Capitol LI. Com lo segon dia vingueren los sancts cherubins a fer reuerencia a la senyora.

Capitol LI. Com lo segon dia vingueren los sancts cherubinsa fer reuerencia a la senyora.

Lo cendemavengueren los cherubins ab gran solempnitat exintlosa rebresanct miquel portant lo princep de aquells al seu costat dauant sa altesa: e ficant lo genoll: dix sanct miquel a sa senyoria. O senyora aquest es lo gran princep dels cherubins qui es açi ab tota sa gent desijosos de seruir vostra merce: aquests senyora son los grans doctors scientifichsde la gran cort del diuinal fill: en los quals senyora reposa plenitut de sciencia. ¶ Car ells tracten e menejen les fahenes secretes de la sciencia e saber diuinal e a ells son reuelades les coses amagades. E lo dit princep acostant se a la senyora besa la ma a sa altesa: dient. ¶ Tua virtute conseruantur omni. et cuncta a te sperant vt des illis necessaria sibi. Volent dir. O senyora aquest secret ha reuelat nostre senyor deu a tots nosaltres: que per la vostra virtut e gracia apres de la sua potencia vol que totes coses sien conseruades: e que de vos speren socors les creatures en les necessitats sues. ¶ O senyora y quant es stat lo vostre excellent saber e sciencia: que axi haueu concordat deu ab natura humana: E quant delit e gloria es al orde nostre disputar e parlar de la gran prudencia e modo de la intelligencia de vostra senyoria: tot lo nostre saber passau senyora excellent. Car sou mare de aquell saber infinit: e per ço es molt ben dit de vostra senyoria. ¶ O sapientie mater et lumen veritatis. Volent dir. Que vos sou mare de la diuinal sauiesa: e lummolt clarde tota veritat. ¶ A vostra merce senyora regoneixent senyoria venim a besar la ma e fer reuerencia adorant lo vostre precios fill e creador nostre. ¶ E apres que tots hagueren besat la ma a sa clemencia prengueren se a ballar ab gran reuerencia e infinit goig e la senyora mana a vna donzella sua nomenada deuocio: que ballas ensemps ab ells: la qual ho feu molt bellament. La qual canta vna canço: e tots la seguiren ab gran melodia: dient. ¶ O magnum misterium et admirabile sacramentum: qp gloriosus deus conceptus fuerit in virgine: et factus fuerit homo. Volent dir: o grandissim misteri e marauellos sagrament: que lo glorios deu eternal sia stat concebut dins lo singular ventre virginal e aqui sia fet home. ¶ E durant totes aquestes alegries per tot lo dia: acabada la jornada despediren se de la senyora per tornar al celestial palau.