Capitol.V.com Ioachim e anna portaren la sua excellent filla al temple

Capitol.V.com Ioachim e anna portaren la sua excellent filla al temple. e de les virtuts que acompanyaren sa senyoria.

(Falte la C) Complits los tres anys anna leuala leta la sua excellent filla. E vehent la maturitat sua e honestissim gest conegue no era digna cosa tal senyora stigues en casa sua ne pratiquasab les gents del mon: que res noestimen familiar los sia: segons es scrit. ¶ Quotnimia familiaritas paritcontemptum. Car molta familiaritat engenramenyspreu. E recordant se la dita Anna del vot que hauia fet ans que la concebes: dellibera offerir la al temple a nostre senyor deu: e que ensemps ab les altres donzelles: fos aqui separada e apartada de la pratica e vista de les gents: e sols occupada en lo seruici diuinal. E de aço Anna parla ab lo seu marit dient li com en lo temps de la sua gran congoixa (com una c al revés y en ganchet + goixa: Ɔgoixa) e psecucio(presecucio, persecucio, prosecucio, prosequcio)ella hauia votat(fet vot):q si nostre senyor deu li donaua fill o filla q aquell donaria al seruici seu: e q nostre senyor p sa clemencia los hauia donat aquella angelical filla: la qual sens hauer ho votatli paria q la habitacio sua no deuia esser sino en la casa de deu: pq li paria q tantost laydeuien portar: car abtot la edat suasiatanpoca la discrecio suae prudencia es en sobirangrau. E Ioachim hoyntlo rahonamentde sa muller: e conexent era rahose posas en obra: comença a plorar agrament pensant que hauia apartar de la sua vista aquella filla que ell tan carament amaua: e era tota la alegria de la vida sua: E anna quel veu plorar no pogue tenir que lo cor seu no rompesen moltissimes lagrimes. E axi stigueren gran peçaque la hual laltre nospogueren parlar. E la senyora filla vehentlosen aquell piados plor: e sabent la causa (cansa) per que axi eren affligitsdix los.
¶ Hec est voluntas dei: vt ego
vadam. Volent dir senyor pare e vos senyora mare nouscongoxeu: caraquesta es la voluntat de nostre senyor deu que yovajahimseparede vosaltres: per donar exemple als esdeuenidors qui perfetamentvolrandeu seruir: que de necessitat coneguen ques han aseparar e voluntariament apartar de les coses pus caresque en aquesta present vida tendran. E Ioachim: e Anna certificats de la volentat diuina per boca de la sua sancta filla cessaren de plorar: e donaren orde de fer la sua piadosa offerta. E volent exirde casa los dos portant per les manetes la sua gloriosa filla: foren aqui quatre donzelles per nostre senyor deu trameses per acompanyar sa senyoria. E les dos primeres qui hauien nom virginitat: e desig d´solitutprengueren la senyora per lo braç: e parla li virginitat dient: O senyora verge consagrada: vos sou huyconstituida capitana e guiadora de totes aquelles que en vera puritat e virginitat volran seruir nostre senyor deu. E perçomana sa magestat que mostreu a les dexeblesvostres aquesta liço.¶ Fugere consorcium hominum: et non concursare per alienas edes: nec demorari in plateis. Car es molt necessari a les dites vergensfugir a tota familiaritat de homens: e no voler molt praticarper cases estranyes: ne esser grans visitadores: ne aturar molt en los lochs honcomunament multitut de gent se aiusta. Perçosenyora vos qui sou lo exemplar d´virtuts vos cloureuhuydins lo temple: e aqui stant en solitut pendreu tanta amor ab mi que fareu vot solemne de mayperdre la miacompanyia. E laltradonzella qui eranomenada amor d´solitutdix a sa senyoria. O ma senyora: a nostre senyor plau que yo sia la companyia vostra en lo temple: car sab sa magestat que qui ama solitut es molt dispost a rebre los seus dons e gracies: e com sa clemencia delliberecomunicar a vostra merce majors secrets e misteris que james a pura creatura haja comunicats: per que dic a vostra senyoria. ¶ Obliuiscere populum tuum: et domum patris tui. Car necessari es als viuints en solitut no solament esser apartats corporalment de les coses mundanes: ans han mester del tot oblidar la generacio sua: e la casa del propri pare. E perço vostra senyoria qui va super semitasjusticiefa huyobra de gran exemplar lexant en tan tendra edat la companyia tan amada de la virtuosa mare e pare vostres: e ques (qs)pensa vostra merçe sen seguira d´aço. ¶ Quia concupiuit rex speciem tuam Carlo rey del celvehentvos axi apartada de les gents enamorarsade la vostra bellea: e pendrausper sposa. Axi senyora mirau si fareu bon cambide lexarlo paree Mare mortals: per hauer lo reyde vida per spos.E les altres dos donzelles qui hauien nom dolçor de contemplacio: e laltra diligencia virtuosa: besaren la ma a la senyora ab molta reuerencia e amor. E dixli dolçor de contemplacio. Excellent senyora nostre senyor deu mana queus porten al temple.
Quia oportet vos semper (semp, p: pre : sempre) orare. Car vos sou la vera contemplatiua que en oracio haueu a occupar tota la vida vostra: e en la dita oracio suplich vostra senyoria no vullancompanyia nenguna ans vos deman de merçe que Cum oraueris intra cubiculuset clausohostio ora patrem tuum. Co(ço) es que com volreu orar que vostra altesa se retraguaen la pus secreta celleta: que trobareu en lo temple: e aqui tancada la porta orareu al pare vostre celestial: qui sol ab vos sola sues amors e dolçors vol comunicar. E laltra donzella nomenada diligencia virtuosa dix a sa merçe. O ma senyora sia certa vostra senyoria. Non cessat orare: non cessat bene operari. Car no cessa de orar: qui no cessa de be obrar. Açodic la miasenyora: per que ma germanasols vos ha parlat de oracio: aqueix es son offici: e yo senyora tinch a entendre en tot lo exercici de les virtuts. E la vida de vostra senyoria no solament ha de esser entesa en contemplar: ans encara en les altres obres virtuoses: que en son carsno son de menys merit que la oracio. E lo legir de vostra merçe: e la faena d´mans: e les altres obres tot es vna pura oracio: qui puja dret al cel. Sicut incensum in conspectu dei. E la senyora rebe les dites donzelles ab molt plaer mostrant esser li molt accepte lo rahonament de cascuna d´elles. E axis posaren en cami anant les dos primeres (pmeres): e les altres dos portant la senyora per lo braç seguint la les altres criades sues que della james se partien. E Ioachim e anna admirats de la gloria e bella companyia d´la sua sancta filla aturaren se vn poch detras (d´tras): e anauen li de prop ab molta reuerencia. E venint al temple foren a q en la entrada: hon hauia vna bella scala de pedra: per hon pujaren a les alteesdel temple. E aqui la senyora se gira per pendre comiat de son pare e de sa mare e besant los les mans ab molta (malta)amor se despedidells: losquals (qls) ab grans lagrimes la besaren donant li largament cascu la sua benedictio offerint la ab molta deuocio a nostre senyor deu comanant lay carament.