Capitol LXXXVII. Com la senyora exint de la coua dels ladres continua son cami: e peruengue en terra de egypte.

Capitol LXXXVII. Com la senyora exint de la coua dels ladres continua son cami: e peruengue en terra de egypte.

Capitol LXXXVII. Com la senyora exint de la coua dels ladres continua son cami: e peruengue en terra de egypte.


Despedida la senyora de aquella gent segui son cami loant e beneynt la clemencia diuina: com de tal e tan gran perill los hauia deliurats. E joseph comptaua a sa senyoria com encara li tremolauen les cames de la gran por que hauia aguda que tota la nit no hauia dormit stant recelos d´aquella gent: no tenint se per segur en la companyia sua: hauent en recort lo dit del ecclesiastich: qui diu. ¶ Non est ei bene qui assiduus est in malis: qm es altissimus odio habet peccatores. Volent dir que no pot hauer be ni repos aquell qui esta en companyia de persones perseuerants en mal: car nostre senyor deu ha en hoy los peccadors. ¶ E la senyora respos. o joseph en lo temsque lo ecclesiastich dix axo: la justicia diuina era axi pratica en lo mon per braues punicions que les gents hauien a dir: que nostre senyor hauia en hoy los peccadors. Ara delibera sa clemencia per amor del seu fill humanat comunicar la misericordia sua ab los homens: que poran dir ab molta alegria. ¶ Non ergo honret peccatores qui pro peccatoribus factus est homo. Volent dir. ara coneixem verdaderament que lo senyor no auorreix los peccadors: puix per amor d´ells ses fet home. E la caritat sua a nengu no dona negatiua per gran peccador que sia: puix dellibera leixar lo peccat e acostarse al seruici seu: e perço es dit ¶ Caritas reformat pacem inter deum et peccatores. Car la caritat diuina ha reformat la pau entre deu e lo peccador. E axi parlant de aquestes coses la senyora e Joseph passauen lo treball de son cami. E passades algunes jornades entraren en los termens de Egypte de que la senyora se alegra molt tenint se ja per segura: puix era fora de la juredictio de aquell rey Herodes qui ab tan seca malicia perseguia lo seu amat fill. E entrant sa senyoria en egypte per virtut de aquell rey inuencible que sa merce portaua al braç caygueren totes les ydoles en terra trencantse e esmenuantse totes: segons Ysayes hauia prophetizat quant dix. ¶ Ingredietur egyptum es mouebuntur simulacra a facie eius. Volent dir que entrant la magestat del senyor per egypte serien remogudes totes les ydoles de la sua presencia. E hague gran comocio en tota la terra per aquesta nouitat no sabent de hon los venia ne perque. e diu lo mateix propheta. ¶ In die illa erit altare domini in medio egypti. Car la excellent senyora mare de deu era aquell altar dor molt fi consagrat per la diuinal potencia sobre lo qual reposaua lo fill seu: e axi entra en egypte portant aquella real magestat en los seus braços.