Capitol II. priuilegiada concepcio de la sua excellent filla Maria

Capitol.II.com lo mateix angel reuela a la gloriosa annala priuilegiada concepcio de la sua excellent filla a la qual posaria nomMaria.


Langelsoptosament fona la posada de Anna la qual troba en oracio ab molta dolor e plor e dix li. ¶ Dominus missit me ad te quem dilexisti mente: et puro corde. Volent dir. Anna hajau goig infinit e dexaulo plorar. Car lo senyor qui vos amau de pensa e cor: me tramet a vos dient. ¶ Tristiciavestra conuertetur in gaudium.Et gaudium (de aquí gaudir, y Gaudí) vestrum nemo tolleta vobis. Car la tristiciavostra sera conuertida en singular goig: e lo goig vostre nengu nol tolrad´vos Carsiau certa senyora Anna que de vos ha dit Salamo. ¶ Inuenit gratiam coram occulis domini. Car vos haueu trobada gracia en la presencia (psencia)de nostre senyor deu: e la vostra oracio es per sa magestat hoyda: e dellibera donar a vos molt mes que no haueu demanat. Car vos sols demanaueu fill o filla semblant als altres peccadors: e nostre senyor deu vol que concebauhunafilla tan singular que peccat original: venial ni mortal en ella jamessera trobat. Pura d´tota culpa la concebreu:e pura la criareu. E en puritat e nedeasera tota la sua vida: car de aquesta senyora ha dit nostre senyor deu per boca de Salamo. ¶ Pulcra es amica mea et macula non est in te. Vos senyora anna desijau (d´sijau) crexer lo poble vostre: aquesta excellent filla vostra sera la lanternaqui portara lo lumdiuinal per saluar tot lo mon generalment e no perirasino per saculpa propria. Vos haueu promes de offerir al temple a la seruitut diuina: lo que parrieuara siau certa senyora: que la vostra filla es lo verdader temple: hon lo eternal deu y senyor sera vist e adorat e de ella sera cantat. ¶ Templum dei sanctum est. Car aquest temple sera sanctde singular sanctedat. Vos gloriosa Anna no demanau filla bella corporalment: car sabieu la belleaesser a vegades gran perill en les dones: e nostre senyor deu laus daratan bella: q Eua ni Rachel ni Esterni nenguna altra present ni (ui) esdeuenidora a ella no sera acomparada. Car de aquesta sola es dit. ¶ Ista est speciosa inter filias iherusalem.Car aquesta es la pusbella entre totes les creades: e aquesta bellea sera acompanyada d´tanta puritat que als mirantsla sua façdara vera mundicia de cor e de pensa Mananostre senyor deu li poseu nom Maria: que vol dir illuminada: car de la lum (sum)sua sera illuminattot lo mon Aquestasera la stela molt clara: qui guiara tots los nauegants p la mar tempestosade aquest mon: elsportara a segur port. E aquest nom Maria es de tanta virtut. Quia celum letatur: angeli gaudent: mundus exultat: demones fugiunt: infernus contremiscit. Car cascuna vegada q ab deuocio sera nomenat: tot lo cel se alegra: los angels hauran gran goig e alegria: lo mon fara gran festa: los demonis(d´monis) fugiran per gran terror: lo infern tremolara per temor de sa senyoria. E hoynt Anna que lo seu desig seria complit tan largament: e ab tanta degloria e exaltacio de la casa sua: e que ella hauia de ser mare de vna tan excellent filla: La dolor sua fonconuertida en sobrose singular goig: e alegrantse de gran alegria: regraciant a nostre senyor deu de les sues misericordioses immensesdix. ¶ Sterilis eram: et genui exultacionem et leticiam isrl´. Volent dir. O senyor omnipotent gracies infinides sien fetes a la vostra clemencia: caryoera sterile plau a la vostra magestat que yoconcebae pareixcaaquella qui ha de esser goig e alegria de tot israel.¶ E langel despedint se de ella dixli. Senyora Anna cuytaua la porta daurada: Car lo vostre amat marit es molt prop. E ella molt prest partint d´la casa suaabdesigno recomptablede veure loseu marit vingue a la porta daurada: e aqui spera lo marit que ja era en vista.
E plegantIoachim fent li Anna reuerencia abraçaranseab molta amor: e prenintla lo marit per lo braç tornaren a sa posada recontant ab gran feruor e deuotio lo hu a laltre la visio angelica: e molt alegres e aconsolats continuaranla sua virtuosa vida.
¶ E per sosdies Anna sentint se prenyadafeu gran goig e festa: e axi passa los nou mesos ab desig infatiablede veure aquella sanctafilla: que en loventre portaua.
¶ Aquesta festa gloriosa de la concepcio: deu esser per los crestiansab gran deuotio festiuada:car es estada començde la nostra salut. Quia non est verus amator virginis marie qui respuit colere diem eius conceptionis. Car certament no es ver amador de la verge mariasenyora y reynanostra: qui no fa molta estima e no curade colrelodia de la suasagrada concepcio Carsasenyoria ha mostrat per diuersos miracles plaure li molt lo seruir a ella fet en tal jornada.