Capitol XXXV. Com ans que la sancta donzella humilitat se despedis de la senyora

Capitol XXXV. Com ans que la sancta donzella humilitat se despedis de la senyora fon aqui la inclita germana sua obediencia: qui en presencia de aquella suplica la senyora li plagues obeyr a la voluntat de nostre senyor deu: e tornar resposta al missatger.

Stant axi rahonant se la sancta donzella humilitat ab la sua senyora sobreuengue altra donzella de singular reuerencia hobediencia nomenada. E dix a la dita humilitat. Aturau germana: car dauant vos vull parlar ab nostra senyora: e nons partirem les dos de sa altesa fins haja contentat lo nostre desig. ¶ E agenollant se hobediencia dauant la senyora com a molt priuada e amada per sa senyoria: e fauorida singularment entre totes les donzelles de la cort de sa altesa: acostas molt a sa merçe: e mirarla ab huna cara tota alegra e molt plaent: e ab vn amoros atreuiment prengue sa senyoria per la ma dient. ¶ Consurge consurge iduere vestimentis glorie tue: quia ecce jam venit plenitudo temporis: in quo misit deus filium suum in terris. Volent dir. Leuau leuau senyora vestiu vos les excellents robes de humilitat ab les quals vos acostumau de arrear en les grans solemnitats vostres: en les quals vestidures sta brodada(bordada) e deuisada tota gloria vostra. Ab aquesta vestidura vos contemplaua Dauid mirant vostra altesa en sperit: e perço dix. ¶ Astitit regina a dextris tuis in vestitu de aurato circundata varietate. Volent dir. o senyor e com sta gloriosa aquesta reyna per vostra magestat elegida en mare del vnigenit fill vostre: ab la vestidura daurada de aquell tan singular or de profunda humilitat: embellida e circuyda de totes les virtuts. ¶ Aquesta roba senyora es molt propria per a la present jornada. car sia certa vostra merçe: que ja es venguda la plenitut del temps tant desijat: en lo qual lo pare eternal nostre senyor deu dellibera trametre lo fill seu en la terra: dau li posada senyora: no stigau en cortesies: car en vostra senyoria sola se vol fiar: e metres en mans de vostra merce: e que per vostra altesa lo hajen a veure e conexer los homens: e pendre de ell vida e salut. ¶ Acceptau lo senyora alegrament obeint prestament a la voluntat de nostre senyor deu. Car aquesta sera la pus alta e pus meritoria hobediencia que vostra senyoria james haja feta: e mereixereu per ella totes les dignitats e excellencies que apres vos seguiran: les quals son inrecomptables. E nosaltres totes les donzelles de la cort de vostra senyoria alegres e joyoses de la exaltacio vostra hauem largament supplicat vostra altesa cascuna per si de aquest consentiment: e ara totes ensemps demanam a vostra senyoria aquesta merce: que placia a vostra altesa tornar resposta al excellent missatger: que altra cosa no spera sino hoir lo consentiment de vostra gloriosa boca. ¶ E al senyora escoltant ab molt plaer les rahons de la sua amada donzella hobediencia: afranquili (a + espay + fran + q + li) la cara mostrant que deliberaua contentar a ella e a totes les altres donzelles: e posar en obra lo que elles tant desijauen e demanauen.