Capitol XCIIII. Com la senyora texia en vn teler lo qual li hauia fet Joseph

Capitol XCIIII. Com la senyora texiaen vn telerlo qual li hauia fet Joseph: e lo seu glorios fill li fehia canonse la seruia.

La senyora vehent que lo guany de la filosaera molt poch dix a Joseph que li fes vn teler que pogues texir. E lo senyor fill seu ajuda a joseph a fer lo dit teler. E perço la senyora tenia aquell teler ab gran deuocio e texia en ell ab singular plaer pensant que aquelles sagrades mans del amat fill seu y hauien tocat. E sa merce compra vn tornetchiquet: perque lo senyor fill seu li pogues fer canons. Lo qual los feya ab molta amor e diligencia: e donauals a la senyora mare sua ab gran reuerencia: e sa merce los prenia de les sues mans ab dolçor no recomptable besantlos moltes vegades ans quels posas en la lançadora.E tant era aquest glorios fill amoros a la senyora mare sua que tostemps li anua en torn e li ajudaua en totes les fahenes sues. E sclarialimoltes vegades la tela que texia. ¶ E com la senyora filaua en les vesprades lo dit senyor li aspiauales fusades: e la gloriosa mare ab la companhiadel seu excellent fill passaua alegrament lo seu treball: Lo qual era molt sobberch a la delicada persona sua: car ab la fahena de ses mans gouernaua a tots.