Capitol XXVIII. excellent inclita donzella fe supplica senyora plagues dir de boca lo que en lo cor fermament creya.

Capitol XXVIII. Com la excellent e inclita donzella fe: supplica la senyora li plagues dir de boca lo que en lo cor fermament creya.

Venint aquella excellent donzella fe nomenada fica lo genoll dauant la sua senyora: e dix. O ma senyora yo so molt certa que vostra merce ha cregut tot lo quel angel ha dit a vostra senyoria de part de la magestat diuina. E de vostra senyoria se pot molt be dir. ¶ Beata que credidisti quoniam prefitientur in te: que dicta sunt tibi a domino. Volent dir: que benauenturada sou vos senyora que haueu cregut: car en vos seran perfetament complides totes les coses queus son dites de part de nostre senyor deu. ¶ E perço clement senyora puix fermament creheumostrau foranament la crehença vostra: responeu senyora al missatger: car si la fe de Abraam fon lohada: molt mes o serala de vostra merce. ¶ Quia qualis fueris in factis talis comprobaris in verbis. Car tal com sou en obres virtuoses tal sereu trobada en paraules. No temau senyora lo parlar: car gran es lo be que del parlar de vostra senyoria se spera. ¶ O qm sanctum est os vnde semper celestia erumpunt eloquia. O senyora e quant es sancta la boca de la qual tostemps ixen paraules celestials. E de la vostra senyora no solament exiran paraules celestials: ans ab vostre dolç parlar fareu obrir lo cel: e deuallara lo fill de deu: no tardeu senyora per merce vn parlar tan meritori. Car en la boca vostra es huy la salut de natura humana. E per lo parlar de vostra senyoria han hauer perfectio totes les scriptures e prophecies: senyora puix les creeu e sabeu lo seny de aquelles: daumanera sien prestament complides: car la fe no ha sa perfectio fins se segueixen les obres. ¶ O senyora de quant vos restara obligada natura humana: que per lo mija vostre haja tot lo que li es promes de la redempcio sua: be poran dir a vostra senyoria los homens remuts.¶ Quid retribuam inmenso benefitio tuo: transcendit omnem affectum dulcedo tue benignitatis: vincit omnem retributionem magnitudo tui benefitij. Volent dir: O senyora y qui pora retribuir a vostra merce tantes gracies e lahors com vostra senyoria mereix per la graneadels beneficis vostres: tota amor e caritat trespassa la affectio e obres de la vostra dolçor e benignitat: que als homens haueu mostrada reconciliant los ab lo seu creador: no basta retribucio nenguna a la singularitat e granea del vostre benefici. ¶ De aquest misteri senyora de la sancta incarnacio del fill de deu exira (exirà, eixirà o eixirá, ixirà o ixirá; saldrá) la vera deuocio de les gents e seran moguts e inflamats los homens amar e seruir aquell senyor qui tant los ha amats. Car veuran e conexeran son rey e senyor vestit de la sua natura e per esta causa esser los homens tant exalçats: que los angels que fins açi los hauien menyspreat tenint los per indignes de la sua companyia: ara ab gran plaer sa germanaran (se agermanaran; s´agermanaran) ab los dits homens: e diran a ells. ¶ Iam (o Jam) non estis hospites et aduene sed estis ciues sanctorum et domestici dei. Volent dir: o vosaltres fills de Adam nous tingau ja per estranys de la ciutat nostra de parays: ans siau certs que sou ciutadans e companyons dels sancts e molt familiars de nostre senyor deu: qui es rey e senyor nostre e vostre. E los homens molt alegres de hauer cobrat la amistat angelica diran. ¶ S3 quia nos cognouimus regem nostrum: et cognouerunt angeli ciues suos. Volent dir: perço com nosaltres hauem conegut nostre rey e senyor: han conegut a nosaltres los angels per ciutadans e germans seus ¶ O senyora no tardeu de recebir aquest rey de vida per quel pugau manifestar als seus vassals qui ab tan gran desig lo speren. ¶ O senyora excellent que vos sou aquell stel(estel) clar qui haueu a manifestar lo diuinal sol: del qual es dit. ¶ Dum ortus fuerit sol de celo videbitis regem regum. Car en aquell punct senyora: que lo fill de deu qui es verdader sol deuallara del cel: e en lo vostre ventre sera fet home: a tot lo mon sera manifestat e mostrat lo Rey dels reys: e coneixeran les gents esser complit tot lo que los profetes han scrit: e diran. ¶ Sicut audiuimus sic vidimus. Volent dir tot lo que hauem hoit als pares nostres e fins açi hauem sperat e cregut tot ho vehemcomplit en esta sancta incarnacio. O senyora clement y nols tardeu tan gran benefici: confermau los homens en la crehença de aquest singular misteri. Car vostra merce es la lanternahon se estojara aquesta diuinal lum. E de vostra senyoria lan a pendre les creatures sues: preniu excellentissima senyora lo dit lum e comunicaulo largament als homens. Car yo faç certa a vostra merce que lo senyor no spera sino vostra resposta: sia de vostra senyoria donar lay prest. ¶ E la sancta e constant donzella fe acabant son rahonament ab molta reuerencia besa la ma de la senyora partint se de aqui per fer loch a la que venia.