Capitol III. natiuitat de la sacratissima verge Maria

Capitol.iii. de la natiuitat de la sacratissima verge Maria: e de les virtuts trameses per nostre senyor al seruici de aquella.


*(Falte la c gran) Complitslos nou mesosla gloriosa Anna parí(pareix que la í porte tilde, comparanla en la i de gloriosa) aquella excellent filla de la qual era dit. Orieturstella ex iacob(está mol cla que es una i) Carmostrar saal mon aquella estelaclara mes quelsol: deuallada de la casa de Iacob: alegrant tota creatura. ¶ E com la hagueren faxadetadonarenlaen losbraços d´la suamare. La qual veentaquella cara tant desijada: alegras de goig inrecomptable: e besant la abgran delitdix. O filiamea super solem 7 lunam pulcherrima: gratias ago deo meo: quia te video. Volent dir O filla miapusbella sens comparatioqllsol ni la luna: gratiesinfinides (infinid´s) façal meu deu ysenyor: com vos he mereixcut veure e tenir en lo meu braç. ¶ E sabuda la noua d´l glorios part: Viciniet cognatieius congratulabanturei quia magnificauit dominus misericordiam suam cum illa. Alegraren se molt ab ella los vehinsy parents (fique pareuts, típic error u-n de tipografía; cognati sone a cunyat, cuñat, cuñado, co+nati, paréns): car conexien que nostre senyor deu hauia exalçada e magnificada la sua misericordia e gratiaen ella: mostrant li(il) singular amor: donant li vna tan excellent filla: de la qual li deyentots los que la visitauen. Erit ribigaudium 7 exultacio: 7 in natiuitate eius (ei9) multi gaudebunt. Volent dir: O senyora anna gran prouvos faça la santafilla: la qual sera a vos singular goig e alegria e molts en la natiuitat sua se alegraran: sabent singular festa cascun any en semblant iornada. carcertament podeu esser certa: Non est ei similis nata in mundo. Car james naixque(si ficarem tildes, seríe: naixqué o naixquè, passat) ne naxera(naxerà o naxerá) semblant a ella: en tot lo vniuersal mon.
¶ Estant sancta annaen sa gran festa e consolatio foren aqui iuntes cinch donzelles per nostre senyor trameses acompanyar e seruir la senyora nouament nadaensemps ables altres qui iayeren en la seruitut de sa senyoria. E feta gran reuerencia: acostaren se a besar la ma a sa alteza(la z antiga, gótica, es com un 3, alte3a). E dix la primera: benignitat nomenda. O pulcra ad intuendum: amabilis ad contemplandum: delectabilis ad amandum (amá, a nassal, – salte línia – amandum). Volent dir: O senyora quant sou bella e graciosa als vlls quius miren: O quant sou amable als quius contemplen: e sobre tot sou delectable (d´lectable) als quius (qui9) amen. E yo senyora sere ab vostra senyoria endolcint lo vostre real animo fent vos graciosa e affablea tota creatura: que tal manament tinch de nostre senyor deu qui al seruey de vostra merce me ha tramesa. E apres (aps, p en virgulilla, que sol sé: pre) parla la segona: pobretat nomenada: e dix. Tu es gloria (glia) mea tu es vita mea: tu lumen oculorum meorum: 7 tu baculum senectutis mee. Volent dir: O senyora excellent: la magestat de nostre senyor deu matrames a vos: e yoqui y vinchde molta bona voluntat: car fins a huy(pareix buy, pero la h porte un ganchet a baix) no he (pareix be, lo mateix que en huy, buy) trobat james persona qui de bon cor ne voluntariament maja(me haja, m´haja) receptat sino vostra senyoria: perque puchbe dir: que sou la gloria mia: e la mia vida: e lum dels meus vlls: e bastode la miavellea(vlls, ulls; bastó, baculum senectutis). Car en lo temps esdeuenidor com lo mon se refredara sols per lo exemple vostre sere sostenguda e amada. E perço(pço; per ço) la mia senyora vos dola fe de maypartirme de vostra merce en todala vida vostra. La terça donzella prudencia dix: Conserua me domina: quoniam speraui in te. Volent dir O ma senyora puixa nostre senyor ha plagut que yo sia en la seruitut vostra: suplich vostra senyoria me vulleconseruar en la amor e voluntat de les gents. carpochs son qui me conexen. pratinch esperança: que per lo mija de la senyoria vostra: yo sere estimada honrada e amada. E venintla quarta donzella paciencia besa la ma a la senyora e dix. ¶ O domina conforta me: non auertas sacrum aspectum tuum ame. Volent dir: O ma senyora (seuyora) quant he yo desijatvenir en tanbona posada: vos senyora sereu lo confort e aiuda mia: suplich vostra senyoria no aparteu de mi la vostra sagrada e graciosa presencia. Car lo exercici meu ha de esser entre los affligitse tribulats e defalliriala força mia si per vostra merce no era aiudada. Car vos Senyora sereu la regla e lo exemplar dels pacients e negu seguint a vos no sapartarade mi en les tribulacions sues. E acostant se a la senyora la quinta donzella fermetat besant la ma a sa senyoria e dix. ¶ Ego in altissimis habito: et tronusmeus in columpna nubis.Volent dir: yo senyora fins a huyno sodeuallada en la terra anses la habitacio miaen les alteesdel cel: e la cadira miase aposenta sobre les nuus.Car en la dita terra noyha res ferm: tot es sotsmesa gran mutabilitat: seguretat negupot hauer de sonprohisme. Vos ma senyora portareu noua praticaen la terra a exemple dels qui seguir vos volran: carsereu ferma yconstant en totes les virtuts e perseuerareu en elles fins a la fi augmentant continuament. E les dites virtuts foren molt be acceptades per la senyora. E sancta Anna sentia continues consolacions en la sua anima tocant e tractant aquella excellent filla: no las volguera may partir dels braços. Com mamaua mirauala tostempsen la cara ab dolçor no recomptable. Com la posaua a dormir en lo litstaua ab vna canellaen la ma mirant e contemplant aquella dolçor de cara a ella tan plaent (tá plaét) de veure. E complits loshuytantadies la gloriosa Anna ana al temple portant la sua amada filla al braç per (p) fer gracies a nostre senyor deu q layhauia donada: e per offerirlos sacrificisque la leymanaua. E venint al temple vehent la lo gran sacerdot ixquela a recebirab gran goig: car sabia lo desig grandissim: que tenia de hauer fills. Car moltes vegades ab ell sen era rahonadacomptant li ab moltes lagrimesla suacongoxademanant li de gracia quenpregas a deu. E lo dit sacerdot acostant se a ella dix li. O Anna (Hosanna!) e gracies infinides sien fetes a nostre senyor deu: qui axius ha volgut aconsolare complir vostre bon desig. Arausdich.Ormultum valet deprecacio iusti assidua Car en vos veig sperienciacerta: que val molt la oracio continua de la persona justa. Vos en la congoxa vostra haueu lexattots altres remeys: e sols haueu recorregut a aquell: qui aiudar vos podia: ço es nostre senyor deu suplicant lo ab feruent e continua oracio donas remey en vostra dolor: e sa magestat haustan ben hoydae aconsolada e contentada la voluntat vostra (que9)queusha donat vnatan excellent filla. ¶ Que valet ad vos multo magis q (qp, en virgulilla : quem) decemfilij. Car mes val a vos sens comparacio aquesta filla q deu fills. Exemple gran lexareu en lo mon (mou) als tribulats que tot lo seu refugi sia en oracio si volen hauer presta y complida consolacio. E Anna molt alegra de les paraules d´l dit sacerdot dins lo seu cor continuament feya gracies a nostre senyor deu de la mia(merçe, merce, gloria, o datra paraula, mia no cuadre) a ella feta. E axi rahonant anaren dauant laltar:e aqui Anna offerisaoffertaab molta deuocio. E acabat lo sacrifici segons era per la ley manat la gloriosa anna despedida d´l sacerdot torna a la casa sua. E posa la suadolça filleta enlo breç. per que reposas: e dormis vn poquet. E ella stauali dauant agenolladabesant li los peuetse manetesab goig no recomptable. E la humilissima senyora no podent comportar que la sua mare li fes tals seruirs ab tot no parlas mostraua en la suacaretano li plahyiensemblants coses. E la virtuosa mare que en res no pensaua mes sino en complaure aquella excellent filla: conexent la voluntat sua posa fi en lo seu propri plaer per contentar a ella: e daqui auant no li besaua peus ni mans sino solament la boqueta frontet e galtetesab grandissima amor e reuerencia: car sabia qui era: car molt mes lamauaper les multissimesvirtuts sues que per esser li filla.