20 de mayo, 1461, fin tomo 16, Corona de Aragón

20 DE MAYO. 

Reunidos los señores Diputados en consistorio, presentóse
el reverendo padre Antonio de Venerio, electo de Siracusa en Sicilia,
nuncio y colector del Santo Padre, el cual entregó de parte de este,
y fue leído en alta voz por el escribano Sellent, un breve, escrito
en pergamino, cuyo contenido es el siguiente.

Dilectis filiis diputatis Generalis et Concilio representanti Principatum Cathalonie.

Pius Papa II.
Dilecti filii salutem et apostolicam benedictionem.
Commisimus nonnulla dilecto filio Anthonio Venerio
electo Siracusano nuncio et collectori nostro presencium exhibitori
nostro nomine devotioni vestre referenda. Super quibus hortamur
velitis et tanquam persone nostre indubitatam fidem adhibere. Datum
Rome sub annulo piscatoris die quinta marcii M. CCCCLXl. pontificatus
nostri anno tercio. – Ja. Papiensis.

Después de cuya lectura, manifestó, de palabra, el referido nuncio, lo que se espresa en el siguiente resumen.

Dient que nostre Sant Pare havia
hagut molt gran anuig de la capcio del Senyor Princep
pero creu haura hauda molt major alegria de la liberacio per la qual
los cathalans tant virtuosament havien insistit e treballat
com a fidelissimos vassalls e de molta virtut loant molt
los actes de aquells e a la fi dihent que pus la
liberacio era obtenguda nostre Sant Pare los pregava e
encarregava que fossen axi virtuosos en reconsiliar lo
amor paternal en lo fill e obediencia del fill en lo pare.
(en lo fill; en lo pare; ni ab, ni mucho menos el invento de Pompeyo Fabra amb, sino en)
E en aço volguessen ab gran studi entendre e encara en lo repos del Principat oferint que ell en nom del Papa si mester era hi volia
treballar e per totes ses forçes
conduir bona concordia e repos entre tots.

Por estar ausente el abad de Monserrat, que era a quien correspondía contestar al nuncio, hízolo el reverendo arzobispo de Tarragona, con las
siguientes palabras.

Primo los cathalans nuncha han tengut ni tenen alre en llur cor sino coses que sien servey de la Majestat del Senyor Rey com a
fidelisimos vassalls e en tota bona amor del Senyor Rey
ab lo Senyor Primogenit. Quant a la intervencio oferta
per lo dit nuncio apostolich li regracien molt e si
obs sera la acceptara en son cas.

Siguen las cartas que se recibieron y las que se despacharon en este día.

Als molt reverends egregis nobles magnifichs e honorable senyors los
diputats del General
e consell representants lo Principat
de Cathalunya residents en Barchinona.
Molt reverends
egregis nobles magnifichs e honorables senyors. Hir per quant
plegats a Piera no haguem alguna nova de la Senyora Reyna
sino de la sua partida que feu lo digous
de Çaragoça com sabeu e era ja algun tant vespre no curam
passar daqui avant
vuy som intrats en
aquesta vila a les nou hores de mati e perque no havem alre
sabut sino que la dita Senyora Reyna devia passar a
Montso maravellantsnos de la sua tanta triga e
congoxant que no hagues mudat de proposit de fer lo cami de
Monblanch havem acordat de fer un correu spatxat fins a
Balaguer per lo qual havem scrit al diputat local que del que sapia
de la dita Senyora Reyna e del cami que deja fer nos
faça avis de continent. Lo que
nosaltres senyors havem sentit per homens del cami es que lo Senyor
Rey per la nova que hague de Navarra parti tirant aquella
via lo divendres passat. Hannos dit que la Senyora Reyna devia aturar
en
Montso II o III jorns.
Aquesta turada e la
triga del cami nos es a marevella que attesa la cuyta dels afers per
la qual cuyta la dita Senyora volgue partir lo dijous dia de
Assensio que apres ature en Montso II o
III jorns o com se vulla sia que apres de
sa partida de Çaragoça
no sen havia nova en certs haveu de tot aço volgut
certificar les reverencies nobleses e savieses vostres. Per que
atteneu si sera expedient haver alguna persona ab lo Senyor
Rey
qui avisas si per ventura lo dit Senyor en loch de anar en
Navarra faria altre cami ço
que venim a pensar per la triga de aquesta Senyora. Nosaltres
aturarem aci sperant lo correu que havem trames e de
tot lo que sentirem vos avisarem quiscun dia. Ab tant molt reverends
egregis nobles magnifichs e honorables senyors tingaus la Sancta
Trinitat en guarda sua. Feta en Agolada a XIIII de maig
any LXI. – A tota vostra ordinacio prests los embaxadors del
Principat de Cathalunya.
Apres feta la present es aci
attes hun secretari del Senyor Primogenit venint via
dreta en Çaragoça
lo qual nos ha fets certs que lo dit Senyor Rey
seria anat en Navarra.
Mes nos ha dit que la
Senyora Reyna ve de tot cert e que sera dema en aquesta vila.
Part
aço
nos ha dit que Ia dita Senyora se te par
dit anar via dreta en aqueixa ciutat e intrar dins ella. E que
de aço es molt cert per una persona de les principals qui
saben l veritat. Sobre aço nosaltres
havem deliberat seriureus car nosaltres nos tenim per
dit servar les instruccions vostres e suplicar la e dirli tot a que
en vostres dites instruccions se conte. Pero
si supplicada sa Senyoria ab tota aquella humil subjeccio
forma e manera ques pertany ne fer porem la dita
Senyora no volra aturar sino anar avant en aquest cas vostres
instruccions no se stenen e per aquesta causa es lo
nostre present avis. Nosaltres som de parer que vista sa
intencio dihent que vol anar e no aturar nos dejam de
continent partir de sa Senyoria cuytantnos per esser
aqui primers per quant nos apar que en aço vaja lo
tot e que intrar la dita Senyora en la ciutat o acostarsi
massa seria destruccio de tots los afers. E sabeu
senyors sobre aço quant punt nes stat fet e quals
inconvenients sen porien seguir que no afretura
replicarlos per la qual raho es la intencio nostra seguintse
lo dit cas fer com vos dehim ço es partir
tornant e anantnosen primers. E axi ho farem si donchs
per vosaltres senyors nons es scrit lo contrari.
Closa lo dit dia.

Als molt reverend e molt
magnifichs mossenyors los diputats del Principat de Cathalunya
residents en Barchinona.
Molt reverend magnifichs e molt
savis mossenyors.
Per vostres grans reverencies me fonch
scrit en dies passats que yo ves diligentment les
despeses que aquesta ciutat havia fetes en la custodia del castell
Damposta
ans que per ordinacio vostra hi fonch
tramesa una conestablia de les gents que aci eren conduhides
per lo General e que les vos trametes e axi mossenyors ho he
fet que los honorables
procuradors daquesta ciutat me han donades les dites despeses
les quals yo he vistes e regonegudes e examinades ab
los dits procuradors e receptor de la ciutat e passen realment e ab
veritat axi com son posades les quals tramet a vostres reverencies
ensemps ab la present certificant aquells com lo receptor de
les pecunies daquesta ciutat me ha dit vos
scrigues queus placia donar les dites despeses en Manuel
Dalmau
mercader de aqueixa ciutat per que mossenyors vos suplich
les hi façau
donar. E mes tramet a vostres reverencies los actes en publica
forma rebuts de les seguretats
prestades per los oficials
de exequutar totes requestes quels seran fetes per part del
General axi com per vostres reverencies mes estat scrit
los vos trametes.
Mossenyors apres que les gents
conduhides per lo General que gordaven lo
castell Damposta sen son anades per ordinacio vostra jo he fet e faç
guardar lo dit castell e tots jorns e a
despendre e pagar lo sou que prenen segons per altres
letres vos he scrit perque suplich vostres reverencies vullen
scriure al receptor de les pecunies del General de aquesta
ciutat que paga les dites despeses. Les quals manamen
tot lo que plasent los sia. E tinga aquells la
Sancta Trinitat continuament en sa proteccio e guarda.
Scrita en Tortosa a Vlll de maig del any Mil CCCCLXI. –
Mossenyors lo qui es prest a tota ordinacio e manament de vostres
grans reverencies Pere Jorda diputat local de Tortosa.

Als
molt reverend magnifichs e honorables mossenyors los embaxadors
del Principat de Cathalunya.
Molt reverend magnifichs e
honorables mossenyors.
Vostra letra hir scrita en
Agualada
havern rebuda de la qual e dels avisos alli son tenguts
havem hagut gran plaer responentvos al necessari. Nostra deliberada
intencio es que seguint lorde de vostres instruccions nous
partiau de la Excellencia de la Senyora Reyna ans
aquella supliqueu e insteu segons vos es comes com sia vist
axi deures fer per la honor del Principat e benefici
del negoci on empero ço
que no creem la Sua Serenitat volgues en tota manera
venir aci avisaunosne per correu volant a fi que puixam
deliberar lo que sera fahedor. E continuament nos
avisau del succes del negoci e de totes particularitats. E tingaus
la Santa Trinitat en sa proteccio. Dada en Barchinona a
XV de maig del any Mil CCCCLXI. – A. P. abat de Montserrat. –
Nostra intencio es que encara que la dita Senyora volgues aci
venir nous partiau de sa Excellencia mas
en tal cas feunosne (se lee feuuosne) correu volant. –
Los diputats del General de Cathalunya e consell et cetera.

Los diputats del General del Principat de Cathalunya
residents en Barchinona e consell en virtut de la comissio a
nosaltres feta per la cort de Cathalunya ultimament celebrada
en la ciutat de Leyda per insistir lo repos e
tranquille stat de aquest Principat elegit als
reverends nobles magnifichs e savis senyors qui hajen vassalls
pagesos de remença salut e
honor.
Com sobre la questio dies ha moguda entre vosaltres
senyors dels dits pagesos per los mals usos en ques
preten per part vostra esser vos tenguts e obligats de una part e los
dits pagesos de la part altra hajam molt a cor e voluntat se don
repos e concordia havem deliberat enviar a vosaltres lo
honorable micer Guerau Guardiola doctor en leys lo
qual informat de nostra intencio sobre la dita questio vos dira e
explicara algunes coses. Pregam e encarregam vos donchs vullau
donar fe e creença al dit micer Guerau Guardiola de tot ço
que de part nostra sobre los dits afers vos dira e explicara e
metreho en obra e execucio segons de vosaltres confiam axi com
si nosaltres personalment vos ho dehiem. Car indubitadament
speram Deus mediant los afers vindran a bona e
votiva conclusio servey de Deu e del Senyor Rey repos e
tranquille stat del Principat e encara a utilitat de totes les
parts. E sia molt reverends nobles magnifichs e savis senyors
la Sancta Trinitat vostra guarda. Dada en Barchinona a
XX de maig any Mil CCCCLXI.
– A. P. abat de Montserrat.

 

 


FIN DEL TOMO
DÉCIMOSEXTO DE LA COLECCIÓN, TERCERO DEL
LEVANTAMIENTO Y GUERRA
DE CATALUÑA
EN TIEMPO DE
DON JUAN SEGUNDO.