Capitol CX. Com lo senyor vingue del desert a la posada de la sua mare:

Capitol CX. Com lo senyor vingue del desert a la posada de la sua mare: E atura aqui alguns dies per consolacio de aquella.

Partint lo senyor de aquell desert apoch apochanant per ses jornades vingue a la presencia de la senyora mare sua: la qual com lo veu hague goig no recomptable: recebintlo ab sobirana amor e reuerencia: dientli. O fill meu y quina quaresmaes stada aquesta tan gran per a mi: recomptaume senyor tot lo que haueu fet aquest temps que sou stat absent de mi. ¶ E entraren sen los dos en la pus secreta cambra: e aqui lo senyor comunica a la dita senyora mare sua: los parlaments e colloquis: que eren stats entre ell e lo seu pare stant en lo desert: Los quals eren tan alts: que a sola ella podien esser comunicats en la present vida. E dix a sa merce lo gran conflicte que hauia agut ab lo demoni: e com lo hauia vençut e aterrat valentment. De que la excellent senyora se alegra molt e prengue gran descanç daquell parlament del senyor fill seu. E sa magestat per mes consolarla atura alguns dies ab sa merce: car ja sabia sa clemencia que prestament se hauien a estrenyer les fahenes de la redempcio humana: e que no podia molt reposar en casa de la senyora mare sua: ans hauia a peregrinar per lo mon preycant la ley euangelica.