Capitol CXI. Com lo senyor se manifesta al mon e ajusta los sancts apostols.

Capitol CXI. Com lo senyor se manifesta al mon e ajusta los sancts apostols.

Començant sa clemencia a mostrarse al mon ana primer per los loguaretse poques poblacions ab tan extrema pobrea e fretura que no hauia negun loch propri per a son repos: segons ell mateix dix. ¶ Vulpes foueas habent et volucres celi nidos filius autem hominis non habet vbi caput reclinet. Volent dir. o imitadors meus no oblideu la pobrea mia: car tanta es stada que les rabosestenen propries coues e los ocells propris nius: e yo que lo cel e la terra he creat no he loch hon lo cap meu puga reposar. E anant axi lo senyor freturos de totes les necessitats ans que publicament començas a preycar: ajusta dexebles: als quals dona grans e singulars doctrines: e feu vn sanct collegi de nombre de dotze apostols. E aquests pobrellets dexebles lo seguiren en tota la peregrinacio sua: el acompanyaren continuament deixant totes coses per amor sua.