Capitol XXXIX. Com la magestat del eternal pare mana a sanct Miquel visitas la senyora sposa sua:

Capitol XXXIX. Com la magestat del eternal pare mana a sanct Miquel visitas la senyora sposa sua: e li portas dignes joyes. E que tots los ciutadans del seu realmeanassen a prestar homenatge a aquella.

Acabades les festes e alegries que en lo cel foren celebrades de aquest gran misteri: La magestat de nostre senyor deu mana cridar los seu visrey sanct Miquel e dix li. Anau visrey visitau la sposa mia e portauli joyes dignes al stat seu: e ordenau los ciutadans del regne meu: que vagen ordenadament a ferli reuerencia: e prestar li homenatge com a reyna e senyora de tots. ¶ E apres dels dits ciutadans fareu que Adam e tots los que ab ell son en los lims prenguen forma de cors huma segons en lo mon com viuien solien hauer: e vagen a fer reuerencia e a besar la ma a la dita sposa mia: per lo mija de la qual han attesa reparacio e salut a tota la generacio sua. ¶ E sanct miquel hobeint prestament lo manament de sa magestat feu desempachar les dites joyes e ab gran multitut dangels ben acompanyat e molt apunt deualla de les altees del cel: e vench a la cambreta de la senyora verge qui staua sola ab ses donzelles. ¶ E entrant dintre la dita cambra mostrantse a la senyoria en forma humana sanct miquel e tots los que ab ell eren: primerament adorarem ab grandissima reuerencia la magestat diuina closa dins aquell sagrat ventre: e apres acostant se a la senyora per besar la ma a sa senyoria: e sa altesa leuas de peus per recebir honradament lo visrey: lo qual ficant lo genoll en terra dix a sa senyoria. ¶ O excellent senyora sia de vostra merce volerse tornar a seure: car tots los que som açi venim per seruir e reuerirvostra alta senyoria: e visitar aquella de part del pare eternal: quius ha elegida per sposa e mare del seu fill: e diu a vostra senyoria. ¶ Tibi dabo claues regni (celo+22 o zz en un ganchet a baix) celorum. Car dellibera sa majestat acomanar (aquí cambie lo tipo de lletra) a vostra altesa les claus de paradis: e que maneu obrira qui plaent vos sia: E tramet a vostra senyoria aquestes joyes per que arreada ab elles se mostre e resplandeixca en vostra merce la gloria sua: qui tan digna us (dignaus) ha elegida.