Capitol CII. Com la segona persona que mori de que la senyora se dolgue molt: fon Joseph spos seu.

Capitol CII. Com la segona persona que mori de que la senyora se dolgue molt: fon Joseph spos seu.

La segona persona cara: que la senyora perde en aquell temps per mort: fon lo glorios patriarcha Joseph spos de sa senyoria: e fon aço com lo senyor fill seu hague complit vint e cinch anys de la edat sua. Car veent lo dit senyor: que aquest sanct hom se affligia tant de les dolors e passions sues e que nunqua se era alegrat desque li esdeuengue aquell cars doloros de la perdua de sa magestat: ne james podia parlar de aço sens abundoses lagrimes stant tostemps ab gran recel que no ves ne sentis nouelles dolors en la persona de aquell senyor que tant carament amaua: perque dellibera sa clemencia mogut ab pietat molta: acostantse lo temps de la persecucio sua donar repos al virtuos vell e traurel de la vida present: E stant vn dia lo senyor ab la mare sua: rahonant se en la secreta cambra sua: sobreuengue lo dit joseph: lo qual ab molt plaer aculliren en lo seu parlament, car era molt digne de sentir los diuinals secrets. ¶ E lo senyor comença recomptar a la senyora mare sua e a Joseph: com lo temps de la persecucio sua se acostaua e que passats cinch anys se manifestaria al mon: e preycaria la ley euangelica per spay de quaranta mesos. En lo qual temps la persecucio sua seria tanta e tan crua: que no podia esser estimada ni recomptada. E hoynt aquest rahonament lo virtuos Joseph: fon axi trauessat de extrema dolor: que vingue en punct de mort. E ab grandissim plor lanças als peus de sa magestat: dient. ¶ Domine tu scis quia amo te: tege prius occulos meos. Volent dir. O senyor meu: vos sols sabeu yo quant vos ame: placia a la clemencia vostra tancar primer los meus vlls per mort: ans que yo no veja tanta dolor: durar ni comportar senyor no la poria.
¶ La senyora excellent moguda de molta pietat: agenollas dauant lo senyor fill seu. E ab gran abundancia de lagrimes dixli. O senyor e vida mia puix axi habeu ordenat: que la vida
mia sia tan larga: que haja a veure la fi de les vostres dolors: placia a la clemencia vostra hauer pietat de aquest qui per pare teniu en la terra. Apartaulo senyor de tanta pena: atorgau li per merce la sua demanda. Car molt millor es a ell morir fill meu: que veure a vos en tanta dolor e turment. ¶ E lo senyor hoyda la peticio de la sua amada mare: e del virtuos Joseph e car seruidor seu: volentlo contentar del seu desig: dixli. O patriarcha venerable dignes son les vostres lagrimes de esser exaudides. Car proceexen de molta amor: la qual es per mi acceptada. eus faç cert pare meu que de açi a tres dies finara la penosa peregrinacio vostra: e anareua reposar en lo si de Abraam ab los altres pares: als quals portareu la noua per ells tan desijada: Dient los quant es prop la redempcio sua: que vos per no veure la execucio de aquella: habeu demanat ab gran instancia sia abreujat(abreuiat) lo terme de la vida vostra. ¶ E joseph hoyda la resposta del senyor molt consolat lanças als peus de sa magestat: regraciant a sa clemencia la pietat e caritat que li hauia. E dix a sa senyoria. O rey de vida infinides gracies sien fetes a la pietat vostra: que axim voleu aconsolar e alegrar: apartant me de veure e sentir la gran desconexença de aquest poble: que a vos senyor e redemptor seu hagen a donar la mort. ¶ Aço senyor te la anima mia tan turmentada: que la mort que als mortals es tan spantosa a mi sera delitosa: segons diu job. ¶ Anime esurienti: amara dulcia esse videntur. Car a la anima famejant les coses amargues li paren dolçes. ¶ E axi senyor tota pena e turment me sera repos: puix yo no veja la vostra persona mal tractar: ne la vostra mare posada en tan extrema dolor. Car so cert que ella veent a vos sostenir pena en lo cors: sera axi turmentada en la anima: que la menor de les vostres dolors sera a ella pijor que mort. ¶ Donchs que fare yo senyor vehent les dos persones a mi tan cares en tan extrema angustia: la mort sola senyor es aquella que a mi pot apartar d´aquesta pena: per ço la deman e la desije: vinga senyor prestament done fi a la mia vida.