Capitol XLIII. manto brocat blau forrat domas vert.

Capitol XLIII (xliij). Del singular manto de brocat blau forrat de domas (Damasco) vert: significant la gran misericordia sua. En la qual han sperança los pecadors presentat a la senyora per lo gran visrey.

Tantost fon aqui hun altre angel ab hun baçi dor de molt bella granea guarnit de singulars (singl´ars) esmalts en lo qual hauia hun manto per excellencia singular: e prenint lo sanct Miquel dix: O inclita senyora veus açi hun manto: que tramet a vostra merce nostre senyor deu: Lo qual es de hun brocat clau de tanta magnificencia: que james reyna ni Emperadriu(Em+p+adriu) la portat ni portara semblant. En lo qual sera mostrat que vostra senyoria es tota celestial: e la misericordia vostra molt habundosa en lo cel e en la terra: Lo dit manto senyora es forrat d´hun domas vert molt singular mostrant la gran sperança que en vostra merce podem tenir los peccadors: Recorrent a vostra senyoria en les necessitats sues: cobrint se ab lo vostre misericordios manto: dient a vostra altesa. ¶ Spes nostra salue. Volent dir: O senyora puix sou sperança nostra: saluau nos e delliurau nos de tot perill: car lo vostre real manto es la nostra cuberta e refugi: O senyora que de tanta excellencia e preciositat es lo dit vostre manto: qui no solament los peccadors ans lo fill de deu se es volgut amagar dauall aquell tancant se dins lo vostre virginal ventre: per que aquil hajen a trobar molt certament los qui cercar lo volran: e puguen dir de vostra senyoria: ¶ Venite gentes seruite illi reuerentialiter exultantes: et sanabit vos benedictus fructus ventris illius. Volent dir: Veniu totes les gents de qualseuol condicio siau seruiu aquesta senyora reuerentment e ab molta alegria: car siau certs sereu sanats e guarits de tota malaltia per lo beneyt fruyt del seu ventre: qui sta amagat sots lo seu manto: E vos senyora rebent los venint a vostra merce ab molta amor e clemencia dir los eu. ¶ Venite ad me omnes qui laboratis: et onerati estis: et ego refficiam vos. Volent dir: Veniu a mi tots los qui treballau e sou cansats: car yous dare en refectio e descanç lo fill meu molt amat: e acollir (a + espay + collir) vos he a tots ab gran plaer dauall lo meu misericordios manto: E mirant la senyora aquell excellent manto a ella offert per sanct Miquel: acceptal ab gran plaer e reuerencia per amor de aquell senyor qui loy trametia: e comanal a la mateixa donzella qui tenia la guarda roba.