Capitol CXII. Com lo senyor comença ha preycar e fer miracles.

Capitol CXII. Com lo senyor comença hapreycar e fer miracles.

Venint lo senyor a publica preycacio e manifestant se clarament a les gents comença a fer grans miracles: segons Ysayes hauia prophetizat parlant del adueniment de sa senyoria: certificant lo mon dels senyals que sa magestat lauors publicament faria: dient. ¶ Tunc aperientur oculi cecorum et aures surdorum patebunt: tunc saliet sicut ceruusclaudus et aperta erit lingua mutorum. Car lauors en presencia sua: ço es com lo dit senyor fos vengut serien vberts los vlls dels cechs: e les orelles dels sorts se hoyran: e lauors correria lo coixoe contret: axi com lo ceruo(cervo; cèrvol; ciervo): e los muts cobrarien la paraula. E infinides altres obres marauelloses feya sa senyoria per auctorizar la preycacio sua mostrant a les gents lo seu diuinal poder. ¶ E de aquests miracles los principals feu sa clemencia en dones e a peticio de aquelles: car per amor e reuerencia de la senyora mare sua les amaua e fauorejaua en totes coses. En tant que hauien a coneixer les gents: que lo carrech e vergonya que les dites dones portauen per la desobediencia de la primera era ja tot passat: e a elles en molta gloria tornat. E podien dir los miradors admirats de tal mutacio. Que erat magistra erroris: facta est discipula veritatis. Car aquella natura que era stada començadora e inuentora de error: es stada dexeblae doctoressa de tota veritat. E aço per priuilegi singular
d´aquella excellent senyora e patrona de les dones la gloriosa mare de deu.