Capitol LIII. Com en lo iiij dia vingue lorde de les dominacions.

Capitol LIII. Com en lo iiij dia vingue lorde de les dominacions.

Venint lo cendema la gran caualleria de les dominacions ixquelsa recebirlo gran camarlench: e ab molta honra portals a la senyora: dient a sa merce. Serenissima senyora. ¶ Istisunt triumphatoreset amicidei. Volent dir. Aquests (isti: estos) senyora son los victoriosose valents cauallers de la cort del senyor fill vostre: los quals entenen tostemps en lo regiment de natura humana: batallant per los homens contra tots aquells quils impugnen. E la senyora vehent que los dits princeps son tan fauorables a natura humana rebelsab molt plaer: dient los quant estimaua los serueys que fins aqui han fet en lo regiment e gouernacio dels homens pregant los que de aqui auant los hajen molt mes per comanats per amor del seu fill humanat: que ha volgut tant honrar la dita natura que ses fet passible e mortal. ¶ E lo princep major besant la ma a sa senyoria respongue per tots: dient. O senyora natura humana es huy tant exalçada que nosaltres deliberam seruirla: y amarla: e molt estimarla segons mana vostra senyoria: e ab los homens sera de açi auant lo delit e plaer nostre treballant tostemps en portarlos al repos eternal en companyia nostra: e que ensemps ab nosaltres lohene beneixquenlo rey humanat. ¶ E la senyora vehent la feruor de aquells gloriosos princeps per ben festejar los mana a la sua amada donzella fortalea ques leuas a dançar ab ells. La qual molt prest hobeint sa senyoria feu lo que li era manat. E apres del dançar cantaren tots los dits princeps a gran gloria de la senyora y del seu prenyat dient. ¶ O inmense celi conditor cuius forti potentie genu curuantur omnia celestia terrestia nutu fatentur subdita. E acabat lo cantar agenollarensetots dauant la senyora contemplant ab gran goig la composicio de sa real persona: e festejant sa senyoria passaren tot aquell dia ab grandissima alegria: e despedits de sa altesa tornaren en la patria sua.