Capitol.VII. Que continua lo dit marauellos pujament de la senyora

Capitol.VII. Que continua lo dit marauellos pujament de la senyora dient los altres.*.ps. per obtenir la redempcio humana.


La senyora pujant lo sisen (sisé, é nassal) scalo la sua donzella molt esforçada fermetat nomenada fon aqui (aq): e dix li. Senyora pus tan accepte fou a nostre (n+r en virgulilla+e) senyor deu que impetrau tot lo que voleu: treballau sens
çessaren reduhirprest (pst) lome en gra (gracia, gratia, r en virgulilla) e amistat de son creador: e axi cobrara força e virtut. car lome desfauorit e aterrat per son senyor: de tots es (detestat) detestinate menyspreat. E la senyora vehent q tota la força e virtut del home venia de deu: e q sens ell era no res: dix ab gran feruor de cor: Qui confidunt(c al revés+fidú+r) in domino (dño) sicut (mós, ó nassal) mons syó (monte Sión): non conmouebit in etnum q bitatin ihrl3. volent dir: o senyor dolç e clement comunicau les vostres (vres) amors als homens: car si vna vegada ells vos coneixen e amen posaran tota la sua confiança en vos: e seguirsa: que lo que ara es tan flache miserable sera lauors axi ferm e inexpugnable que nengun combat per fort que sia nol pora derrocar: puix ell ab la amor vostra sia fermat. E aquell q fins açi es stat vencut(vençut, vensut) per lo diable: ara sera vencedor e aterrador dels diables. O senyor yfacas(faças) prest aquesta concordia entre vostra magestat e natura humana: car infinits bens sen seguiran. E volent muntar sa senyoria lo seten(setē, é nassal, ē, no es cap tilde) scalo fon aqui misericordia e ab vna gran familiaritat e amor pres la ma de sa altesa: e besant aquella dix li. O masenyora vos sou. Lux mundi. Car de vos e per vos vendra esmostrara lo sol de justicia en la terra (trr+r que es com una z +a): e illuminara Omnem hominem venientem in hunc mundum. Car tots los homens venints en aquest seran per ell illuminats si la sua lum volran pendre e acceptar. E sera apartada d´ells la dura captiuitat en que huy son: posant los per sa (psa) clemencia en francalibertat. E la senyora molt alegra d´les rahons d´la sua donzella dix ab vna gran alegria d´cara mirant al cel In conuertendo dñs captiuitatem syonfacti sumus sicut consolati. Volent dir: o pietat inmensa quant es la alma (aía) mia aconsolada (a+c al revés+solada) e alegra: recordant me d´les vostres infinides misericordies per les quals so molt certa vostra clemencia haura merçe d´ls fills d´Adam: e retornareu atras la miserable captiuitat sua. E aço senyor volia dir: osepropheta: quant li fon reuelat: que vostra magestat se mesclariaab los homens: es vestiria de la sua lurea: prenint e ajustant a vos la carn humana. E mirant vos en sperit ab la dita vestidura humana: dix vos ab gran confiança. Tu quo q3 (quo quem, quoquem) in sanguine testamenti extraxisti eos de Lacu (lago; llac, lach, llach, loch com lo Ness): vbi non erat aqua. Volent dir senyor que ab la sanch vostra qui sera començ e fonament del nouell testamentvos delliurareue traureu los catius qui stan empresonats en aquella cijao lachfosche tenebrosdels lims: hon son ara los nostres pares. Aqui senyor noy ha gens de aquella ayguadulcissimade la vostra gracia: ans la sedegen: e la demanen ab fam insaciable cridant vos nit e dia dient. Domine rex deus abraamdona nobis pluuiamsuper faciem terre vt discat populus tuus quia tu es dominus deus noster. Volent dir: O senyor rey eternal deu verdader del nostre pare Abraam: placiaus donar nos sobre la terra aquella pluja tan desijada de la gracia e amor vostra: e vos senyor deuallau ensemps ab aquella: e vejaus senyor lo vostre poble: e conegaus per son deu y senyor. O creador d´tota creatura placiaus inclinar les vostres piadoses orelles al crit de aquesta gent catiua: e delliurau los per merce de tanta dolor. E volent la senyora muntar lo huytenscalo fon aqui la sua amada CONTINUARÁ…….