Capitol XL. Com foren presentats a la mare de deu v. maços de perles per sant Miquel significant v. graus de puritat.

Capitol XL. Com foren presentats a la mare de deu v. maços de perles per sant Miquel significant v. graus de puritat.

Acostant se hun angel ab vna singular capça dor per excellencia obrada: e ficant lo genoll dauant la senyora posa la dita capça en mans del visrey: Lo qual obrintla dix: Purissima senyora veus açi cinch maços de perles (p+les) orientals blanquissimes e molt singulars: que la magestat diuina tramet a vostra senyoria: significant en vostra merce cinch graus de puritat en los quals excelliu e passau a tota creatura. Car la puritat de vostra mundissima pensa ha clarejat e clareja continuament: que foscura nenguna en ella james sera trobada E perço dignament de vostra merce es dit. ¶ Tu es lucerna vere lucis tu exemplar omnis (o+i en virgulilla+s) artis. Car vos senyora sou la lum vera: qui resplandiu per puritat: e sou exemplar de tota art a vencrevirtuosament totes les temptacions a aquells qui a vostra merce se comanaran: Posseiu senyora tanta mundicia en la vostra sanctissima anima: que estimar ni rahonar nos pot: car de vostra senyoria es apertat (a+p+tat) e molt lunyat tota natura (na+t en ganchet+a) de peccat original: venial: e mortal: e nenguna specia de aquells a vostra merce james se es acostat: Per que dignament de la dita anima vostra mundissima es dit. ¶ O quem pulcra est anima tua sanctissima: paradisus omnium delitiarum. Volent dir. O com es bella e pura la vostra sanctissima anima senyora excellent: car ella es certament peradis (p+adis) de delits: en la qual se delitae pren continuat deport la majestat diuina: O senyora que la mundicia de la vostra virginal carn resplandeix entre la natura humana: Axi com lo caruoncle la fosca nit: En vos senyora se reposa nostre senyor deu: los angels han singular leticia e goig contemplant vostra senyoria: qui vestida de humana carn sobremuntau la puritat angelica en singular grau: E perço sera cantat de vostra senyoria per totes les nacions. ¶ Angelorum agmina transcendit munditia. O senyora quant son e seran les obres vostres fundades en puritat: exemple e doctrina sou e sereu de tots los vergens: qui a vostra merce seguira errar no pora: En admiracio sou donada de totes les gents: O purissima senyora benauenturats seran los que de cor vos amaran: e per amor de vostra senyoria seruaran virginitat de pensa e d´obres seguir la regla vostra: Aquests certament hauran vostra merce per capitana e maestressa sentint de vostra altesa grans fauors e amors: e poran be dir. ¶ In caritate perpetua dilexisti nos: quibus sempiternas delitias preparasti (o preperasti, pre+p+asti). Volent dir. O senyora y bens haueu amat ab infinida amor e caritat preparant e mostrant a nosaltres la via delitosa per anar als goigs de parais seguint lo anyell sens macula fill vostre: e a vos senyora mare sua: qui de puritat sou lo exemplar e la guia: E aqui cantarem hun cant de tant dolça melodia: que sols lo entendrem los qui som de vostra virginal confraria. O magnifica senyora y quant gloriosament haueu mostrat puritat vostra en les prudentissimes paraules vostres: Car james no es exida paraula de la vostra boca que no mostre e denuncie la puritat intrinseca del vostre mundissim cor: E perço les dites paraules de vostra senyora han tant plagut a nostre senyor deu que ell mateix vos diu. ¶ Vox tua plena suauitate melliflua: descendere me fecit in vallem miserie. Volent dir: O verge purissima la dolçor de la vostra virginal veu plena de suauitat molt delitable ma fet deuallar per amor vostra en la vall de miseria hon vos posau: Axi senyora puix tan singular sou en tots los graus de puritat dignament vos son donades les dites perles: E la senyora accepta les ab molta estima per amor d´aquell senyor que les y trametia: E acomana les a la sua amada cambrera: qui haia nom sancta humilitat: car aquesta tenia carrech de guardar les joyes de sa senyoria.

// Mostra de captura de pantalla. 

Capitol XL. Com foren presentats a la mare de deu v. maços de perles per sant Miquel significant v. graus de puritat.