Capitol CI. Com mori sancta Anna: e comana la sua anima al senyor net seu.

Capitol CI. Com mori sancta Anna: e comana la sua anima al senyor net seu.

Hauent pres comiat de tots aquells la excellent Anna: acostant se la hora del seu passament: giras ab cara molt alegre al senyor net seu. E prenint les sues diuinals mans: dix li. O senyor hi vida mia: vos siau confort meu: en aquest doloros extrem de la mort: Car vos sol me podeu dar seguretat en aquest viatge tan perillos: en les vostres sagrades mans senyor meu coman la anima mia. E axi ixque aquella gloriosa anima confortada e aconsolada: per lo seu excellent net: Lo qual mana als sancts angels: que la portassen als lims: hon eren los antichs pares: dient senyante beneint la sua abia.
¶ Chorus angelorum te suscipiat: et in sinu
abrahe(Abraham, Abraam, Ibrahim) te collocet. E portada aquella anima en lo loch per lo senyor manat: la senyora dona orde a la sepultura de la virtuosa mare sua: com aquella que era filla major e ordenadora de la casa. E lo senyor net seu acompanya lo cors a la sepultura ab totes les cerimonies: que de persona de tal deute se acostumen fer. Car ab tot fos fill de deu: sa clemencia estimaua molt es tenia per honrat dels parents: qui li atenyien de part de la senyora sa mare: per amor de la qual los amaua a tots de singular amor. E nos volia nomenar: sino fill de home: ço es de sa senyoria gloriejantse de esser fill de tan virtuosa mare oblidant e callant totes les altres excellencies de la magestat sua. E la senyora apres la mort de la virtuosa e sancta mare sua: resta ab vn gran enyorament de la companyia sua a ella tan cara: e tan amable.