Capitol XCVIII. Com lo terç dia tornant la senyora en gierusalem per cercar lo seu fill: trobat aquell en lo temple.

Capitol XCVIII. Com lo terç dia tornant la senyora en gierusalemper cercar lo seu fill: trobat aquell en lo temple.

Venint lo terçer dia sa altesa torna en hierusalem ab infinit treball e multissima dolor. E cercal per la ciutat ab molta fatiga: anant de casa en casa: dient a les dones qui mostrauen hauer pietat de sa senyoria. ¶ Adiuro vos filie hierusalem si inueneritis dilectum meum: vt annuncietis ei: quia amore langueo. Volent dir. O filles de hierusalem qui mostrau hauer (haner) pietat de la dolor mia: yous deman de gracia: si vosaltres sabeu ni trobau lo amat meu que denuncieu a ell: que yo del tot defalchper la amor sua: qui nom dona repos ni remey fins que haja cobrada la desijada vista sua. ¶ E passats los tres dies perdent ja sa senyoria: totes les forçes de sa persona no podentse tenir en cames: delibera de anar al temple e aqui reclamar al pare eternal: que li plagues hauer pietat de la incomportable pena sua. E entrant sa senyoria dins lo dit temple feta reuerencia a la magestat diuina rompe en infinides lagrimes: recordantse ab quant plaer era venguda en aquell loch ab lo senyor fill seu en les festes de pasca prop passada: e que lauors se trobaua tan dolorada hauent perduda tan cara e tan amable companyia. e alçant sa senyoria los seus piadosos vlls veu prop la altar vna gran flota de mestres e doctors que tenien gran disputa. e lo amat fill seu. Sedentem in medio doctorum audientes illos et interrogantem. E quina vista fon aquella de tanta alegria: les entrames(entramenes)de sa senyoria se atendriren per infinit e sobtos goig: e abundant en lagrimes defallintli la força per sobres d´alegria sa senyoria caygue en terra perdent lo parlar. E lo senyor girantse veu la senyora mare sua axi alterada: fon tirada sa clemencia ab la cadena d´amor que dins lo cor de la sua mare tenia ligada. E lexant la disputa e tot lo restant cuyta per anar a la senyora mare sua. E essent junct ab sa senyoria vesaliles mans ab molta reuerencia com a mare sua carissima. E la senyora retornant de mort a vida ab alegria inestimable abraça stretament aquell fill tan amat: e posantlo en la sua falda besaual ab extrema dolçor tenint la boca sua ab la del fill per vna gran peça: regant li lo cap e la cara de gojoseslagrimes parlantli de cor: que de boca no podia. En aquest refrigeri stigue sa merce vna gran estona. e dreçantse sa altesa mirant lo seu amat fill en la cara: dixli ab vna gran dolçor de cor. ¶ Fili quid fecisti nobis sic: ecce pater tuus et ego dolentes querebamus te. Volent dir. O fill e vida mia hiperque haueu permes que lo pare vostre Joseph e yo qui so vera mare vos hajam perdut e çercat ab tanta dolor: y no sabeu vos amor mia: que yo no he vida ne repos sens la vostra vista: E qualseuullloch es a mi delitos puix tinga la companyia vostra: perque senyor meu me haueu apartat de la vostra presencia: qui es la mia alegria e delit: o senyor e si joseph que solament nom de pare ha cuydat morir per doloros enyorament de la presencia vostra: qui pot rahonar ni estimar: quanta es stada la dolor mia queus he parit e criat: vos sols vida mia sabeu lo pes de les mies dolors: qui sou molt cert de la feruent amor que yous tinch: la qual me te axi ab vos vnida e ligada: que sols vn moment esser de la vostra vista apartada: es a mi pena tan crua: que raonar no la puch. E vos senyor meu haueu me leixat tres dies en turment tan doloros: que ja durar ni portar nol podia: si nom haguesseu acorregut ab la dolçor de la vostra amable e desijada vista: la qual me ha tant alegrada: que sobtosament ses apartada de mi tota pena e dolor. E tornantlo a besar moltes vegades deyali ab lagrimes de intrinseca amor: Ay senyor e vida mia: nom dexeu altra vegada: no senta yo pus tant penosa dolor yo fill meu ire (jre) ab vos hon se vulla que volreu anar. Car treballar ensemps ab vos: es a mi repos. ¶ E lo senyor respongue a la senyora mare sua curt: perque les paraules sues no fossen enteses per la gent: que aqui se era ajustada: mes la dita senyora les entes molt be: e les conserua dins lo armari del seu piados cor sentint largament la dolçor de amor ab que eren dites. car dixli. ¶ Quid est qp me querebatis: nesciebatis: quia in hijs que pris (r en virgulilla) mei sunt oportet me esse: Volent dir O senyora mare perquem haueu çercat ab tan dolorosa fatiga: e no sabeu vos que a mi es necessari entendre en les obres del meu diuinal pare: Les quals dilacio neguna no comporten. E ab tot que de vos senyora me sia corporalment apartat: la amor mia es tostemps ab vos: e les dolors vostres me son propries. car yo apartat de vos en la vida present: no puch esser sens molta pena. Car vos senyora mare sou la persona a mi pus cara e pus amada: que sia entre totes les creades: segons testifica Salamo: parlant en persona mia: dient de vos mare mia.
¶ Una est dilecta mea: vna est amica mea: vna est columba mea perfecta mea. Car en vos es lo repos meu: trobant dins vos tota perfectio de amor: vos sou la cambra dels meus delits: veu me açi senyora prest de tornar ab vos en natzaret: e sere subdit vostre obeint vos e seruint vos com a mare molt cara. E no solament a vos: ans encara al virtuos Joseph per amor vostra.