e sa magestat mana cridar la pau de natura humana: e fer singulars festes en lo cel. La senyora denuncia les dites festes a las (alas) suesamades donzelles.

(falte la e de la miniatura) Essent lo missatger junt en lo cel ixque lo a recebir lo gran princep Miquel ab tot lo exercit angelical: e acompanyaren lo ab triumpho e gloria: portant lo dauant la presencia de la diuina magestat. E aqui feta adoracio deguda a sa infinida clemencia: gabriel en presencia de tots los angels torna resposta al pare eternal de tot lo que tractat e menejat hauia ab la sua gloriosa sposa: la qual restaua ja prenyada del fill seu. ¶ E nostre senyor molt content del finament de aquest matremoni mana sa magestat fossen fetes festes singulars en tota la cort del cel. E que cridassen la pau general esser fermada entre la clemencia e natura humana. E los angels molt alegres de aço començaren a cantar ab gran melodia. ¶ Letentur celi et exultet terra: quia hodie de celo pax vera descendit. Volent dir. Alegres lo cel et haja goig infinit la terra e los habitadors de aquella: car huy es deuallada del cel la verdadera pau per los homens tant desijada. ¶ E aquestes festes ques feyen en lo cel sentia la senyora dins lo seu sperit sanct en lo seu retret hon lauia leixada gabriel lo gran missatger. E volent comunicar sa senyoria la alegria e plaer seu ab les sues amades donzelles: cridales a totes dient a elles ab infinit goig. Donzelles mies bona noua. ¶ Qui creauit me requieuit in tabernaculo meo. Car siau certes que aquell senyor quem ha creada reposa dins lo meu ventre. E de aço se fan ara grans festes en lo cel: e yo les vull fer açi ab vosaltres. Car ja sabeu quant vos he amades: e tostemps tengudes en la companyia mia. ¶ Veritat es que per la gran pobrea de la terra: yo nous he pogudes collocar en matremoni fins a vuy: car noy hauia res sufficient en lo mon per a vosaltres. Ara mes filles vos vull pendre per nores: e dignament collocar: car delibere que les set principals hajau per marit e senyor aquest emperador celestial: que huy ses fet fill meu. E sera verificada la prophecia de Ysayes que diu. ¶ Aprehendent septem mulieres virum vnum in die illa. Volent dir. que en aquesta jornada gloriosa que deu ses fet home set donespendran vn marit: e sereu vosaltres: quius ajustareu huy ab aquest senyor inseparablement. Car siau certes que per moltes tribulacions e angusties que lo meu fill e senyor passe en aquest mon: per la gran desconeixença dels homens: nunquas pertira (p+tira) de vosaltres: ne menys vos desamara: ans poreu dir ab veritat (v+itat). ¶ Quod deus coniunxit: homo non separet. Car lo matremoni que la magestat diuina ha fermat entre lo seu fill e vosaltres: per furia ne crueltat de homens no sera james separat: ans com mes sera perseguit: mes se estrenyera ab vosaltres: aquest vos glorificara eus fara estimar e nomenar en lo mon: hon no sou conegudes. A sa senyoria poreu dir. ¶ Inuocetur nomen tuum super nos: aufer opprobrium nostrum. Volent dir. Senyor sols que lo vostre nom sia inuocat sobre nosaltres: e sian dites sposes vostres tantost cessara en uosaltre tot opprobris e menyspreu: car fins que vostra magestat nos ha fauorides: les gents fugien de nosaltres. Car donauense vergonya de esser pacients: humils: e pobres: e de seguir les nostres obres: en tant que no gosauen apareixer dauant nengu. ¶ Ara senyor per som libertades e honrades e nengu nons pot fer vergonya: ans seran confusos los qui ab nosaltres no faran companyia. O donzelles mies totes estes rahons e moltes daltres poreu dir vosaltres trobant vos ennoblides de vn tal excellent spos e senyor.