Capitol XXXIIII. Com la cortesa e fauorida donzella humilitat supplica la Senyora:

Capitol XXXIIII. Com la cortesa e fauorida donzella humilitat supplica la Senyora: li plagues consentir e acceptar tan alta dignitat.

Fon aqui molt prest vna altra fauorida donzella humilitat nomenada: e acostant se a la senyora ab molta familiaritat besant la ma de sa senyoria dix li. ¶ O domina mea scio quia semper me audis. Volent dir. O senyora mia yo so certa que vos tostemps me hoyu (oíu) e creheu los consells meus. Perço senyora vull dir e supplicar a vostra senyoria: no vulla mes tardar ne pensar en esta fahena: sino sols pendre e acceptar la dignitat: que la magestat diuina us (diuinaus) vol donar: car delibera siau mare de deu e Reyna de parays. ¶ Be so certa senyora que la humilissima pensa vostra se altera de pujar en tan gran e inestimable grau. ¶ Senyora no temau res: consentiu prestament: car yo james me partire de vostra senyoria: e fare tal companyia a vostra merçe: que nostre senyor se delitara continuament en la profundissima humiliacio vostra: en tant (entant) que vostra altesa mateixa dira ¶ Quia respexit humilitatem ancille (a nassal+cille) sue: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. ¶ Volent dir. Car perço com lo senyor ha mirat la humilitat de la sua seruenta: sere yo dita beneyta per totes les generacions. ¶ O senyora sens nombre seran les excellencies que aconseguireu (a + espay + conseguireu) per lo gran amor quem teniu Yo senyora quim trobe axi ligada e vnida ab la voluntat e pensaments vostres: que no basta nenguna cosa creada a separar la liga vostra e mia. Yo senyora so la scala hon vostra merce es pujada a meritar esser mare de deu. E totes les persones que per amor mia se baixen son per deu exalçades. ¶ E com vostra senyoria haja mes en mi que nenguna altra pura creatura haja agut james ne haura: dignament sobre totes sereu exalçada: car sou vos posada sobre tan ferma pedra: que per molt que munteu en gran altea no haueu perill de caure. Car de vostra senyoria es dit. ¶ Bene fundata est domus domini supra firmam petram. Volent dir. Que vostra altesa qui sou la casa eleta per posada del fill de deu: sou axi ben fundada e fermada sobre mi: que nengun vent de superbia a les parets vostres acostar nos pora james. ¶ Axi senyora acceptau la excellencia de la dignitat maternal: car ab molta seguretat la posseyreu. car tant com mes pujareu en graus de dignitat tant sereu a mi pus affixa e acostada: e alla hon yo so senyora: superbia no saposenta: ans fuig de totes les encontrades mies. Car guerra mortal y hagutentre la dita superbia e mi: del començament del mon ença. E nostre senyor deu ha fauorejat tostemps la mia part. E tots los que han seguit e amat superbia per la potencia diuina son stats atterrats e confusos. E los amichs meus per la sua clemencia molt exalçats e dignificats: segons vostra senyoria ha lest en les histories antigues. ¶ Quia superbia nabugodonosor in bestiam muntauit: sed humilitas ioseph principem israel constituit: Car la superbia de Nabugodonosor lo feu tornar bestia: mes la humilitat d´Ioseph (o Joseph) lo constitui princep de israel E aximateix. ¶ Superbia pharahonem summersit: sed humilitas Moysen exaltauit. ¶ Car superbia feu perir pharaho en la mar roja: e sola humilitat exalça e prospera Moyses. ¶ Infinits son senyora los exemples que de aços porien donar: perque puch dir ab veritat. ¶ Qui me inuenerit: inueniet vitam: et hauriet salutem a domino. Car certament senyora qui a mi trobara em (e me, y me) haura en deuocio: pora dir que ha trobat vida a la sua anima: e ha posat la salut de la profunda font de la gracia diuina. ¶ Per que vos la mia senyora : hauent en mi tan plena Senyoria: no deueu duptar: que la gloria vostra sia vista e coneguda per tot lo mon. Car tots los queus preycaran e confessaran mare de deu: tambes(també es, també se, tamé se) diran de vostra senyoria. ¶ Benedicta tu virga iesse sub limis: quia propter humilitatem tuam vsquem ad sedentem in throno dilatasti. Volent dir: O beneyta sou vos senyora verga de jesse molt alta: car per la vostra profundissima humilitat vos sou tant estesa e dilatada que fins a la magestat diuina sient en lo tro e cadira sua sou plegada e de aqui lo fill de deu feu deuallar. ¶ O senyora puix tanta potencia us (potencia9) es donada per excellencia de la humilitat vostra sia de vostra merce executar la. ¶ Luceat lux vestra coram hominibus. Mostres senyora la lum de la vostra potencia: e clareje en presencia de tots los homens: perque ab gran admiracio lohen e glorifiquen lo pare eternal: qui tant vos ha dignificada e exalçada per la singular humilitat vostra. ¶ O senyora insigna placia a vostra senyoria conuidar prestament lo fill de deu que vinga a la posada vostra. Car yo se certament que sa magestat no spera sino quel crideu. ¶ O senyora y quant es excellent e singular la casa vostra: que lo rey e senyor del cel desija retraures en la humil sala del vostre glorios ventre: e aqui pendre conuit molt amoros: nol detingau senyora que ja es venguda la hora per la sauiesa diuina ordenada: en la qual se deu celebrar aquest misteri: segons scriu Salamo dient. ¶ Dum medium silentium tenerent omnia: et nox in suo cursu medium iter perageret: omnipotens sermo tuus domine a regalibus sedibus venit. Car lo dit Salamo vehent aquesta jornada en sperit: alegrant se molt dix: dreçant son parlar al pare eternal. O senyor clement com totes les coses del mon reposaran e callaran en gran silenci: e la nit acabara son curs e sera peruenguda a la mijaniasua: ço es a les dotze hores la paraula omnipotent qui es lo fill vostre deuallara de la real cadira de la magestat vostra: E restant ab vos egual enclouras dins les entramenes de vna gloriosa verge. ¶ O ma senyora que vos sou aquesta verge: e non spereu altra: car vos sou la per deu tant amada e desijada: no prengau senyora tant carrech de fer sperar aquest senyor: que ab desig e molt plaer sta escoltant quant hoyra la vostra graciosa paraula. ¶ Ja senyora stan molt prop de tocar les dotze hores metas vostra merce a punct. Obriu les entramenes vostres: car molt es prop lo rey de gloria: qui dins elles vol pendre carn humana.

// Ejemple de captura de pantalla del llibre:

Capitol XXXIIII. Com la cortesa e fauorida donzella humilitat supplica la Senyora: li plagues consentir e acceptar tan alta dignitat.

Aixina se veu aumentat:

Aixina se veu aumentat: