BISBAT DE GERONA.

BISBAT DE GERONA.

FOCHS DE CAVALLERS.

P. Arrufat: den Rafart donzell. 4.
Fochs de cavallers del loch de Baschanon: son den Eymerich de la Via donzell. 11.
Fochs qui son den Vilanova donzell del prop dit loch. 2.
Fochs de perroquia Dayguaviva: qui son den Vilademany. 2. (De Aiguaviva).
Bernat Tarres del loch de Vilasinia: den Vilanova donzell. 1. (La Cinia, Sinia, Sínia, Sénia, Sènia, Cenia, Cénia, Cènia, etc, en Tarragona).
Fochs de cavalIer de perroquia de Fanals: qui son den Lop de Labia. 2.
Fochs de perroquia de Romanya qui son den Gilabert de Cruilles. 2.
Fochs de cavaller de perroquia de Colonge. 47.
Fochs de la perroquia de Vilaroma: qui son den SbertCa Tria. 2.
Castell de Lagostera: den Gasto de Muntchada. 104. (Llagostera)
Caules de Malaveya: del dit Gasto. 81. (Caldes de Malavella).
Castell de Caça: del dit Gasto de Muntchada. 99.
Fochs de perroquia de Calige: qui son den Vilademany. 2 mig.
Fochs de cavallers: qui son en la perroquia de Contestins son. 10.
Fochs de cavallers den Roger de Muntchada: son de perroquia de Sent Gregori. 9.
Fochs den R. de Juya cavaller: son de perroquia de Juya. 11.
Fochs de cavaller de perroquia de Sent Merti Vey. 2.
Francesch Mostera de perroquia de Madramanya: es den Mians donzell. 1.
G. Stampa de perroquia de Molet: den Eymerich de La Via. 1.
Fochs dez Guerau de Cervia cavaller: qui son de perroquia de Burdills. 7.
Castell de Madinya e Santa Fe de Madinya: den Xatmar. 34.
Fochs de mossen Guerau de Cervia del castell de Cervia. 26.
Fochs qui son en la perroquia de Granollers: qui son den Galceran de Carteya. 21.
Fochs de cavaller de perroquia de Viladasens (Vila-dasens en dos líneas). 8.
Fochs del Loch de Bayeres de perroquia de SentSedorni: del hereu den Ferrer de Segurilles. 8.
Foch de Loch de Ses Arades de la dita perroquia: del dit hereu. 7.
Fochs de cavallers del loch de Trabau. 2.
Castell de Paloll de Riudenits. 25.
Santa Coloma de Farners: den Vila demany. 51.
Fochs de perroquia de Biert: qui son de cavallers. 4.
Fochs del Castell Dorriols: son de mossen Norriols. 11.
Perroquia de Cartanya: de cavaller. 4.
Perroquia de Lembiles: de cavaller. 2.
Lochs dels Birins: de mossen Bernat Alamany Dorriols. 67.
Castell de Foxa vila e terme daquell: del dit Bernat Alamany Dorriols. 60.
Perroquia Dargilaguer del terme del castell de Muntpalau. 32. (argilaga)
Castell e vila e terme de Castellfolit: son V perroquies. 139. (Castellfollit)
P. Couran de perroquia de Socarrats: de cavaller. 1. (Como los de Monroyo, Teruel).
Fochs de cavallers de perroquia de Santa Mergalida. 3
P. ÇaNespleda: de cavaller de perroquia de Sent P. des Puig. 1.
Perroquia de Avellana Corba de vegueria de Campredon: den Ponc de Castlaris. 2.
Castell e perroquia de Grexenturi: den Gilabert de Cruylles. 8.
Perroquia de Lanars de vegueria de Campredon: den Johan de So. 2.
Perroquia de Vilalonga e terme del castell de Castlar de vegueria de Campredon. 49.
Castell e perroquia de Rochabruna. 9.
Perroquia de Puig Perdines del dit vescomdatde Bas: de cavaller. 8.
Perroquia de Sent Privat: qui son de cavaller. 9.
Lo castell e vila del Mayol de la perroquia de Sent Privat. 2.
Perroquia de Junents del dit vescomdat: de cavallers. 13.
Perroquia de Sent Steve Çalvi del dit vescomdat. 12.
Perroquia de Sent Anthoni de Bas. 2.
Perroquia de Sent Merti de Campmajor de vegueria de Busalu. 2. (Besalú ?)
Perroquia de Sent Michel de Campmajor de veguaria damunt dita. 5.
Perroquia de Sent Michel de Campmajor de contribucio del castell e casa de Folgons. 1 mig.
Castell e perroquia de Folgons. 11.
Perroquia de Ventayol de vegueria de Busulu. 1.
Perroquia de Briolif de la dita vegueria. 5.
Perroquia de Biure de la batlia de Figueres. 15.
Perroquia de Puigarnolf. 2.
Perroquia Descals. 1.
Perroquia de Sent Merti de Curzavell. 4.
Castell e terme de Maçanet: del noble En Galceran de Rochaberti. 88.
Castell e terme de Vilarig. 28.
Castell de Muntroig. 8.
Castell de Santa Pau. 89.
Castell e terme de Belda. 26.
Perroquia de Corts. 1.
Veynat des Guell de la perroquia de Busalu. 5.
Palera. 2.
Mayan. 9.
Pontons. 10.
Romayan apres Baschara. 2.
Perroquia de Borrata. 12.
Vilafant. 10.
Vilaonant. 17.
Guanta. 1.
Fontaniles. 7.
Palau de La Ter. 22.
Buadella. 5.
Sent Feliu de Buadella. 11.
Font Clara. 11.
Pals. 4.
Peratallada: del noble En Gilabert de Cruylles. 60. (Pedra tallada, piedra tajada).
Canapost: del dit noble. 14.
Peralta: del dit noble. 20.
Begur: del dit noble. 24.
Sclanya: del dit noble. 10.
Rayancos: del dit noble. 22.
Cruilles: del dit noble. 63.
Sent Sebria de Lado: del dit noble. 19.
Sent Sebria des Ays: del dit noble. 28.
Santa Palaya: del dit noble. 17. (Pelagia, Pelaya)
Torrent 12.
Torenti. 2.
Vall Dostales: del noble En G. Galceran de Rochaberti son VII perroquies. 118.
Perroquia de Sent Anjel del terme de Castell de Santa Pau. 22. (angel, Àngel).
Fanestres del dit terme. 3.
Sent Steve de Lemena del dit terme. 12.
Soberocha. 9.

FOCHS ALOERS E FRANQUERS.

Ramon des Vilar: franquer de la perroquia de Santa Eugenia. 1.
Fochs franquers poblats en lo Palau e Montiberi de perroquia de Sent Feliu de Gerona. 5. Fochs franquers: qui son en lo Paloll Donyar. 7.
Elicsen sa Vila de la Vall de Sent Daniel prop Gerona. 1.
Fochs franquers de Vilablexex. 3.
P. Franch de Montfuya. 1.
P. Santa Maria de perroquia de Stanyol. 1.
Fochs de perroquia Dayguaviva: franquers. 3.
Fochs qui son de perroquia de Belloch. 2.
Fochs franquers de perroquia Dareu. 5.
Fochs franquers de perroquia de Romanya. 2.
Fochs franquers de perroquia de Calonge. 24.
Fochs franquers de perroquia de Sent Andreu de Salou. 4.
Fochs franquers de la perroquia de Camplonch. 5. (Camp lonch, luengo, largo, llarg).
Fochs franquers de perroquia de Fornells. 5.
Fochs franquers de perroquia de Riu de Lots. 2.
Fochs franquers del loch de Vilalbi. 8.
Fochs franquers qui son en la perroquia de Contestins. 6.
Fochs franquers qui son en la perroquia de Santa Cilia. 3.
Fochs franquers de perroquia de Sent Gregori. 3.
Fochs franquers de perroquia de Salran. 16.
Fochs franquers de perroquia de Juyan. 11.
Fochs franquers de perroquia de Sent Merti Vey. 18.
Franquers de perroquia de Madramaya. 16.
Fochs franquers del loch de Padriyan. 2.
Fochs de franquers de perroquia de Corssau. 4.
Fochs franquers de perroquia de Ca Pera. 60.
Fochs franquers de perroquia de Flassau. 7.
Fochs franquers de perroquia de Molet. 12.
Fochs franquers de perroquia de Bordills. 15.
Fochs franquers de perroquia de Loran. 2.
Fochs franquers de perroquia de Viladasens. 4.
Fochs franquers del castell de Terma. 14.
P. Ses Pagueres de perroquia Dadri. 1.
Simon March de perroquia de Sent Madir. 1.
Fochs de perroquia des Castellar. 2.
Bernat Veguera de perroquia de Sent Sadurni. 1.
Fochs qui son en la perroquia de Vilafreser (Vila-freser en dos líneas). 3.
Bernat Sa Manso de perroquia de Camos. 1.
Perroquia de Cartanya. 6.
Perroquia de Lembiles. 2.
Berenguer SaVila de perroquia de Sent P. des Puig. 1.
Perroquia de Campredon: franquers. 3.
Perroquia de Lavars de vegueria de Campredon. 9.
Bonanat de Foncalquer de perroquia de Puigperdines. 1.
Perroquia de Sent Privat 7.
Castell de Vila del Mayol de perroquia de Sent Privat. 11.
Perroquia de Sent Steve Salvi. 3.
Perroquia de Samiyana del terme del castell de Samiyana de vegueria de Busulu. 1.
Perroquia de Busuldo. mig.
Perroquia de Mieres. 7.
Castell e perroquia de Folgons. 2.
Castell de Bestrecan. 5.
Perroquia de Puig Arnolf. 1.
Perroquia Descals. 1.
Perroquia de Merlant. 1.
Perroquia de Sent Merti de Curzanell. 1.
Castell de Santa Pau. 4.
Veynat des Guells de perroquia de Busulu.
Pageses forants de perroquia de Sent Merti de Capellada. 2.
Orsinya. 1.
Sagarre. 2.
Vilavenut. 1.
Pontons. 13.
Perroquia de Borraça. 11. (Borrassa)
Santa Logaya Dalgama. 4.
Vilafant de batlia de Figueres. 3.
Vilert. 3.
Sponella. 2.
Crespia. 4.
Vila de Nures. 2.
Sent Merti ÇaSerra. 3.
Sistela. 2.
Guanta. 1.

BISBAT DE GERONA.

FOCHS REYALS.

Ciutat de Gerona çoes qui son poblats dins la ciutat DCCCXXXIX et ciutadans
poblats en lo territori de la dita ciutat de Gerona CXIII fan tots. 952.
Fochs reyals de perroquia de Sent Feliu de Gerona. 5.
Perroquia de Quart. 23.
Loch de Palamors. 49. (Palamos, Palamós, Palamòs)
Sent Feliu de Guixols. 115.
Vila de Campredon. 174.
Cornella. 3.
Puyalt dels pageses. 5. (Puig alt, pueyo alto, pui alto, puch, de podium; pagesos : payeses).
Perroquia de Sorts. 6.
Puyalt dels cavallers. 4.
Perroquia de Corts. 6.
Banyoles. 1.
Perroquia de Sent Cristofol de Usay. 2.
Perroquia de Fontcuberta. 15 e 1 terç.
Perroquia de Sarinya. 7.
Busulu. 150. (Besalú, ejemplo: episcopus Bisuldun* ).
Figueres. 105.
Torroella de Muntgri. 178.
Pals. 30.

FOCHS DESGLEYA.

Fochs desgleya qui son en la perroquia de Santa Euginia. 4.
Fochs desgleya de perroquia de Sent Feliu de Gerona son poblats en lo Palau de Montiribi. 13.
En Siureda hom de Sent Daniel de perroquia de Quart. 1.
Fochs desgleya de Paloll Dexar. 5.
A. SesEres des Plan de Geronella. 1.
Serrian: qui es del abat de Sent P. de Galigans. 16.
Castell de Montagut: del abat de Sent P. de Galigans. 18.
Fochs desgleya del loch de Campdora. 5.
La Vall de Sent Daniel prop Gerona. 6.
Fochs desgleya de Vilablexex. 9.
Montfuxa: que son desgleya. 11.
Fochs desgleya del loch de Bascanno. 6.
Perroquia de Stanyol qui son desgleya. 23.
Castell de Brunyola: qui es de la Almoyna del pla de la Seu de Gerona. 76.
Perroquia Dayguaviva: qui son desgleya. 26.
Fochs desgleya del loch de Vilasua. 4.
Fochs de la perroquia de Sant: qui son desgleya. 2.
Perroquia de Peret Rosin: desgleya. 17.
Fochs de perroquia de Belloch: qui son desgleya. 3.
Loch de Solins: qui son desgleya. 20.
Perroquia de Favals: qui es desgleya. 18.
Perroquia Daren: qui es desgleya. 68.
Perroquia de Romanya: qui es desgleya. 18.
Perroquia de Colonge: qui son desgleya. 29.
Perroquia de Vilaroma: del bisbe de Gerona. 23.
Perroquia de Vallobrega: desgleya. 20.
Sent Amants prop Sent Feliu de Guixols: del abat de Sent Feliu. 12.
Castell de Tossa: del abat de Ripoll. 66.
Sent Andreu de Salou: qui son desgleya. 11.
Perroquia de Camplonch: desgleya. 21.
Castell e perroquia de Fornells: desgleya. 29.
Fochs de perroquia de Riudelots de la Selva: qui son desgleya. 35.
Fochs de Vilalbi: qui son desgleya. 12.
Castell de Loret: de la pabordria del mes de novembre de la Seu de Gerona. 67. (Lloret)
Perroquia de Salige: qui son desgleya. 47.
Fochs desgleya de perroquia de Contestins. 2.
Fochs desgleya qui son en la perroquia de Santa Cilia. 7.
Perroquia de Sent Michel: qui son del abat de Amer. 28.
Sent Genis Ça Costa: del dit abat. 4.
Sent Julia de Loret: del dit abat. 7.
Sent Climent de Amer: del dit abat. 7.
Sent Julia des Lor: del dit abat. 7.
Vila de Amer: del dit abat. 32.
Fochs desgleya de perroquia de Sent Gregori. 26.
Fochs desgleya de perroquia de Salran. 60.
Fochs desgleya de perroquia de Juyan. 13.
Fochs desgleya de perroquia de Sent Merti Vey. 13.
Fochs de perroquia de Madramanya: qui son desgleya. 22.
Fochs del loch de Padrinyan: qui son desgleya. 4.
Fochs desgleya de perroquia de Cassan de Palras. 5.
Perroquia de Corçan: qui son desgleya. 31.
Fochs desgleya de perroquia de Sa Pera. 21.
Fochs desgleya de perroquia de Flaçan. 25.
Fochs de perroquia de Molet: qui son desgleya. 13.
Fochs de perroquia de Burdills: qui son desgleya. 12.
Perroquia de Ginestar qui son desgleya. 6.
Perroquia de Sent Merti de Leniana. 12.
Fochs desgleya de perroquia de Sent Julia de Rames e de Vilavachas. 15.
Lochs de Olivars de la dita perroquia: qui son desgleya. 5.
Fochs desgleya del castell de Cervia. 31.
Fochs de la perroquia de Sent Andreu Desteria: qui son desgleya. 7.
Fochs desgleya de la perroquia de Raves. 25.
Fochs de la perroquia de Loran: qui son desgleya. 16.
Fochs desgleya del loch de Lampanys. 15.
Fochs desgleya de la perroquia de Viladasens. 17.
Fochs desgleya de perroquia de Falmes. 13.
Fochs desgleya de perroquia de Riudalots. 18.
Fochs desgleya qui son en lo lochde Mont Juych de perroquia de Sent Faliu de Gerona. 4. (Monte Judeo, Mont Jueu, Montjuíc, Montjuïc; o Monte Juno : Júpiter).
Fochs desgleya de la perroquia de Sa Mocha. 12.
Fochs desgleya de perroquia Dadri. 15.
Fochs desgleya de perroquia de Sent Madir. 16.
Fochs desgleya de perroquia de Monbo. 5.
Fochs desgleya de perroquia de Canet. 29.
Fochs desgleya de perroquia de Castellar. 7.
Fochs desgleya del loch de Teyolan. 11.
Fochs desgleya de perroquia de Montnegre. 19.
Fochs desgleya del loch de Cabanyes. 4.
Castell de Ruppia ab la perroquia de Paralavan: qui es del bisbe de Gerona. 74.
Castell de La Bisbal: qui es del dit bisbe. 79.
Castell e perroquia de Sent Sedurni: qui es del dit bisbe de Gerona. 41.
Fochs desgleya del loch de Trabau e Rissech de la perroquia de Sent Sedurni. 14.
Fochs desgleya de perroquia de Biert. 5.
Fochs desgleya de perroquia de Vilafraser. 17.
Fochs desgleya qui son del castell Dorriols. 7.
Fochs desgleya del loch de Sent Vicens de Camos. 37.
Perroquia de Santa Maria de Camos: qui son desgleya. 20.
Santa Agata: desgleya. 3. (Ágata, Agatha, Ágatha)
Perroquia de Montcayl: desgleya. 7. (ComoMoncayo, Montcayo)
Vilar de Sen Andreu. 7.
Perroquia de Cartanya: desgleya. 14.
Vila Roja de perroquia de Sent Feliu de Gerona: desgleya. 5.
Perroquia de Lembiles. 11.
Fontajan. 2.
Veynat de Palau de perroquia de Montagut de vegueria de Busulu. 17.
Lo veynat de La Illae Desparch de perroquia de Sent Johan Ses Fons. 5.
Vila de Ollot: del abat de Ripoll. 134. (Olot, la I. es como la latina, geminada, doble I.).
Perroquia Dollot: del dit abat. 38 (el 8 no se ve bien, podría ser 6, 0)
Perroquia de Sent Christofol Ses Tous: del dit abat. 20.
Perroquia de Sent Andreu des Coll: desgleya. 11.
Perroquia de Socarrats de vegueria de Campredo: desgleya. 5.
Perroquia de Santa Margalida de vegueria de Campredon: desgleya. 14.
Perroquia de Sent P. des Puig de vegueria de Campredon: desgleya. 8.
Perroquia de Ulamal: desgleya de vegueria de Campredon. 8.
Perroquia de Tornariça de Sent Salvador de Sent Ponç: del abat de Sent Johan Ses Abadesses. 36.
Perroquia de Capsech: desgleya vegueria de Campredon. 9.
Perroquia de Bolos: desgleya de la dita vegueria. 10.
Perroquia de Porreres de la dita vegueria. 5
Perroquies de Ça Cots (como el apellido Sassot) e de Sent Faliu des Bach: desgleya de la dita vegueria. 4.
Perroquia de Setcases de la lita vegueria: desgleya. 31.
Perroquia de Lanars de vegueria de Campredon. 13.
Perroquia de Campredon: desgleya. 14.
Perroquia de Baget: desgleya. 6.
Perroquia de Treguran: del abat de Sent Johan ÇesAbadesses. 16.
Perroquia de Moyon: del abat de Ripoll e de vegueria de Campredon. 29
Veynat de Capalleres e de Mexons: desgleya. 3.
Perroquia de Baget del terme del castell de Rochabruna. 20.
La vila e perroquia de Riudaure del vescomdat de Bas. 32.
Perroquia de Puig Perdines del dit vescomdat: qui son desgleya. 9.
Perroquia de Sa Pinya: del dit vescomdat. 15.
Perroquia de Sent Privat: qui son desgleya. 9.
Castell e vila del Mayol de la perroquia de Sent Privat de Bas: desgleya. 1.
Perroquia de Ses Preses del vescomdat de Bas: qui son desgleya. 23.
Perroquia de Ballos del dit vescomdat. 5.
Perroquia de Sent Steve Çaluy del dit vescomdat 16.
Perroquia de Sent Canti de Bas. 1.
Perroquia de Salent de vegueria de Busulu. 11.
Perroquia de Samiana del terme del castell de Samiyana de vegueria de Busulo. 12.
Perroquia des Mor de contribucio del castell de Limiyana. 4.
Perroquia des Torn de vegueria de Busuldo. 3 mig.
Perroquia de Mieres: del abad de Banyols. 48.
Perroquia de Mieres: qui son daltre contribucio. 7.
Perroquia de Sent Merti Campmajor de vegueria de Busulu. 13.
Perroquia de Sent Michel de Campmajor de vegueria de Busulu. 8.
Perroquia de Sent Michel de Campmajor de contribucio del castell o casa de Folgons. 10 mig.
Perroquia de Frexon de la dita vegueria. 5.
Castell e perroquia de Folgons. 4.
Perroquia de Ventayol de vegueria de Busulu. 5.
Perroquia de Lerona de la dita vegueria. 6.
Perroquia de Sent Merti de Torayes de la dita vegueria. 5.
Castell de Bestracan de la dita vegueria. 10. 5/6.
Perroquia de Riu de la dita vegueria. 7.
Perroquia de Aguya de la dita vegueria. 7.
Perroquia de Font Freda de batlia de Figueres. 12.
Perroquia des Vilar de la dita batlia. 4.
Perroquia Dolmeda de la dita batlia. 3.
Ferrer Salom de perroquia de Biure. 1.
Perroquia de Puig Arnolf. 7.
Perroquia Descals. 3.
Perroquia de Merlant. 6.
Vilabertran. 63.
Vilatenim. 11.
Castell de Santa Pau. 60.
Perroquia de Sent Lorens des Mont. 3.
Cornella. 10.
Puigalt dels pageses. 17.
Burgunya. 8. (Como la Bourgogne, Borgoña, de Burg, Bourg; como de Castell, chastel, etc: Catalunya).
Perroquia des Sorts. 17.
Puigalt dels cavallers. 10.
Perroquia de Corts. 19.
Banyoles. 203.
Perroquia de pageses forants de Banyoles. 21.
Perroquia de Sent P. de Gamell. 3.
Porqueres. 35.
Perroquia de Sent Christofol de Usay. 12.
Perroquia de Font Cuberta. 22 2/3.
Matha prop Banyoles. 8.
Sent Roma: desgleya. 5.
Perroquia de Sarinya. 38.
Busulu I foch qui es del abat de Sent P. de Besolu. 1.
Pageses forants de la perroquia e terme de Sent Vicent de Busulu. 4.
Veynat dez Guellde la perroquia de Besulu. 22. (Güell)
Pageses forants de perroquia de Sent Merti de Capellada. 10
Orsinya. 4.
Palera. 7.
Ligorda e lo veynat de Boxols de la perroquia de Ligorda. 7.
Mayan. 21.
Desquers. 20.
Perroquia de Fares. 9.
Sagaro. 17. (S´Agaró, Agarò)

Vilavenut. 19.
Pontons. 10.
Romayan apres Baschara. 10.
Perroquia de Borrata. 29.
Senta Logayda Dalgama. 14.
Palou. 3.
Vilasant de batlia de Figueres. 10.
Baschara. 39.
Vilert. 27.
Sponella. 12. 
Crespia. 22. 

Casamor. 3.
Caxas. 11.
Vilademines. 16.
Sent Merti CaSerra. 11.
ÇaCirera. 2.
Çestella. 13.
Cabanelles. 13.
Ledo. 36.
Cistella. 31.
Taravaus. 13.
Avinyonet. 40.
Vilanonat. 20.
Guanta. 13.
Fontaniles. 14.
Ulla. 43.
Pals. 7.
Santa Coloma de Fitor. 11.
Palaforgell. 77. (Palafrugell)
Lofrin. 17.
Muntras. 36.
Torrent. 4.

FOCHS DE CIUTADANS.

Geronella des Pla: qui es den Ramon de Boxolls. 7.
Fochs de ciutada qui son en lo loch de Campderan. 14.
Fochs de ciutadans de Vilablexex. 7.
Fochs de ciutada de perroquia de Stanyol. 3.
Fochs de ciutada de perroquia Dayguaviva. 3.
Fochs de ciutada den Bernat Struç del loch de Vilascua. 11.
(Struç : Strauss : Strauß: Avestruz)
Fochs de perroquia de Sant: qui son den Cijar ciutada de Gerona. 3.
Jacme Cama den Seguriolles de Gerona son en la perroquia de Romanya. 1.
Perroquia de Palamos: qui son den Pallares. 4.
Fornells. 4.
P. Mescardell de perroquia de Camplench: es de Micer Johan Guerau. 1.
Fochs de ciutadans de la perroquia de Riudalots. 2.
Vilalbi. 30.
Fochs de perroquia de Salige: qui son de micer Johan. 2 mig.
Fochs de ciutada de perroquia de Sent Gregori. 3.
Fochs de ciutada de perroquia de Salran. 13.
Berenguer Tori Gran de perroquia de Juya: es den P. Scala. 1.
Perroquia de Sent Merti Vey: qui es den P. Tort 1.
Fochs de perroquia de Sent Merti Vey: qui son den Francesch ÇaCasademunt franquer. 2.
Fochs de ciutadans qui son en la perroquia de Madramanya. 8.
G. Sa Olivera den Gispert de Camplonch del Padriyan. 1.
Castell de Pubell: qui es den Gispert de Camplonch. 24.
Fochs de perroquia de Cassan: qui son del dit Gispert. 3.
Fochs de ciutadans de perroquia de Corçan. 15.
Berenguer Ramada de perroquia de Sa Pera: es den Caxans de Gerona. 1.
P. Michel de perroquia de Flassan: es den Bardills de Gerona. 1.
Fochs de ciutadans de perroquia de Molet. 3.
Fochs de ciutadans de perroquia de Burdills. 9.
Fochs de ciutadans de perroquia de Loran. 3
Fochs de ciutadans de perroquia de Falines. 2.
Francesch Ferrer de Montjuych de perroquia de Sent Feliu de Gerona: es den
Cijar de Gerona. 1.
Bonanat CaBrugada de perroquia Dadri. 1.
Fochs de ciutadans det loch de Cabanyes. 2.
Fochs de ciutadans de Rocha Corba. 2.
Santa Agata: de ciutada. 3.
Perroquia de Montayl: de ciutada. 3.
Perroquia de Cartanya: de ciutada. 1.
Perroquia de Lombiles: den Lobet notari. 5.
Castell e terme de Sales. 75.
Perroquia de Campredon: de ciutada. 5.
Perroquia de Lanars: de ciutadans vegueria de Campredon. 4.
Perroquia de Bages: del terme del castell de Rochabruna. 2.
Perroquia de Sent Privat. 5.
Perroquia de Samiyana del terme del castell de Samiyana de vegueria de Busulo.2.
Castell de Bestracan. 20 5/6.
Perroquia de Puig Arnolf. 4.
Perroquia de Merlant. 1.
Sponella. 10.
Guanta. 28.
Pals. 2.