Capitol LV, vj dia vingue lorde potestats

Capitol (falte número, LV, 55). Com lo vj dia vingue a fer reuerencia a la mare de deu: lorde de les potestats.

Venint laltre dia foren aqui junctstots los sancts angels del orde de les potestats: e rebent los sanct miquel ab grandissima honor e festa: e portant (errada: port+a nassal+r) los dauant la senyora dix a sa senyoria. O excellent senyora veus açi los officials reals de la cort del senyor fill vostre: aquests senyora fan les punicions e executen les sentencies per sa magestat manades: e contrasten als dimonise mals homens que no façen tots los mals e desastres que volrien. E la senyora leuas de peus per fer los honor com a officials preheminents a ella molt cars. Los quals ab molta reuerencia besaren la ma a sa senyoria: e sa merce manals ques siguessen(seure; sentarse) tots aquells gouernadors e princeps dauant sa altesa: perque pus reposadament puguen parlar dels secrets diuinals e misteris que ells han tractat del començ del mon ença. Los quals recitaren aqui a sa senyoria tots los grans fets e obres que han executat en lo mon per manament de nostre senyor deu mostrant la sua furia e terror als homens: e digueren a sa merce que ja sentien que de aqui auant nostre senyor deu volia dar fi a les tals punicions per amor del seu fill humanat. E la senyora molt alegra de aquestes rahons volent festejar los magnifichs officials e consellers reals mana a dos de les sues fauorides donzelles: les quals eren justicia e misericordia: que ballen aqui en presencia de aquells senyors. E elles hobeint sa senyoria feren o per sa altesa manat. E lo ballar de les dites donzelles fon tan singular e gracios: que los angels admirats del ayree graciositat de aquelles digueren a la sua reyna e Senyora. O excellent princessa y be es gran la bellea y orde de les vostres donzelles: a vostra senyoria pot esser dignament dit lo parlar de la gran reyna de Sabba: La qual trobant se en la presencia de Salamovehent la sauiesa sua: e lorde de la sua casa fon forçada de dir. ¶ Beati serui tui qui stant coram te semper et audiunt sapientiam tuam. Sit dominus deus tuus benedictus in secula: cui complacuisti: eo qp dilexerit te dominus deus in sempiternum. Volent dir dreçant aquest parlar a vostra senyoria. O serenissima senyora y benauenturades son les vostres donzelles qui serueixen vostra merce e stan dauant la vostra presencia tostemps: e hoena sauiesa e doctrina de vostra senyoria: e de aço senyora sia donada lahor e benedictio al nostre deu y senyor eternalment: al qual tant haueu plagut: car coneixem que singularment vos ama: com per a mare del seu fill vos ha elegida: e de tan excellents donzelles acompanyada. ¶ Nosaltres senyora fins açi de les criades vostres no coneixiem sino sols a justicia: e ab ella hauiem fet gran liga: en tant que res que ella jutjas punidor tantost era per nosaltres executat. Ara senyora nos som tant enamorats de misericordia vist lo seu gracios comport que delliberam amarles abduys ensemps a justicia e a misericordia: e graduarles segons lorde que en la cort de vostra excellencia son graduades donant tostemps la majoritat a misericordia com a digna de tota honor e preminencia. car ella ha tractada diuina e natura humana: e perço deu esser per angels e per homens reuerida e amada: e pot esser dit d´aquesta vostra virtuosa donzella. ¶ Beati qui in ea habent spem et confidentiam: beati qui per illam felicitatem suspiciunt eternam: quia amor illius expellit peccatum a corde et gratia illius expurgat conscientiam peccatorum. Car certament senyora seran benauenturats tots aquells qui en la dita misericordia posaran sa sperança e confiança e seran molt mes benauenturats los qui per ella aconseguiran la felicitat eterna. car la amor de aquesta donzella lança tot peccat e vici del cor huma: e la gracia sua deneja la consciencia dels peccadors. E misericordia vehent se axi lohada en presencia de la sua senyora: e que sa merce se alegra molt de la dita lahor pres les mans de sa senyoria e besant aquelles ab molta reuerencia dix. ¶ Ne auertas faciem tuam a me quia spetiem et decorem tuum a iuuentute mea concupiui. Volent dir. O ma senyora no gireu la vostra cara de mi: ans sia yo tostemps en la vostra amor e gracia: car la bellea e dolçor de vostra senyoria carament he amada de la mia jouentut ença: ab vostra merce me so criada: e de vostra altesa me ve que sia per angels e per homens coneguda y estimada: perque dignament sereu per mi seruida e molt lohada e magnificada en lo cel e en la terra hon se vulla que yo sia trobada. ¶ E los gloriosos princeps de les potestats mirant les dolçors e amors que passauen entre la senyora reyna de gloria: e la sua amada donzella misericordia foren tant alegres e contents que començaren a cantar a gloria de sa senyoria dient. ¶ Glorificemus omnes misericordias eius et benedicamus omnes bonitatesillius. Volent dir. O que dignament deuem tots ensemps glorificar les misericordies de aquesta senyora e donar a sa clemencia benedictio singular per les infinides boneessues. ¶ E dit aço despedirensede sa merce molt contents: e alegres retornaren en la sancta ciutat de hon eren venguts.

//

reyna de Sabba:

la reina de Saba (reto histórico)