Capitol XXXVI. Com la senyora ajudada per les virtuts prudentissimament respongue al missatger

Capitol XXXVI. Com la senyora ajudada per les virtuts prudentissimament respongue al missatger: e tantost concebe lo fill de deu: e langel se despedi de saaltesa.

Leuant se la senyora de peus prengueren la per lo braç hobediencia e humilitat: e sa merce tota recolzada sobre elles fica los genolls en terra: plegant les mans alçant los vlls al cel ab lo sperit tot eleuat: stigue axi tota composta e recollegida dins si mateixa: mostrant que ab gran maturitat procehia en aquell diuinal misteri. E mirant la Gabriel axi aparellada ab goig infinit se prengue a cantar ensemps ab totes les donzelles de la senyora dient. ¶ Ecce aduenit dominator dominus et regnum in manu eius et potestas et imperium. Volent dir: Alegres lo cel e la terra e totes les coses creades: car veus que ja ve lo senyor dels senyors portant lo regne en la ma sua: e la potestat del imperi. ¶ E acabada la dita canço ab gran melodia: stant gabriel e les donzelles agenollats e molt atents mirant la faç de la excellentissima senyora. E la senyora sua obri aquella prudentissima boca sua plena de singular dolçor: e dreçant son parlar al missatger de nostre senyor deu: dix ab grandissima deuocio e reuerencia. ¶ Ecce ancilla domini fiat michi secundum verbum tuum. Volent dir. O angel glorios veus açi la seruenta humil del senyor e creador meu: sia fet en mi lo que per vostra paraula maueu recitat de part de sa magestat: yo li offir lo cor e lo cors e la anima e tot quant en mi es a la hobediencia e voluntat sua. ¶ E dites aquestes paraules la senyora senti dins si lo fill de deu format home perfet: en quantitat molt chiqua: e coneixent sa senyoria que ja era mare verdadera de vn fill tan excellent hague goig infinit. E baixant los vlls mira lo seu propri ventre adorant aquell com a tabernacle diuinal. ¶ E gabriel els (e los, y los: els) altres angels qui ab ell eren coneixent ja la senyora esser prenyada e lo fill de deu vestit de carn humana dins les sues entramenes tancat: prostrats en terra adoraren sa magestat dient. ¶ Gloria laus et honor tibi sit rex regum et domine dominuntium (dominútiú, la tilde es una virgulilla: nassal): quia pacem inter angelos et homines firmasti et stabilisti. Volent dir. Gloria e lahor sens fi sia donada a vos senyor Rey dels reys e senyor dels senyors: car vos ara haueu stablida e fermada pau entre angels e homens. E finida sa adoracio gabriel ab gran alegria besa la ma a la senyora com a reyna de parays dient a sa senyoria. ¶ O reclinatorium aureum: tu regis glorie thalamus: tu paradisi ianua: tu angelorum domina: tu refugium peccatoris (refugiúp+c en virgulilla+toris) tu es mater saluatoris. Volent dir. o senyora que vos sou lo glorios llit (fins açi lit) daurat e molt resplandent hon lo fill de deu reposa:e vos senyora excellent sou lo thalem singular del rey de gloria: vos sou senyora la fortissima porta de parays: car per vos e per lo fruyt del vostre ventre sera vberta als homens la dita porta: vos humilissima senyora sou feta huy senyora dels angels: e refugi molt segur de tots los peccadors: car trobau vos mare del saluador e redemptor d´humana natura. ¶ Apres dix lo dit gabriel yo senyora me vull despedir de vostra merce e tornar a la magestat del pare eternal quim ha trames a la alta senyoria vostra: tornare senyora molt alegre de hauer tan be desempachada la mia legacio e missatgeria: e vostra senyoria restara molt ben acompanyada del clement fill de deu e vostre ¶ E besant gabriel la ma a sa altesa parti de aqui molt prest deixant sa merce molt joyosa e alegra de son prenyat acompanyada de ses donzelles.