Capitol LXXXV. Com la senyora e Joseph vingueren a vna coua de ladres.

Capitol LXXXV. Com la senyora e Joseph vingueren a vna coua de ladres.

Sdeuengues vn dia per augment de la paciencia de la senyora que volent sa senyoria recullirse en vna coua: troba alli vna gran flota de ladres: E vehent los Joseph fon axi alterat per extrema por que nos pogue moure: e perde del tot lo parlar: E la senyora qui en tals casos hauia a mostrar lo seu real animo confortaua a joseph dienli. ¶ Impetum inimicorum ne timeas memor esto quomodo salui facti sunt patres nostri: et nunc clamemus in celum: et miserebitur nostri deus noster. Volent dir. O Joseph no temau la furia daquests ladres: qui son enemichs de tots los caminants recordeus pare meu com los antichs pares nostres foren deliurats miraculosament en les angusties sues: e perço ara leixem tota temor: e reclamem al eternal pare qui es en lo cel: e haura merce de nosaltres lo nostre deu e senyor: E dient aço la senyora dins la sua anima cridaua supplicant la potencia diuina li volgues trametre la sua ajuda: e deya ab grans gemechs ¶ Pater et deus vite mee saluifica me ex hac hora. Volent dir. O pare e senyor e deu de la mia vida vullau me saluar e delliurar en aquesta hora de tanta congoixa: E los dits ladres vehent la gent tan indefesaacostaronse a ells ab vna gran furia circuint los entorn per que no poguessen fugir: E la senyora recorrent a les sues acostumades armes qui sin de profunda humilitat: ab les quals sa senyoria vencia totes ses batalles: ficant sa merce los genolls en terra dauant aquella maluada gent ab piadoses lagrimes dix a ells. ¶ Miseremini mei miseremini mei saltem vos amici mei et videte tribulationem et angustiam meam: in q posita sum. Volent dir. O amichs meus yous prech hajau merce de mi: hajau merce de mi: e placiaus veure e mirar la tribulacio mia e la gran angustia en que so posada. Car la dolor daquestos dos que son ab mi tota es mia: e no podeu enujar a nengu d´ells que no turmenteu la mia anima Car lo prom es spos meu pare e guiador e confort meu en aquesta peregrinacio. Lo chiquet es fill meu: e vida mia e tota ma consolacio: separarme d´ell seria a mi pijor que mort axi placiaus deixar nos anar nostra via: car si ab nosaltres vsau de misericordia nostre senyor deu la comunicara a vosaltres molt largament: Car salamo diu. ¶ Miseratio hominis circa proximum suum: misericordia autem dei super omnem carnem. Car la pietat e clemencia dels homens se ha a extendre a sos proismes e la gran misericordia de nostre senyor deu relluusobre tota carn: E si aquesta poca roba que portam vos plaura pendre tota sia vostra: sols en les persones nostres vsau de pietat: e nons vullau detenir ne menys separar sino donau a mi la mort primer: car sols vn punt no poria viure sens lo meu fill: E dient aço sa senyoria abunda en tant gran e tan abundos plor: que de la dolor sua lo seu fill se prengue a plorar: E Joseph ab grans crits demanaua misericordia dient. O senyors hajau pietat de aquesta dona e del fillet seu: Estant la senyora en aquesta tanta angustia: la clemencia diuina feu tal mutacio en aquella gent conuertint aquells cors leonecbs(la b porte un ganchet a dal) e indomables en tanta dolçor e pietat ques prengueren a plorar hauent molta compassio de sa senyoria: Eleuant sa Merce de terra se agenollaren per demanar li perdo del espant que donat li hauien dientli. Senyora no temau que per nosaltres vos sia fet enuig nengu en bens ni en persona: car la dolçor de la vostra peraula(o paraula, la p abreviada) basta a conuertir lo mon: E de nosaltres si a vostra senyoria certa que tots d´vna voluntat som deliberats d´apertarnos (o apartarnos, la p es com la abreviatura de per) d´aquesta fera pratica d´escampar sanch humana e serem al seruici de vostra merce tant com de nosaltres volra esser seruida E lo principal capita d´aquells ladres dix a la sa senyoria: Senyora feu me merce d´aturar aquesta nit açi en la abitacionostra: car ma muller y es: que so cert auramolta consolacio de la vista de vostra senyora: ab tot que sta vn poch enujada per la malaltia d´vn fillet que tenim de la edat del vostre: E la senyora vehent aquella gent tan fera conuertida en tanta benignitat: deya dins lo seu cor. ¶ Hec mutatio dextere excelsi. Car tal mutacio e tant sobtada sols deu la podia fer: E sa senyoria regraciant a tots la misericordia e pietat que en ells trobada auia: e les offertes que fetes li han: dix sa merce al capita: Que puix axi li playa que aturas alli aquella nit: que era molt contenta de star en companyia de sa muller. E lo dit capita molt alegre pres Joseph per la ma e anaren primers los dos: e la senyora los segui portant lo seu fill al braç: e axi entraren dins la coua: e anant trobaren altra coua chica en la qual estaua la muller del Capita: e vehent sa senyoria fon molt espantada de tal nouitat: car era molt certa nengu no passaua per aquell cami que no fos pres o mort: E mirant son marit els altres axi pacifichs e alegres portant la senyora ab tota la reuerencia a ells possible: stigue tan admirada que no pogue dir res: E son marit dix li: Muller veus açi aquesta senyora que ve molt cansada de cami aculliula e seruiula en la posada vostra: car la sua presencia ha feta tanta impressio en lanimo de cascu de nosaltres: que crech major la fara en vos qui sou dona e per natura inclinada a tota virtut. E encara tinch crehença que la sanctedat sua bastara a guarir lo vostre fillet de qui vos tanta congoixa portau: E la dona hoydes les peraules de son marit e contemplant la bellea de sa excellent senyoria alegras de singular (singl´ar) goig e acostas a sa merce volent li besar les mans: e sa senyoria nou permete ans la abraça e besa ab molta familiaritat mostrant estimar molt lo bon aculliment que en son marit e en ella hauia trobat: E lo capita despedint se de sa merce portassen Joseph a sopar ab si leixant sa muller en seruici de la senyora.