Capitol LII. Com en lo iij dia vingueren los sancts trons a visitar la senyora.

Capitol LII. Com en lo iij dia vingueren los sancts trons a visitar la senyora.

Laltre dia vengue lorde dels trons: e essent dauant la senyora dix sanct Miquel a sa senyoria. Senyora excellent aquests son los grans secretaris de la cort del vostre fill: car a ells reuela sa magestat los juhinsamagats e secrets. ¶ E lo dit princep ab tots los altres besaren la ma a la senyora: dient. ¶ Laudate dominam nostram: quia magna est virtus illius: et gratia eius et clementia nullum habebit finem. Volent dir. Lohem e magnifiquem la nostra senyora: car gran sens comparacio es la virtut sua: e la gracia e clemencia sua no ha terme ne fi. ¶ E de aqui leuant se lo dit princep ab licencia de la senyora prengue per la ma vna de aquelles donzelles: qui hauia nom discrecio: e comença a dançar ab ella: tots los altres mirant ab gran plaer e festa. ¶ E acabant de cantar lo princep e la donzella tots los altres feren vn ballredo(siríe ya la sardana) cantant aquesta canço. ¶ Beatus auctor seculi seruile corpus induit vt carne carnem liberans ne perderet quos condidit. E venint dauant la senyora ficaren lo genoll dauant sa senyoria adorant lo senyor tanchat dins aquell precios ventre. E ab aquesta alegria e goig passaren tot aquell dia: e volent se despedir besant la ma a la senyora digueren.
¶ Benedicta sit fecunditas tua: benedicta virginitas et munditia tua: benedictum sit corpus tuum sanctum: benedicta sit anima tua sanctissima. Volent dir: o senyora serenissima beneyt sia lo vostre prenyat: e beneyta la vostra virginitat e mundicia: e lo vostre cors senyora glorios e molt bell sia beneyt ensemps ab la vostra anima sanctissima. e
despeditsde sa senyoria tornaren en la celestial patria.


//

dançar: