BISBAT DE EUNA.

BISBAT DE EUNA.

FOCHS REYALS.

Primerament vila de Perpenya. 1640.
Habitants de Perpenya poblats en diverses lochs. 582.
Castell Dargiles. 161.
Copliure. 395. (Colliure)
Loch de Tresserra. 16.
Castell de Muntsquiu: qui es del senyor duch. ço.
Loch del Volo: del dit senyor. 93.
Loch de Maurelans del …. 60.
Loch de Lauro. 5.
Castell de Cursavi: qui es de la duquesa. 32.
Vila de Prats: qui es de la dita duquesa. 149.
Castell de la Bastida: qui es de la duquesa. 52.
Loch de Lotes: del Rey. 5.
Case Fabre: del dit senyor. 9.
Salses: qui es del dit senyor. 69L.
Castell Dopol: del dit senyor. 29.
Loch de Toyr: qui es del senyor duch. 161.
Loch de Toluges: qui es del senyor rey. 1.
Rodes: del senyor rey. 20.
Vilella: del dit senyor. 4.
Muntbaulo: del senyor rey. 26.
Ropidera: del senyor rey. 8.
Vall de Conach: del dit senyor. *
Nabilles. 3.
Arletes. 4.
Nuedes. 4.
Orbanya. 8.
Conach. 4.
Eroles. 3.
Vallans. 5.
Vilafrancha: del senyor rey. 171.
Marminas: del dit senyor. 1.
Flassa: del dit senyor. 5.
La Guardia: del dit senyor. 1.
Marles: del dit senyor. 1.
Setdenya: del dit senyor. 8.
Juncet: reyal. 6.
Fromiguera: reyal. 20. (Formiguera)
Puig Valador ab tota la callania. 13. (carlán, carlanía)
Carramach: de la dita callania. 2.
Riutort: de la dita callania. 9.
Galba: de la dita callania. 4.
Sposoyla: de la dita callania. 6.
Vilanova: de la dita callania. 6.
Rial: de la dita callania. 9.
Puig: de la dita callania. 6.
Cerola: del dit senyor rey. 3.
Saorra: reyal. 22.
Corneyla: del dit senyor. 14.
Fulla: del dit senyor. 11.
Fochs habitans de la vila de Perpenya qui son poblats en la terra de Conflent e de Capcir segons quessegueix.
En Dalmau de Talla. 1.
Ramon Tassarana de Vilafrancha. 1.
G. Arnau Maso de Taurinya. 1.
Arnau Daniu de la Vall de Sent Michel. 1.
P. Soluja de Prada. 1.
Johan Selmade Fulla. 1. (Celma, Seuma)
En Croses de Joch. 1.
C. Font de Marcaxanes. 1.
Jacme Vicens del Royre dels Vilars. 1.
P. Agramunt de Fromiguera. 1.
Suma maiorde tots los fochs reyals del bisbat de Euna. 5940.

FOCHS DE CAVALLERS.

Lo Maso: qui es den Sella. 14.
Castell de Perella: qui es den Forgues. 10. (Forges)
Loch de Sent Steva: de micer Francesch Roma. 18.
Ens: del vescomte Dilla. 33.
Coma: den Tregura. 5. (Se lee escrito Comà, pero hasta ahora no había tildes)
Molig: den Tregura. 11.
Campoma: del dit Tregura. 8.
Crosels: del dit Tregura. 4.
Mosset: del vescomte Dilla ab los lochsqui ab ell contribuexen. 45
Los Orts: den Bernat de So. 5.
Julols: den G. Bernat de Sen donzell. 15.
Evol: del vescomte Devol. 19. (Devol : D´Evol, de Evol)
Font Rubiosa: den Bernardi de Çodonzell: 12. (Ço : Bernat de So)
Salto de Fetges: del vescomte Devol. 12.
Puriyanes Uyer e la Rota: den Bernat de Banyuls donzell. 19.
Vinsa: del comte Dampuries. 67.
Fornols: de mossen Castello ….. cavaller. 5.
Loch de Vernet: den Bertran de Verniola donzell. 11.
Loch de Caussa: qui es del dit Bertran. 18.
Loch de Sent Laurenç: del comte Dampuries. 34.
Loch de Clayra: qui es del dit comte. 92.
Loch de Sent Faliu Davall: qui es del vescomte Dilla. 31.
Loch de Canet: qui es del dit vescomte Dilla. 95.
Loch del Soler Davall: qui es del dit vescomte Dilla. 5.
Loch de Santa Maria de la Mar: del dit vescomte. 46.
Loch de Tautauyl: del dit vescomte. 38.
Loch de Illa: del dit vescomte. 38. (Isla, Insula, Dilla, D´Illa).
Sent Faliu Damunt: qui es del dit vescomte. 18.
Loch de Torrelles: qui es del dit vescomte. 23.
Loch de Vilalonga: qui es den Franci de Bell Castell. 31.
Loch de Pontala ab Sent Nicholau: qui es de la muller den Dalmau del Volo donzell quondam. 19.
Loch de Lupia: qui es de la muller del honrat En Ponc de Lupia donzell quondam. 16.
Loch de Bages: qui es den Ramon de Lupia donzell. 43.
Loch de Tesa: qui es de la muller den Guerau de Dardena donzell quondam. 5.
Loch de Pollestres: qui es den Felip Roig donzell. 16.
Fochs del loch de Alanya: qui fou den Amill de Perapertusa donzell. 4.
Loch de Vilarnau Davall: qui es den Valguarnera donzell. 2.
Loch Dortafa: qui es den Berenguer Dortafa cavaller. 19
Loch de Panestortes: qui es den Not Dolms donzell. 27.
Loch de Na Fiach: qui entre lonrat Narnau de Millars e Madona den Bellera quondam. 12.
Loch de Casanoves: ha qui son den Bernat Dilla donzell. 5.
Castell de Perallos: qui es del vescomte de Roda. 4.
Loch de Moner: qui es del dit vescomte. 22.
Loch de Millars: qui es del dit vescomte. 86.
Loch de Regleya: qui es del dit vescomte de Roda. 9.
Loch de Vila Clara: qui e de madona Caramany. 15.
Loch de TotçoDavall: qui es den Johan P. de Totzo donzell. 60.
Les Abelles (diuse que es de la casa taxada del comte Dampuries): qui son de mossen Berenguer de Pau. 18.
Loch de Banyuls de les Aspies: qui es den Dalmau de Banyuls donzell. 36.
Sent Merti de Fonolledes: qui es den Sent Merti donzell 8.
Loch de Riunoguers: de mossen Marich Laurador. 7.
En Puigdoliba de perroquia de Riunoguers: qui es den Ferrer de Sent Merti. 1.
La Clusa: qui es den Berenguer Dolms donzell. 23.
Vivers: qui es den Berenguer des Vivers donzell. 12.
Loch de Croanques: qui es den Arnau des Volo donzell. 9.
Sent Johan de Plan de Corts: qui es de mossen Berenguer Dortafa. 66.
Loch de Palafol: qui es de madona den Castlar. 10.
Loch de les Illes: qui es den Jaufre Davinyo donzell. 12.
Castell de Muntferrer: qui es de mossen En Berenguer de Castell Nou. 42.
G. Marti de Alecha: qui es den Casella Darles de la perroquia de Molet 1.
Castell de Sent Merçal: qui es del vescomte de Roda. 20.
Castell de Bellpuig: qui es del vescomte Dilla. 18.
Castell de Calmasella: qui es den G. Dolius. 14.
Castell Dolms: qui es de mossen Francesch Dolms. 16.
Castell de Tallet: qui es de mossen Francesch Dolms. 10.
Muntauriol e Taulis: qui son den Ramon de Bages donzell. 14.
Castell Nou: qui es del vescomte Dilla. 38.
Castell de Corbera: qui es den Franci Ça Garriga. 13.
En la honor de Cabruç qui es del noble En Galceran de Rochaberti son los fochs segons ques seguexen.
Primo en la perroquia de Serralonga. 50. (Serrallonga, Sierra larga, Sierra luenga)
En la perroquia de Costrenyes. 21.
En lo terme de Fontanils. 8.
En lo terme de Muntalba. 30. (Montis Albi, Monte Albo, Montalbán, Montblanch, Montblanc, etc.)
En lo terme de Palauda. 21.
En lo terme de Rayners. 40.
Castell de Bula: qui es del vescomte Dilla. 36.
Villerach: qui es den Bernat Dolms. 3.
Scoer: del vescomte Dilla. 12.
Joch: de mossen R. de Perellos. 12.
Finestret: qui es del dit Perellos. 11.
Saorla: qui es del dit Perellos. 8.
Spiranell: den G. Cadell donzell. 5.
Suma de tots los fochs de cavallers del bisbat de Euna. 1978.

FOCHS DESGLEYA.

Vidal Presta del Spital de Coll Darbres. 1.
En Losa de Les Allades: qui es del cellerer de Campredon. 1.
Fochs del abat de Campredon. 6.
Johan Casals: del abat de Sent Lorenc Desmunt. 1. (Des munt, del monte en Baleares)
En Landrich de Pera da Gosa: del prior de Ledo. 1. (Como Lledó, Teruel)
Fochs del monestir Darles. 3. (deArles, Arlès, Arlés)
Fochs de la esgleya de Sent Merti. 4.
Fochs del Sacrista Deuna. 2. (de Euna)
En Pujol de Vilaplana: den P. Adrouer. 1.
Loch de Tesarach: de la honor de Sent Michel. 4.
Loch de Marcenoll: del prior de Marcenoll. 5.
Loch de Erbussols: de la honor de Sent Michel. 8.
Loch de Calla: de la dita honor de Sent Michel. 16.
Lugols: de la honor de Sent Michel. 7.
Bell Loch: del prior de Cornella. 7.
Loch de Arria: de la honor de Sent Michel. 19.
Salra: del abat de Sent Marti de Canigo. 3.
Loch de Aurella: qui es del dit abat. 4.
Loch Gissa: qui es del dit abat. 3.
Loch de Cabrils: del abat de Sent Michel. 2.
Tehegol: qui es del dit abat. 2.
Los Plans: del abat de Sent Michel. 3.
Talau: del dit abat. 1.
Sansa: del prior de Cornella. 9.
Aygua Tabesa: del capitol Durgell. 17.
MathaMala: de la honor de Sent Michel. 13.
Conangle: de la dita honor. 2.
Vallsera: del dit abat de Sent Michel. 3.
Angles: del dit abat. 14.
La Laguna: del abat de Sent Michel. 11.
Prat de Balaguer e Font Pradosa: qui es del dit abat. 17.
Toers: qui es del dit abat. 8.
Canavelles: de la honor de Sent Michel. 5.
Marasans: de la dita honor. 6.
Sohanies: de la dita honor. 6.
Lar: del abat de Sent Michel. 4.
Pi: del abat de Campredon. 10.
En: qui es del abat de Sent Miquel. 4.
Scaro: qui es del dit abat. 15.
Vernet: del abat de Sent Merti de Canigo. 20.
Castell: del dit abat. 3.
Fulolls: de la honor de Sent Michel. 13.
Girach: del abat de Sent Michel. 8.
Taverina: qui es del dit abat de Sent Michel. 11.
Corts: del dit abat. 3.
La Vall: de Sent Michel. 2.
Codolet: qui es del dit abat. 18.
Prada: del camerer de Grassa. 32.
Lech: de la honor de SentMichel. 4.
Clara: de la dita honor. 5.
Senors: del Sacrista de Cornella. 5.
Vallmanya: de la honor de Sent Michel. 6.
Vall Destania: del camerer de Sent Miquel de Cuxa. 7.
Sefilla: del dit camerer. 4.
Los Vilars: del abat de Sent Merti. 12.
Rigarda: del prior de Serrabona e madona Elicsenda muller den Steve de Torres. 9.
Marsaxaners: del abat de Sent Merti. 13.
Glorianes e Safonyns: del prior de Serrabona. 11.
Lomas de la Antzina: del prior de Mercovol. 4. (altzina, encina)
Erreyanes: del abat de Sent Miquel. 1. (arrayán)
Croses: del abat de Sent Miquel. 1.
Loch de Bon Pas: qui es del Espital de Sent Johan. 13.
Loch de Sent Ypolit: qui es del dit Spital. 34.
Loch de Sent Narzari: del dit Spital. 5.
Loch Derla: qui es del dit Spital. 3.
Loch de Baioles: qui es del dit Spital de Sent Johan. 1.
Loch de Santa Coloma: del dit Spital. 7.
Loch de Capestany: qui es del dit Spital. 39.
Loch de Vilamulacha: qui es del dit Spital e del prior del Camp. 11.
Loch Danylls: del dit Spital. 17.
Loch de Tarrats: del dit Spital. 13.
Loch Dapia: qui es del Arxevescha de Narbona. 36.
Loch de Nidoleres: qui es del pebordre de Sent Ilari. 5.
Loch de Sent Johan de la Sella: qui es del abat de Sent Jenis. 10.
Loch de Forigues: qui es del abat Darles. 29.
Loch des Vilar: qui es del pabordre. 10.
La Pobla de Panicars e la Pobla del Pertus qui es…. 14.
Loch de Torderes: qui es del abat Darles. 14.
Vila Darles: qui es del abad Darles. 176.
Codolet dels Banys: qui es del abat Darles. 15.
Los Banys Darles: qui son del abad Darles. 28.
La Vall de Sent Laurench dels Cerdans. 56.
Serra Bona: qui es del prior de Serrabona. 6.
Suma maior de tots los fochs desgleya del bisbat Deuna. 2222.

FOCHS DE CIUTADANS.

Primo fochs del loch de Casanoves: qui son den G. Fuster. 3.
Vall de Sent Marti: qui es den P. Blan de la vila de Perpenya. 19.
Loch de Santa Eugenia del honrat En Johan Vola quondam. 7.
Loch Sureda: qui es den P. Blan. 22.
Fochs del loch de Alanya: qui son den P. Blan. 7.
Castell de Ceret: den P. Blan. 242.
Enellen: den P. Blan. 11.
Loch de Selva Darbre Gros: den P. Blan. 6.
Cauders: den G. Mercader de Puigcerda. 7.
Castell de Ça Rocha: den Galceran Morey. 91.
Creu de Capair: qui es den Bernat Arçaguel de Puigcerda. 6.
Odells: den P. Ouzes de Vilafrancha. 4.
Uytesa: den Guillem Avallenet savi en dret. 4.
Toren: de Madona Sanxa. 7.
Montet: de la dita dona. 4.
Suma major de tots los fochs de ciutadans del bisbat Deuna. 344.